بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی همان روزهای که زود سپری شدنش را ارزو میکنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزو میکنم ارزوی کسی باشین که ارزوشو دارین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزو دارم خداوند چیزی را به تو هدیه دهد که جز خدا در باور هیچ کس نباشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسبیحی بافته ام نه از سنگ نه از چوب  نه از مروارید  بلور اشک هایم را به نخ کشیده ام تا برایت دعا کنم هر انچه ارزو داری!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پاس مهربانیت هر بار که از ذهنم میگذری لبخند خدا را برایت ارزو میکنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ساده از خطاهایم بگذر همانگونه که ساده از ارزو هایم گذشتی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!!!!!!! خسته شدم! از بس ارزو کردم و دیگران به ان رسیدند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز ارزو کردم اى کاش هیچ وقت از خواب بیدار نمیشدم! نکه فک کنى درمونده شدم از نبودنت نه اخ تو خواب زیادى حواست بهم بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خداوند  یک روز ارزوی انسان را براورده میکرد من بی گمان دوباره دیدن تو را ارزو میکردم و تو نیز هرگز ندیدن مرا انگاه نمیدانم براستی خداوند کدامیک را می پذیرفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دستهایم خالی است و دلم غرق در ارزو ها ، یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از ارزو های دست نیافتنی خالی کن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزو دارم خورشید رهایت نکند, غم صدایت نکند و تو را از دل آن کس که دلت در دل اوست, حضرت دوست جدایت نکند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت ارزو می کنم بهترین هایی که هیچکس برایم ارزو نکرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را ارزو نخواهم کرد هیچ وقت تورا لحظه ای خواهم پذیرفت که خود بیایی با دل خود نه با آرزوی من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم.. دیگر نمیخواهم ارزویت باشم ارزو میکنم او ارزوی تو باشد و ارزوی او دیگری!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی من کیم? . . . . . . من یه پرندم ارزو دارم تو یارم باشی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی اینکه حس کنی به تمام ارزو هات رسیدی یا اینکه توانایی رسیدن به ارزو هاتو در خودت حس کنی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس آرزو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی همان روزهای که زود سپری شدنش را ارزو میکنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزو میکنم ارزوی کسی باشین که ارزوشو دارین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزو دارم خداوند چیزی را به تو هدیه دهد که جز خدا در باور هیچ کس نباشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسبیحی بافته ام نه از سنگ نه از چوب  نه از مروارید  بلور اشک هایم را به نخ کشیده ام تا برایت دعا کنم هر انچه ارزو داری!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پاس مهربانیت هر بار که از ذهنم میگذری لبخند خدا را برایت ارزو میکنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ساده از خطاهایم بگذر همانگونه که ساده از ارزو هایم گذشتی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!!!!!!! خسته شدم! از بس ارزو کردم و دیگران به ان رسیدند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز ارزو کردم اى کاش هیچ وقت از خواب بیدار نمیشدم! نکه فک کنى درمونده شدم از نبودنت نه اخ تو خواب زیادى حواست بهم بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خداوند  یک روز ارزوی انسان را براورده میکرد من بی گمان دوباره دیدن تو را ارزو میکردم و تو نیز هرگز ندیدن مرا انگاه نمیدانم براستی خداوند کدامیک را می پذیرفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دستهایم خالی است و دلم غرق در ارزو ها ، یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از ارزو های دست نیافتنی خالی کن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزو دارم خورشید رهایت نکند, غم صدایت نکند و تو را از دل آن کس که دلت در دل اوست, حضرت دوست جدایت نکند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت ارزو می کنم بهترین هایی که هیچکس برایم ارزو نکرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را ارزو نخواهم کرد هیچ وقت تورا لحظه ای خواهم پذیرفت که خود بیایی با دل خود نه با آرزوی من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم.. دیگر نمیخواهم ارزویت باشم ارزو میکنم او ارزوی تو باشد و ارزوی او دیگری!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی من کیم? . . . . . . من یه پرندم ارزو دارم تو یارم باشی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی اینکه حس کنی به تمام ارزو هات رسیدی یا اینکه توانایی رسیدن به ارزو هاتو در خودت حس کنی