بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ســــــــاختــــار دنیا اعطلاع زیادی ندارم..... " " " ولــی من هم دوســــت داشــــــتم دنـــــــــیای کســـــــــی باشــــــــم!!!*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی روزگار! فکر نکن با سختیهایی که بهم میدی شکستم میدی. با این کارها فقط پوستم و کلفت تر میکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست های او را کـــــــه گرفتـــــی دیگـــر به مـــن نگاه نکن .... نگاه تـــو ... بیشتـــر از دیـــدن دستهایتان آتشـــم میـــــــزنــــــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالشت خودم را ترجیح میدهم.. شانه هایت مثل بالشت های مسافرخانه است... خوب می دانم سرهای زیادی را تکیه گاه است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی ...  من یه موبایل دارم ... ولی صدای زنگش یادم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت مرا دیواری میفهمد که به او نگاه میکنی  اما " دلت "...... جای دیگریست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاییت را با کسی پر نکن !!!! احساست را بازی می دهند و در آخر می گویند . . . !!!! قسمت نبود !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که نباشی،فردا روز دیگری نیست!!! فردا تکرار امروزیست که دیروز اتفاق افتاده! و اینگونه دائم در تکراری بی هدف به سر میبرم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت این بـغـض ، بیـدی لـرزان نشـسته ... کــه خیـــال میـکرد بــــا ایــن بادهـــــا نمـــیلـرزد ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم آدم های دنیا شبیه رسم دریاست هردو وقتی احساس کنن غرقشون شدی پس میزننت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته آدم دلش از کسی بگیره که فکر میکرد با بقیه خیلی فرق داره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف تلخیست اما عشقم با آن غریبه چقدر بهم می آیند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آدم‌ها موجودات عجیبی‌ هستیم وقتی‌ میگوییم تنهایم بگذار یعنی‌، بیش از همیشه به وجودت احتیاج دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک حرف تــــــــــــــــــوی دلم مانده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از "تو" از "ما" فقط تو مانده است... "من" مرده است .... "تو" هم که نیستی ... پس این "تن" برای که و به امید که تلاش کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يعني ميشه يه روزي برگردي وبگي كه: تموم اين مدت فقط خواستي امتحانم كني كه ببيني چقد دوست دارم چقدبهت وفادار مي مونم بگي اين بار برگشتي كه بموني... چه خيال خامي...............

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ســــــــاختــــار دنیا اعطلاع زیادی ندارم..... " " " ولــی من هم دوســــت داشــــــتم دنـــــــــیای کســـــــــی باشــــــــم!!!*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی روزگار! فکر نکن با سختیهایی که بهم میدی شکستم میدی. با این کارها فقط پوستم و کلفت تر میکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست های او را کـــــــه گرفتـــــی دیگـــر به مـــن نگاه نکن .... نگاه تـــو ... بیشتـــر از دیـــدن دستهایتان آتشـــم میـــــــزنــــــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالشت خودم را ترجیح میدهم.. شانه هایت مثل بالشت های مسافرخانه است... خوب می دانم سرهای زیادی را تکیه گاه است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی ...  من یه موبایل دارم ... ولی صدای زنگش یادم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت مرا دیواری میفهمد که به او نگاه میکنی  اما " دلت "...... جای دیگریست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاییت را با کسی پر نکن !!!! احساست را بازی می دهند و در آخر می گویند . . . !!!! قسمت نبود !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که نباشی،فردا روز دیگری نیست!!! فردا تکرار امروزیست که دیروز اتفاق افتاده! و اینگونه دائم در تکراری بی هدف به سر میبرم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت این بـغـض ، بیـدی لـرزان نشـسته ... کــه خیـــال میـکرد بــــا ایــن بادهـــــا نمـــیلـرزد ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم آدم های دنیا شبیه رسم دریاست هردو وقتی احساس کنن غرقشون شدی پس میزننت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته آدم دلش از کسی بگیره که فکر میکرد با بقیه خیلی فرق داره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف تلخیست اما عشقم با آن غریبه چقدر بهم می آیند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آدم‌ها موجودات عجیبی‌ هستیم وقتی‌ میگوییم تنهایم بگذار یعنی‌، بیش از همیشه به وجودت احتیاج دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک حرف تــــــــــــــــــوی دلم مانده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از "تو" از "ما" فقط تو مانده است... "من" مرده است .... "تو" هم که نیستی ... پس این "تن" برای که و به امید که تلاش کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يعني ميشه يه روزي برگردي وبگي كه: تموم اين مدت فقط خواستي امتحانم كني كه ببيني چقد دوست دارم چقدبهت وفادار مي مونم بگي اين بار برگشتي كه بموني... چه خيال خامي...............