بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای اشک؛ گرم و ارام ببار بر گونه ی من ,ای غم لذت ببر از این همه ازار من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای اشک؛ گرم و ارام ببار بر گونه ی من ,ای غم لذت ببر از این همه ازار من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم همانند پدری که مرگ فرزندش را قبول نمی کند و خود را با او مُرده می داند و اشک هایش را شاید مدتها کسی ندیده بود اما حالا بدون اشک کسی او را نمی بیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شکفم همچون بغض و میریزم زیر پایت وقتی که چشمهایت غصه دارند! من می میرم به سادگی یک قطره اشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خنجر تیز و مژه ی خونریزت می ترسم و اشک مصلحت آمیزت یکباره بزن، بُکش، خلاصم کن … آی مُردم ز گزینه های روی میزت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که عشق میکارد… اشک درو میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی را ناراحت نکنید شاید او کسی را نداشته باشد که اشک هایش را پاک کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شکفم همچون بغض و میریزم زیر پایت وقتی که چشمهایت غصه دارند! من می میرم به سادگی یک قطره اشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خنجر تیز و مژه ی خونریزت می ترسم و اشک مصلحت آمیزت یکباره بزن، بُکش، خلاصم کن … آی مُردم ز گزینه های روی میزت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که عشق میکارد… اشک درو میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی را ناراحت نکنید شاید او کسی را نداشته باشد که اشک هایش را پاک کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اشکم اشک می مانم همیشه تو آهی آه می دانم همیشه چرا خواهی که بنیانم بلرزد نمی دانی که لرزانم همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه می دونستی چقدر تنهام همیشه برام اشک می ریختی اگه می دونستی همیشه اشک می ریزم هیچوقت تنهام نمی ذاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و از “اول” برو…! چشمانم پر از “اشک” بود….”واضح” ندیدمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا تنهام مگذار ای عشق عزیزم مگذار بیش از این غمگین شوم و اشک بریزم میشکنی دلم را و من فرو می ریزم اما به عشقت دوباره به پا می خیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شب ها بهانه ها خودشان به سراغ چشمانم می آیند تا بغضم را سیل اشک کنند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس اشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای اشک؛ گرم و ارام ببار بر گونه ی من ,ای غم لذت ببر از این همه ازار من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای اشک؛ گرم و ارام ببار بر گونه ی من ,ای غم لذت ببر از این همه ازار من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم همانند پدری که مرگ فرزندش را قبول نمی کند و خود را با او مُرده می داند و اشک هایش را شاید مدتها کسی ندیده بود اما حالا بدون اشک کسی او را نمی بیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شکفم همچون بغض و میریزم زیر پایت وقتی که چشمهایت غصه دارند! من می میرم به سادگی یک قطره اشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خنجر تیز و مژه ی خونریزت می ترسم و اشک مصلحت آمیزت یکباره بزن، بُکش، خلاصم کن … آی مُردم ز گزینه های روی میزت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که عشق میکارد… اشک درو میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی را ناراحت نکنید شاید او کسی را نداشته باشد که اشک هایش را پاک کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شکفم همچون بغض و میریزم زیر پایت وقتی که چشمهایت غصه دارند! من می میرم به سادگی یک قطره اشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خنجر تیز و مژه ی خونریزت می ترسم و اشک مصلحت آمیزت یکباره بزن، بُکش، خلاصم کن … آی مُردم ز گزینه های روی میزت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که عشق میکارد… اشک درو میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی را ناراحت نکنید شاید او کسی را نداشته باشد که اشک هایش را پاک کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اشکم اشک می مانم همیشه تو آهی آه می دانم همیشه چرا خواهی که بنیانم بلرزد نمی دانی که لرزانم همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه می دونستی چقدر تنهام همیشه برام اشک می ریختی اگه می دونستی همیشه اشک می ریزم هیچوقت تنهام نمی ذاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و از “اول” برو…! چشمانم پر از “اشک” بود….”واضح” ندیدمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا تنهام مگذار ای عشق عزیزم مگذار بیش از این غمگین شوم و اشک بریزم میشکنی دلم را و من فرو می ریزم اما به عشقت دوباره به پا می خیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شب ها بهانه ها خودشان به سراغ چشمانم می آیند تا بغضم را سیل اشک کنند