بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بهترین حس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس ینی زدن عطرش به بالشتت ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که یهویی ببوسیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که پیش دوستات دستتو محکم بگیره ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که بطور اتفاقی لباسای همرنگ بپوشین ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که بدونی قلب مادرت میتپه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس یعنی : یه کیلو پاستیل !!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که یه مامانه پایه داشته باشی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که موهاش “فِر” باشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که خواب باشه ، زل بزنی بهش ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس یعنی بوی خاک بعد باریدن بارون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که بذاره لپشو بکشی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که واسه اولین بار که دستت رو دنده هست دستشو بذاره رو دستت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که خواب بد ببینی و هراسون پاشی و ببینی همش خواب بوده ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که شب موقع اس ام اس بازی خوابت برده باشه ، صبح پاشی ببینی اس اومده خوابت برد قربونت برم ؟؟ خوب بخوابی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس یعنی لباسای گرم رو شوفاژ بعد از حموم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس پتوت بوی عطرشو بگیره و شب مستت کنه …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس بهترین حس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس ینی زدن عطرش به بالشتت ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که یهویی ببوسیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که پیش دوستات دستتو محکم بگیره ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که بطور اتفاقی لباسای همرنگ بپوشین ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که بدونی قلب مادرت میتپه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس یعنی : یه کیلو پاستیل !!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که یه مامانه پایه داشته باشی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که موهاش “فِر” باشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که خواب باشه ، زل بزنی بهش ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس یعنی بوی خاک بعد باریدن بارون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که بذاره لپشو بکشی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که واسه اولین بار که دستت رو دنده هست دستشو بذاره رو دستت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که خواب بد ببینی و هراسون پاشی و ببینی همش خواب بوده ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که شب موقع اس ام اس بازی خوابت برده باشه ، صبح پاشی ببینی اس اومده خوابت برد قربونت برم ؟؟ خوب بخوابی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس یعنی لباسای گرم رو شوفاژ بعد از حموم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس پتوت بوی عطرشو بگیره و شب مستت کنه …