بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تاثیرگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که زود از کوره در می رود قطعا خام خواهد ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ها فراموش میشوند ولی همدرد ها هرگز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مدت چهل روز با مردم بسر ببری یا مانند انها میشوی یا ان ها ترک میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم کجا؟ گفتا به خون گفتم چرا؟ گفتا جنون گفتم که کى؟ گفتا کنون گفتم نرو خندیدو رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین انتقامی که خدا از بنده اش میتونه بگیره این که فراموشش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدانیم کجا هستیم کجا میرویم و به چه وسیلهای میرویم یکی از مشکلات خود و اجتماع بر طرف میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بدنبال آرزوهایت میروی حتما نگاهی به کوله پشتیت بنداز مبادا سوراخ باشد چیزهای که امروز داری آرزوی فردایت شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که این مزرعه را اب گرفته دهقان فداکار را خواب گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی عهدی که با ما بسته را شکست خود را بازنده نپنداریم بازنده ی اصلی اوست که اعتبارش را باخته ناتوانی اش را به اثبات رسانده وچهره واقعی اش را نشان داده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستش نمك نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزي در كوزه افتاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نشود ب گذشته برگشت و یک آغاز زیبا داشت ولی می شود هم اکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پست و مقامی به ما داده شد که از عهده اش بر نمی آییم حتما استعفا دهیم؛ این یعنی شرافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر طعنه بزنیم کسی مسخره مان نمیکند اما همینکه به چیزی واقعا ایمان داشته باشیم همه به سرمان می ریزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسیرگذر زمان نباش اثرگذار باش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تاثیرگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که زود از کوره در می رود قطعا خام خواهد ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ها فراموش میشوند ولی همدرد ها هرگز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مدت چهل روز با مردم بسر ببری یا مانند انها میشوی یا ان ها ترک میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم کجا؟ گفتا به خون گفتم چرا؟ گفتا جنون گفتم که کى؟ گفتا کنون گفتم نرو خندیدو رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین انتقامی که خدا از بنده اش میتونه بگیره این که فراموشش کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدانیم کجا هستیم کجا میرویم و به چه وسیلهای میرویم یکی از مشکلات خود و اجتماع بر طرف میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بدنبال آرزوهایت میروی حتما نگاهی به کوله پشتیت بنداز مبادا سوراخ باشد چیزهای که امروز داری آرزوی فردایت شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که این مزرعه را اب گرفته دهقان فداکار را خواب گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی عهدی که با ما بسته را شکست خود را بازنده نپنداریم بازنده ی اصلی اوست که اعتبارش را باخته ناتوانی اش را به اثبات رسانده وچهره واقعی اش را نشان داده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستش نمك نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزي در كوزه افتاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نشود ب گذشته برگشت و یک آغاز زیبا داشت ولی می شود هم اکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پست و مقامی به ما داده شد که از عهده اش بر نمی آییم حتما استعفا دهیم؛ این یعنی شرافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر طعنه بزنیم کسی مسخره مان نمیکند اما همینکه به چیزی واقعا ایمان داشته باشیم همه به سرمان می ریزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسیرگذر زمان نباش اثرگذار باش