بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تابستانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون کولرش خراب میشه با کمربند میفته به جون بچه هاش می گه مگه نگفتم ده نفری نرید جلوی این کولر زبون بسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستونه و شب پر ستاره به آدم می دهد عـمر دوبار او زیباتر از هر سرزمین است بهشت دنیوی گویند همین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در شبی تابستانی صدای کف زدن به گوشتان رسید صدای بزن و بکوب  و پایکوبی نیست آگاه باشید که یکی از ابنای بشر دست خالی به نبردی تن به تن با پشه و انبوه دژخیمان خونخوار رفته است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو تابستان شد و هنگام کنکور هزاران بار رفتم تا لب گور پشیمان گشته ام از کرده خویش نبرده علم کار بنده را پیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این تابستان داغ نگاه های سردت کشنده تر از گرماست و من در آسمان دوستیمان گویی برف و سرما را تا مغز استخوانم درک می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در  این هوای گرم کدام گزینه بیشتر می چسبد؟ الف : هندوانه  خنک ب : استخر آب ج :یخ در بهشت با طعم آلبالو د : انگور دزدی از باغ همسایه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این گرما بیا دیوونه گردیم تو حوض آب یخ وارونه گردیم که این گرمای سوزان کشت ما را برای هم بیا هندونه گردیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان است و لباس گرم به تن کرده‌ام ! بخاری کنارم شعله می‌کشد چای داغ احساسم را سر می‌کشم … !! فرقی نمی‌کند هوای بی‌تو همیشه سرد است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تر از یک برگ با بار شادی های مهجورم در آبهای سبز تابستان آرام میرانم تا سرزمین مرگ تا ساحل غمهای پاییزی در سایه ای خود را رها کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم نفس سنگین اطلسی ها را پرواز گیرم در باغچه های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعت عصر نفس اطلسی ها را پرواز گیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان از کدامین راه فرا خواهد رسید تا عطش آب ها را گوارا تر کند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم تابستان آمد فصلی که جذابیتی برایم ندارد منی که از تبار زمستانم منی که سر انگشتانم از او معنا میگیرد مرا با این فصل کسالت بار کاری نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز تابستانه ی آن تن کبابــم کرده است تشنه ام، شهریور لبهات آبم کرده است من همان انگـــور بد مستم کـــه بوی موی تو در مشام این شب وحشی شرابم کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل خوشه‌ای انگور آویزان از درخت مو هرچه زمان می‌گذرد، شیرین‌تر می‌شود فقط حواست باشد من کشمش دوست ندارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هیاهوی جانسوز تابستان وقتی کلمات آهسته، آهسته می سوزند و واژه ها به کولرها چشم می دوزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان است ولی چقدر دلم می خواهد زیر این درختها سکوت کنم و برگ برگ پاییز دلم را از تو بتکانم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تابستانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون کولرش خراب میشه با کمربند میفته به جون بچه هاش می گه مگه نگفتم ده نفری نرید جلوی این کولر زبون بسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستونه و شب پر ستاره به آدم می دهد عـمر دوبار او زیباتر از هر سرزمین است بهشت دنیوی گویند همین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در شبی تابستانی صدای کف زدن به گوشتان رسید صدای بزن و بکوب  و پایکوبی نیست آگاه باشید که یکی از ابنای بشر دست خالی به نبردی تن به تن با پشه و انبوه دژخیمان خونخوار رفته است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو تابستان شد و هنگام کنکور هزاران بار رفتم تا لب گور پشیمان گشته ام از کرده خویش نبرده علم کار بنده را پیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این تابستان داغ نگاه های سردت کشنده تر از گرماست و من در آسمان دوستیمان گویی برف و سرما را تا مغز استخوانم درک می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در  این هوای گرم کدام گزینه بیشتر می چسبد؟ الف : هندوانه  خنک ب : استخر آب ج :یخ در بهشت با طعم آلبالو د : انگور دزدی از باغ همسایه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این گرما بیا دیوونه گردیم تو حوض آب یخ وارونه گردیم که این گرمای سوزان کشت ما را برای هم بیا هندونه گردیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان است و لباس گرم به تن کرده‌ام ! بخاری کنارم شعله می‌کشد چای داغ احساسم را سر می‌کشم … !! فرقی نمی‌کند هوای بی‌تو همیشه سرد است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تر از یک برگ با بار شادی های مهجورم در آبهای سبز تابستان آرام میرانم تا سرزمین مرگ تا ساحل غمهای پاییزی در سایه ای خود را رها کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم نفس سنگین اطلسی ها را پرواز گیرم در باغچه های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعت عصر نفس اطلسی ها را پرواز گیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان از کدامین راه فرا خواهد رسید تا عطش آب ها را گوارا تر کند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم تابستان آمد فصلی که جذابیتی برایم ندارد منی که از تبار زمستانم منی که سر انگشتانم از او معنا میگیرد مرا با این فصل کسالت بار کاری نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز تابستانه ی آن تن کبابــم کرده است تشنه ام، شهریور لبهات آبم کرده است من همان انگـــور بد مستم کـــه بوی موی تو در مشام این شب وحشی شرابم کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل خوشه‌ای انگور آویزان از درخت مو هرچه زمان می‌گذرد، شیرین‌تر می‌شود فقط حواست باشد من کشمش دوست ندارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هیاهوی جانسوز تابستان وقتی کلمات آهسته، آهسته می سوزند و واژه ها به کولرها چشم می دوزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان است ولی چقدر دلم می خواهد زیر این درختها سکوت کنم و برگ برگ پاییز دلم را از تو بتکانم