بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تاثیرگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیرممکن هاهمان هایی هستند که اغلب برایشان تلاش نشده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که همه دنبال چشمان زیبا هستند تو دنبال نگاهی زیبا باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غیر از خداوند بر هر آنچه امید داشته باشید خداوند از همان چیز نا امیدت میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب یا بد مکالمه شما تبلیغات شماست هر زمان که شما دهان خود را باز میکنید اجازه خواهید داد که افراد ذهن شما را ببینند بروس بارتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش ای روشنی بخش سحر گاه بهار روشنایی را به روز تیره ما هم بیار گفت برو شایسته شو نا لایق بی اعتبار خود تو روز روشنت را کردهای چون شام تار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید به هم باز رسیم روزی که من به‌سان دریایی خشکیدم و تو چون قایقی فرسوده بر خاک ماندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي به قدمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به داشته هایت شاد باش شاید فردا همین داشته هایت جزیی از رویاهایت گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست سرنوشت را باید قطع کرد او دزد ارزوهای من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار نباش که از ریل پیروی کنی کشتی باش که عظمت اقیانوس زیر پایت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ساختنی است نه گذراندنی بمان برای ساختن نساز برای ماندن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلید موفقیت را نمیدانم اما کلید شکست این است که سعی کنیم همه را راضی نگه داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم احساسی است که باعث می شود زبان شما سریع تر از عقلتان کار کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺕ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺩﺍﺭﻩ؟ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺩﻭ ﻗﺪﻡ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻮﺭﺩ ﺣﺘﯽ ﻏﺼﻪ ﺭﺍ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن اگر زن باشد حیا دارد؛ مرد اگر مرد باشد وفا دارد؛ و ادمیت بها دارد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تاثیرگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیرممکن هاهمان هایی هستند که اغلب برایشان تلاش نشده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که همه دنبال چشمان زیبا هستند تو دنبال نگاهی زیبا باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غیر از خداوند بر هر آنچه امید داشته باشید خداوند از همان چیز نا امیدت میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب یا بد مکالمه شما تبلیغات شماست هر زمان که شما دهان خود را باز میکنید اجازه خواهید داد که افراد ذهن شما را ببینند بروس بارتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش ای روشنی بخش سحر گاه بهار روشنایی را به روز تیره ما هم بیار گفت برو شایسته شو نا لایق بی اعتبار خود تو روز روشنت را کردهای چون شام تار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید به هم باز رسیم روزی که من به‌سان دریایی خشکیدم و تو چون قایقی فرسوده بر خاک ماندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي به قدمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به داشته هایت شاد باش شاید فردا همین داشته هایت جزیی از رویاهایت گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست سرنوشت را باید قطع کرد او دزد ارزوهای من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار نباش که از ریل پیروی کنی کشتی باش که عظمت اقیانوس زیر پایت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ساختنی است نه گذراندنی بمان برای ساختن نساز برای ماندن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلید موفقیت را نمیدانم اما کلید شکست این است که سعی کنیم همه را راضی نگه داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم احساسی است که باعث می شود زبان شما سریع تر از عقلتان کار کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺕ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺩﺍﺭﻩ؟ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺩﻭ ﻗﺪﻡ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻮﺭﺩ ﺣﺘﯽ ﻏﺼﻪ ﺭﺍ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن اگر زن باشد حیا دارد؛ مرد اگر مرد باشد وفا دارد؛ و ادمیت بها دارد