بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس افسردگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمیرد غرور فهمیدی نمی مانم . . دیدی می روم . . رفتم باز هم ایستاده ای نگاه میکنی آخرم میکشد تو را این غرور لعنتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست خیالی که تورا از آن همه فاصله می آوردبه کلبه تنهایی ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى کاش لمس کردن تیغ با رگ هایم گناه نداشت مى توانستم با تیغ رگ هایم را نوازش کنم تا از این تنهایی رها مى شدم و به آرامش مى رسیدم درست مثل آرامشى که او در آغوش دیگرى بدست آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار برکه دلم نشستم و نیامدی دوباره در سکوت خود شکستم و نیامدی سوال کردم از خدا نشانه ی خانه ی تورا سکوت کرد و در سکوت نشستم و نیامدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها نبودنت بودنم را زیر سوال برده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺯﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺣﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻧﺠﯿﺪﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﮏ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﺷﮏ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻧﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺍﺷﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺁﺏ ﺩﺭﯾﺎ ﺷﻮﺭ ﻧﯿﺴﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا از این به بعد به مخلوقاتت یه  مترجم  ضمیمه کن اینجا هیچکس هیچکس را نمی فهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه پیدایت کنم ؟ وقتی به یاد نمی آورم چگونه گمت کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﭘﺮ ﺟﺮﺃﺕ ﻭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺕ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون همیشه مردنیست گاهی مجنون دخترکی تنهاست که زمانی لیلی کسى بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آخر هر جمله ناتمامم سه نقطه می گذارم یک نقطه اش اشک است نقطه بعدی دردی که دلم را می سوزاند نقطه آخر زخمی می شود و بر جانم باقی می ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از آمدن ن بر سر کلمات می ترسیدم ن داشتن تو ن بودن تو ن ماندن تو کاش اینبار حداقل دل واژه برایم می سوخت و خبری میداد از ن رفتن تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺷﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺗﺎ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻧﮕﯿﺮﻩ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﻧﺸﻮﻥ ﻧﻤﯿﺪﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی رو به رویم نشسته ای و باز خیسی چشمانم را آن دستمال خشک بی احساس پاک کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبرویم  سراب پشت سر  خاطرات نازنینم  کدامین طرف سوی توست ؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس افسردگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمیرد غرور فهمیدی نمی مانم . . دیدی می روم . . رفتم باز هم ایستاده ای نگاه میکنی آخرم میکشد تو را این غرور لعنتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست خیالی که تورا از آن همه فاصله می آوردبه کلبه تنهایی ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى کاش لمس کردن تیغ با رگ هایم گناه نداشت مى توانستم با تیغ رگ هایم را نوازش کنم تا از این تنهایی رها مى شدم و به آرامش مى رسیدم درست مثل آرامشى که او در آغوش دیگرى بدست آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار برکه دلم نشستم و نیامدی دوباره در سکوت خود شکستم و نیامدی سوال کردم از خدا نشانه ی خانه ی تورا سکوت کرد و در سکوت نشستم و نیامدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها نبودنت بودنم را زیر سوال برده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺯﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺣﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻧﺠﯿﺪﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﮏ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﺷﮏ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻧﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺍﺷﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺁﺏ ﺩﺭﯾﺎ ﺷﻮﺭ ﻧﯿﺴﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا از این به بعد به مخلوقاتت یه  مترجم  ضمیمه کن اینجا هیچکس هیچکس را نمی فهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه پیدایت کنم ؟ وقتی به یاد نمی آورم چگونه گمت کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﭘﺮ ﺟﺮﺃﺕ ﻭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺕ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون همیشه مردنیست گاهی مجنون دخترکی تنهاست که زمانی لیلی کسى بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آخر هر جمله ناتمامم سه نقطه می گذارم یک نقطه اش اشک است نقطه بعدی دردی که دلم را می سوزاند نقطه آخر زخمی می شود و بر جانم باقی می ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از آمدن ن بر سر کلمات می ترسیدم ن داشتن تو ن بودن تو ن ماندن تو کاش اینبار حداقل دل واژه برایم می سوخت و خبری میداد از ن رفتن تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺷﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺗﺎ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻧﮕﯿﺮﻩ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﻧﺸﻮﻥ ﻧﻤﯿﺪﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی رو به رویم نشسته ای و باز خیسی چشمانم را آن دستمال خشک بی احساس پاک کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبرویم  سراب پشت سر  خاطرات نازنینم  کدامین طرف سوی توست ؟؟