بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تاثیرگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکران فردایت نباش او قرن هاست که خدایی می کند هیچگاه تنهایت نخواهد گذاشت کافیست باورش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند و دست منبسط نور روی شانه آنهاست نه وصال ممکن نیست همیشه فاصله ای هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تخم مرغی با نیروی بیرونی بشکند پایان زندگی‌ست ولی اگر با نیروی داخلی بشکند آغاز زندگی‌ست بهترین چیزها (و بزرگترین تغییرات) همیشه از درون آغاز می‌شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودت نگیر شیشه‌ی پنجره تمیزت می‌کنند که کوه را بی‌غبار ببینند و آسمان را بی‌لکه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شمع می تواند بدون آنکه خاموش شود هزاران شمع دیگر را روشن کند مثل مهربانی که هیچ وقت با تقسیم شدن کم نمی شود زیباست که ببینی کسی میخندد و زیباتر اینکه بدانی خودت باعث خنده اش شده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر جدار کلبه ام که زندگیست با خط سیاه عشق یادگار ها کشیده اند مردمان رهگذر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های تند خود را با عصبانیت تان همراه نکنید ؛ فرصت های زیادی برای تعویض حالتان خواهید داشت اما هرگز فرصت تغییر گفته هایتان را پیدا نخواهید کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختی فقط در باغچه ای که کاشته ای میروید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی با هر که کردم سنبل بی رنگبود ظاهرش اهل حقیقت باطنش صد رنگ بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزبودن ادمها به این نیست که وقتی می بینیشون چقدر از دیدنشون خوشحال میشی به اینه که وقتی نمی بینیشون چقدر دلت براشون تنگ میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انتهای جاده ناپیداست اما آنقدر می دانم که در انتهای جاده چیزی فوق العاده انتظار مرا می کشد پس به حرکت ادامه می دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺪﺍﺭﺍ ﺑﺎلاﺗﺮﯾﻦ ﺩﺭﺟﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺿﻌﻒ ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار مداوم به اعتقادی راسخ منجر می شود ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی بدبختی های ما ناشی از این است که نسل کهنه ی ما به تحجر مبتلاست و نسل جدید به هیچ و پوچ دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای بزرگ زاده می شوندعده ای بزرگی را بدست می آورندعده ای هم بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی وارد کوچه ای شد پیرمردی ابتدای کوچه نشسته بود وبه جوان گفت کوچه بن بست است جوان اعتنایی نکرد و رفت وقتی که برگشت دید پیر شده است همانجا نشست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تاثیرگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکران فردایت نباش او قرن هاست که خدایی می کند هیچگاه تنهایت نخواهد گذاشت کافیست باورش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند و دست منبسط نور روی شانه آنهاست نه وصال ممکن نیست همیشه فاصله ای هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تخم مرغی با نیروی بیرونی بشکند پایان زندگی‌ست ولی اگر با نیروی داخلی بشکند آغاز زندگی‌ست بهترین چیزها (و بزرگترین تغییرات) همیشه از درون آغاز می‌شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودت نگیر شیشه‌ی پنجره تمیزت می‌کنند که کوه را بی‌غبار ببینند و آسمان را بی‌لکه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شمع می تواند بدون آنکه خاموش شود هزاران شمع دیگر را روشن کند مثل مهربانی که هیچ وقت با تقسیم شدن کم نمی شود زیباست که ببینی کسی میخندد و زیباتر اینکه بدانی خودت باعث خنده اش شده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر جدار کلبه ام که زندگیست با خط سیاه عشق یادگار ها کشیده اند مردمان رهگذر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های تند خود را با عصبانیت تان همراه نکنید ؛ فرصت های زیادی برای تعویض حالتان خواهید داشت اما هرگز فرصت تغییر گفته هایتان را پیدا نخواهید کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختی فقط در باغچه ای که کاشته ای میروید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی با هر که کردم سنبل بی رنگبود ظاهرش اهل حقیقت باطنش صد رنگ بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزبودن ادمها به این نیست که وقتی می بینیشون چقدر از دیدنشون خوشحال میشی به اینه که وقتی نمی بینیشون چقدر دلت براشون تنگ میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انتهای جاده ناپیداست اما آنقدر می دانم که در انتهای جاده چیزی فوق العاده انتظار مرا می کشد پس به حرکت ادامه می دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺪﺍﺭﺍ ﺑﺎلاﺗﺮﯾﻦ ﺩﺭﺟﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺿﻌﻒ ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار مداوم به اعتقادی راسخ منجر می شود ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی بدبختی های ما ناشی از این است که نسل کهنه ی ما به تحجر مبتلاست و نسل جدید به هیچ و پوچ دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای بزرگ زاده می شوندعده ای بزرگی را بدست می آورندعده ای هم بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی وارد کوچه ای شد پیرمردی ابتدای کوچه نشسته بود وبه جوان گفت کوچه بن بست است جوان اعتنایی نکرد و رفت وقتی که برگشت دید پیر شده است همانجا نشست