بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی که خیلی عاشق بود پشت شیشه آسمانخراش نشسته و سیگار می کشید . مرد آنقدر عاشق بود که وقتی آخرین پک را به سیگار زد یادش رفت که باید ته سیگارش را پایین بیاندازد ، نه خود ش را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خطو نشون اعصبانی میشه : اگه تو روت خندیدم به خاطر این بود که نخواستم تو روت بالا بیارم ، اینو بفهم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾﮕﺮﺩﻟﺨﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺵ ﻣﺴﺖ ﺑﺎﺷﻢ ﻭﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ "ﺍﺟﻞ"ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺍﻡ،ﭘﺲ ﺑسلامتی روزیکه من"سفید"میپوشم بقیه مشکی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است که دیگر خوش نمی گذرد فقط  خوشم که دارد میگذرد...!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن رفيق بي كلك مادر.منكرش نميشم... اما من ميگم رفيق بي كلك خدا. زماني كه ميتونست مچت رو بگيره دستتو گرفت...^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم گرفته ام انقدر سکوت کنم تادلی برایم تنگ شود... افسوس که فراموش شده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چه اتفـــــــاق غم انگیـــــــزی است وقتـــــــی تنهایی ات سالهـــــــا از تـــــــو بزرگتر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دلامون... که دلتنگ کسی میشه که حتی نمیدونه دل چیه...!!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بسوزیم ما که دادمان به آسمان نرسید... شاید<دودمان> برسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــراس .... يعنـي ... مــن باشـم تـــو باشـــي ولی حرفی برای گفتن نباشد!!!! و من چقدر پر از هراسم امروز....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی هم نآرآحت نیستم،تو اَگه وفآ داشتی . . . بیخیآل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو این جاده... یه تابلو نصب میکردن واسه دلخوشیم... تو دوکیلومتر....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ﺑﻬﻤﻦ" ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺸﻢ ... ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺰﻩ ﯼ " ﻣﺎﺭﻟﺒﺮﻭ" ﻭ " ﮐﻤﻞ" ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ... ﺑﺎﺯ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ "ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﻫﺎ" ﻫﻢ ...ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻨﺪ ... "ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﻫﺎ" ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻠﺨﯽ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ روزهایی هستم که معنای خداحافط تا فردا بود،نه سالها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر.... آنقدر پیش این و آن از خوبی هایش گفتم  که وقتی سراغش را میگیرند  شرم دارم بگویم  تنهایم گذاشت...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که با رفتنش خوشبختی رو ازت میگیره،چطور میتونه بگه امیدوارم خوشبخت بشی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی که خیلی عاشق بود پشت شیشه آسمانخراش نشسته و سیگار می کشید . مرد آنقدر عاشق بود که وقتی آخرین پک را به سیگار زد یادش رفت که باید ته سیگارش را پایین بیاندازد ، نه خود ش را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خطو نشون اعصبانی میشه : اگه تو روت خندیدم به خاطر این بود که نخواستم تو روت بالا بیارم ، اینو بفهم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾﮕﺮﺩﻟﺨﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺵ ﻣﺴﺖ ﺑﺎﺷﻢ ﻭﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ "ﺍﺟﻞ"ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺍﻡ،ﭘﺲ ﺑسلامتی روزیکه من"سفید"میپوشم بقیه مشکی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است که دیگر خوش نمی گذرد فقط  خوشم که دارد میگذرد...!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن رفيق بي كلك مادر.منكرش نميشم... اما من ميگم رفيق بي كلك خدا. زماني كه ميتونست مچت رو بگيره دستتو گرفت...^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم گرفته ام انقدر سکوت کنم تادلی برایم تنگ شود... افسوس که فراموش شده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چه اتفـــــــاق غم انگیـــــــزی است وقتـــــــی تنهایی ات سالهـــــــا از تـــــــو بزرگتر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دلامون... که دلتنگ کسی میشه که حتی نمیدونه دل چیه...!!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بسوزیم ما که دادمان به آسمان نرسید... شاید<دودمان> برسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــراس .... يعنـي ... مــن باشـم تـــو باشـــي ولی حرفی برای گفتن نباشد!!!! و من چقدر پر از هراسم امروز....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی هم نآرآحت نیستم،تو اَگه وفآ داشتی . . . بیخیآل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو این جاده... یه تابلو نصب میکردن واسه دلخوشیم... تو دوکیلومتر....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ﺑﻬﻤﻦ" ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺸﻢ ... ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺰﻩ ﯼ " ﻣﺎﺭﻟﺒﺮﻭ" ﻭ " ﮐﻤﻞ" ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ... ﺑﺎﺯ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ "ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﻫﺎ" ﻫﻢ ...ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻨﺪ ... "ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﻫﺎ" ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻠﺨﯽ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ روزهایی هستم که معنای خداحافط تا فردا بود،نه سالها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر.... آنقدر پیش این و آن از خوبی هایش گفتم  که وقتی سراغش را میگیرند  شرم دارم بگویم  تنهایم گذاشت...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که با رفتنش خوشبختی رو ازت میگیره،چطور میتونه بگه امیدوارم خوشبخت بشی...