بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق با اوبود،مقصرمن بودم!
آنقدرگفتم غلامتم...باور کرد!آخرش مرا فروخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن بـه آن کمـربنـد ایمنـی کـه هـر روز سـرش را بـر سینـه تـو می گـذارد حســــادت میکنــــم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه...دلم تنگه روزايي هست كه بي هوا اسمتو صداميزدم وتو از ته ته دلت جوابمو ميدادي كه: جون دلم همه كسم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر چقـدر بگـوییم مـردها فـلان زن هـا فـلان تنهـایی خـوب اسـت دنیـا زشـت اسـت؛ آخـرش روزی قلبـت بـرای کسـی تنـدتر می زنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی هر چی پست تنهایی و غمگین بزاری تو محیط مجازی دلت وا نشه...دل واموندت از دنیای واقعی گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون کــه خــيلي آس بــود.. کــلي رکــو راســت بــــود..  اون کــــه مــخاطب خــــاص بود.. چــــرا مــنو ول کــــرد رفــــت؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعلق که نداشته باشی...به جایی...به کسی...به چیزی...تمام شدنت راحت تر از چیزی میشود که فکرش را می کردی...این روزها من هم تعلق ندارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمی فهمم که چطور یه نفر میتونه از ته دلش قهقهه بزنه در صورتی که توی گذشتش یه دلو بد جور شکونده ، چشماشو به اشک نشونده ، گوشه نشینش کرده... بی انصاف یواش تر بخند شاید صدای هق هق گریه هاشو شنیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از " گـــــریه هـــــای امـــــروزم " ســـــاده گـــــذشـــــت ... قـــــول شـــــرف مـــــیدهـــــم روزی بـــــه ســـــادگـــــی بـــــه گـــــریه اش بینـــــدازم ... :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حســـرت تــن تـــو سالـــهاست پژمرده اند..... گـــــلــهـای پـیـراهــــــن روی بنـــــد...!!! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پــشیــمـانــی لـــَحظـه ای دَوام نمـی آوری... اَگــر بــدانــی تــــصمیــم داشتـــَــــم چـه بـانــــــــــویــی بــَــرایــَـت شــَـوم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموختم خواستن توانستن نیست.گاهی خواستن داغیست که تا ابد بر دل میماند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آدم ها یکم جرئت داشتن... گوشی و بر میداشتن و زنگ میزدن میگفتن: ببین؛دلم واست تنگ شده،واسه هیچ چیز دیگه ای هم زنگ نزدم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تمام زندگیت شده باشد...جزآغوشش پناهی نداری حتی اگرازخودش دلگیرباشی........ اره اصن یه وضعی عاشق میشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاه و سفید کردن عکسهایم دیگر فایده ای ندارد! همه فهمیده اند رنگ پریده ام را.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پر است از بی معرفتی کسانی که دوست می پنداشتمشان خدایا تو تنهایم نگذار

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق با اوبود،مقصرمن بودم!
آنقدرگفتم غلامتم...باور کرد!آخرش مرا فروخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن بـه آن کمـربنـد ایمنـی کـه هـر روز سـرش را بـر سینـه تـو می گـذارد حســــادت میکنــــم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه...دلم تنگه روزايي هست كه بي هوا اسمتو صداميزدم وتو از ته ته دلت جوابمو ميدادي كه: جون دلم همه كسم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر چقـدر بگـوییم مـردها فـلان زن هـا فـلان تنهـایی خـوب اسـت دنیـا زشـت اسـت؛ آخـرش روزی قلبـت بـرای کسـی تنـدتر می زنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی هر چی پست تنهایی و غمگین بزاری تو محیط مجازی دلت وا نشه...دل واموندت از دنیای واقعی گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون کــه خــيلي آس بــود.. کــلي رکــو راســت بــــود..  اون کــــه مــخاطب خــــاص بود.. چــــرا مــنو ول کــــرد رفــــت؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعلق که نداشته باشی...به جایی...به کسی...به چیزی...تمام شدنت راحت تر از چیزی میشود که فکرش را می کردی...این روزها من هم تعلق ندارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمی فهمم که چطور یه نفر میتونه از ته دلش قهقهه بزنه در صورتی که توی گذشتش یه دلو بد جور شکونده ، چشماشو به اشک نشونده ، گوشه نشینش کرده... بی انصاف یواش تر بخند شاید صدای هق هق گریه هاشو شنیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از " گـــــریه هـــــای امـــــروزم " ســـــاده گـــــذشـــــت ... قـــــول شـــــرف مـــــیدهـــــم روزی بـــــه ســـــادگـــــی بـــــه گـــــریه اش بینـــــدازم ... :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حســـرت تــن تـــو سالـــهاست پژمرده اند..... گـــــلــهـای پـیـراهــــــن روی بنـــــد...!!! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پــشیــمـانــی لـــَحظـه ای دَوام نمـی آوری... اَگــر بــدانــی تــــصمیــم داشتـــَــــم چـه بـانــــــــــویــی بــَــرایــَـت شــَـوم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموختم خواستن توانستن نیست.گاهی خواستن داغیست که تا ابد بر دل میماند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آدم ها یکم جرئت داشتن... گوشی و بر میداشتن و زنگ میزدن میگفتن: ببین؛دلم واست تنگ شده،واسه هیچ چیز دیگه ای هم زنگ نزدم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تمام زندگیت شده باشد...جزآغوشش پناهی نداری حتی اگرازخودش دلگیرباشی........ اره اصن یه وضعی عاشق میشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاه و سفید کردن عکسهایم دیگر فایده ای ندارد! همه فهمیده اند رنگ پریده ام را.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پر است از بی معرفتی کسانی که دوست می پنداشتمشان خدایا تو تنهایم نگذار