بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بهترین حس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که تو بغلش خوابت ببره .. ای جان …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که یه کاراییو فقط واسه تو کنه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس یعنی دعای مادر پشت سرته ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که واسه اولین بار دسشو بگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که واسه اولین بار دسشو بگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که غافلگیرش کنی ، بپره بغلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس یعنی اینکه پشتت باشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس یعنی هر روز صبح یکی بهت بگه مواظب خودت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس ینی زدن عطرش به بالشتت ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بهترین حس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که تو بغلش خوابت ببره .. ای جان …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که یه کاراییو فقط واسه تو کنه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس یعنی دعای مادر پشت سرته ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که واسه اولین بار دسشو بگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که واسه اولین بار دسشو بگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که غافلگیرش کنی ، بپره بغلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس یعنی اینکه پشتت باشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس یعنی هر روز صبح یکی بهت بگه مواظب خودت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس ینی زدن عطرش به بالشتت ..