بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ادبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند لیاقت آزادی را ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد که شعار جای خود را به شعوری می داد تا چراغی گردد دست اندیشه مان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ن میشه موند ن میشه رف دلم خوشه ب چیزایی ک همیشه هس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاهی کوچ کوچکی به کوچه ی خداکنیم همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلب کردم ز دانایی یکی پند مرا فرمود با نادان مپیوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره به دختره گفته من دیگه شارژ ندارم خداحافظ دختره واسش یه شارژ بیست هزار تومنى فرستاده گفته بیا عشقم برگرفته از کتاب خفاش ها ماکارانى میخورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه هایی از عشق کاشتم و خوشه هایی از غم برداشتم خیانت تکرار و رویش نفرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز دیدمش تنها نبود ولی خوشبخت هم نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت این است که هر کسی آزرده ات خواهد کرد؛ فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش تحمل رنج را داشته باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق   ناتوانی ذهن در تشخیص یک ادم معمولی با سایر ادم های دیگر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس بعد هیچکس نمرده ولی خیلیا بعد خیلیا دیگه زندگی نکردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از اینکه به دنیا بیاید با یکی از رگ های مادر خودش را دار زد شنیده بود بابا دختر نمیخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن از خدا عزت است اگر داد رحمت است اگر نداد حکمت خواستن از بنده خدا ذلت است اگر داد منت است اگر نداد خفت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانم را به دندان گرفتم و اعتماد را به خاک سپردم خوب میدانم راه و رسم درندگی چون دیروز نیست گرگ های این جنگل روی دوپا راه می روند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی درجامعه ای که پسوندنام گورستان هایش بهشت است چیزی جزجهنم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آدم گفتم همه تقصیرتوبود زیرلب زمزمه کرد سیب دندان زده ازدست توافتادبه خاک

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ادبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند لیاقت آزادی را ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد که شعار جای خود را به شعوری می داد تا چراغی گردد دست اندیشه مان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ن میشه موند ن میشه رف دلم خوشه ب چیزایی ک همیشه هس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاهی کوچ کوچکی به کوچه ی خداکنیم همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلب کردم ز دانایی یکی پند مرا فرمود با نادان مپیوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم پسره به دختره گفته من دیگه شارژ ندارم خداحافظ دختره واسش یه شارژ بیست هزار تومنى فرستاده گفته بیا عشقم برگرفته از کتاب خفاش ها ماکارانى میخورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه هایی از عشق کاشتم و خوشه هایی از غم برداشتم خیانت تکرار و رویش نفرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز دیدمش تنها نبود ولی خوشبخت هم نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت این است که هر کسی آزرده ات خواهد کرد؛ فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزش تحمل رنج را داشته باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق   ناتوانی ذهن در تشخیص یک ادم معمولی با سایر ادم های دیگر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس بعد هیچکس نمرده ولی خیلیا بعد خیلیا دیگه زندگی نکردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از اینکه به دنیا بیاید با یکی از رگ های مادر خودش را دار زد شنیده بود بابا دختر نمیخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن از خدا عزت است اگر داد رحمت است اگر نداد حکمت خواستن از بنده خدا ذلت است اگر داد منت است اگر نداد خفت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانم را به دندان گرفتم و اعتماد را به خاک سپردم خوب میدانم راه و رسم درندگی چون دیروز نیست گرگ های این جنگل روی دوپا راه می روند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی درجامعه ای که پسوندنام گورستان هایش بهشت است چیزی جزجهنم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آدم گفتم همه تقصیرتوبود زیرلب زمزمه کرد سیب دندان زده ازدست توافتادبه خاک