بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضيا بايد گفت............. زيبا رويان وفا ندارند تو چه مرگت بود ميمون!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفــــــــــــــ... ما همینیم که هستیــــــــــــــم... شما همینم نیستی... آره جانمــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یعضیا باس گفت: عزیزم تو که تا دیروز فرقه پشگلو یونجه رو نمیدونستی الان واسه ما کارشناس تغذیه شدی؟هان؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بغضیا باس گفت پفک نمکی تو اگه با این نمکات یه معدن بزنی بیشتر سود میکنی تا این مزه پرونی کنی و نمکات الکی اسراف شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا هم بايد گفت................ فكر نكن منحصر به فردي نه شما الكي متصل به برقي!!!!!!!!!!!!واااالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت؛ حال ما خوب است تا جفت چشات دراد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا باید گفت : عزیزم ! در این که تو هلویی شکی نیست .... فقط ته بار بودی ، یکم له شدی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت... اگه میخوای باتو باشم...... 90°درجه باید تاشم.... به ما نمیخوری جیگرررر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت ویندوز xp... هیچی دیگه همین خودش گویای دریایی از مفاهیمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: هه!اونم باکی؟با تو؟ یه ادم ناتو؟؟؟؟؟ بابا جمع کن برو راتو...... تنها باشم بهتره از اینه که باشم با تو.... . . . . ن خدایی حال کردین قافیه رو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضــی هــام بــاس گــفــت: درســته دوریـــم از هـــم ولـــی هـــنوز . . . . چـــش مـــایی... بــــه افتــــخار هـــمه رفـــقـــای بـــا مــرام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهـ بعضیابایدگفتـ : شمابیشترازاینکهـ مزخرفـ باشیـ ادایـ آدمایـ مزخرفو درمیاریـ و اینـ مزخرفـترتـ میکنهـ ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت اگه حس می کنی خیلی بارته برات گاری بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضى ازپسرا كه دكمه ى پراهنشونو تا نافشون باز ميزارن باس گفت . . . . . . مگه ميخواى بچه بزاى والاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی از استقلالی ها باید گفت به اول و دوم خوش نباشین که پارسال پنجم بودین !!!! و به بعضی از پرسپولیسی ها باید گفت علی علی زود باش بازیکنارو بیار :) عشق است قرمز و پرسپولیس :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها هم باید گفت اگ نمیتونی ادم خوبی باشی... حداقل جونور بی ازاری باش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس به بعضیام باید گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضيا بايد گفت............. زيبا رويان وفا ندارند تو چه مرگت بود ميمون!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفــــــــــــــ... ما همینیم که هستیــــــــــــــم... شما همینم نیستی... آره جانمــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یعضیا باس گفت: عزیزم تو که تا دیروز فرقه پشگلو یونجه رو نمیدونستی الان واسه ما کارشناس تغذیه شدی؟هان؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بغضیا باس گفت پفک نمکی تو اگه با این نمکات یه معدن بزنی بیشتر سود میکنی تا این مزه پرونی کنی و نمکات الکی اسراف شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا هم بايد گفت................ فكر نكن منحصر به فردي نه شما الكي متصل به برقي!!!!!!!!!!!!واااالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت؛ حال ما خوب است تا جفت چشات دراد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا باید گفت : عزیزم ! در این که تو هلویی شکی نیست .... فقط ته بار بودی ، یکم له شدی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت... اگه میخوای باتو باشم...... 90°درجه باید تاشم.... به ما نمیخوری جیگرررر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت ویندوز xp... هیچی دیگه همین خودش گویای دریایی از مفاهیمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: هه!اونم باکی؟با تو؟ یه ادم ناتو؟؟؟؟؟ بابا جمع کن برو راتو...... تنها باشم بهتره از اینه که باشم با تو.... . . . . ن خدایی حال کردین قافیه رو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضــی هــام بــاس گــفــت: درســته دوریـــم از هـــم ولـــی هـــنوز . . . . چـــش مـــایی... بــــه افتــــخار هـــمه رفـــقـــای بـــا مــرام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهـ بعضیابایدگفتـ : شمابیشترازاینکهـ مزخرفـ باشیـ ادایـ آدمایـ مزخرفو درمیاریـ و اینـ مزخرفـترتـ میکنهـ ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت اگه حس می کنی خیلی بارته برات گاری بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضى ازپسرا كه دكمه ى پراهنشونو تا نافشون باز ميزارن باس گفت . . . . . . مگه ميخواى بچه بزاى والاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی از استقلالی ها باید گفت به اول و دوم خوش نباشین که پارسال پنجم بودین !!!! و به بعضی از پرسپولیسی ها باید گفت علی علی زود باش بازیکنارو بیار :) عشق است قرمز و پرسپولیس :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها هم باید گفت اگ نمیتونی ادم خوبی باشی... حداقل جونور بی ازاری باش