بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس پرویـن اعتصـامــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گهر وقت بدین خیرگی از دست مده آخر این در گرانمایه بهائی دارد : پروین اعتصامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختر چرخ ادب پروين است گر چه جز تلخي از ايام نديد هر چه خواهي سخنش شيرين است صاحب آن همه گفتار امروز سائل فاتحه و ياسين است آدمي هر چه توانگر باشد چون بدين نقطه رسد مسکين است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز بگذشته خیالست که از نو آید فرصت رفته محالست که از سر گردد کشتزار دل تو کوش که تا سبز شود پیش از آن کاین رخ گلنار معصفر گردد زندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمرش نیست امید که همواره نفس بر گردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دست بانوئی به نخی گفت سوزنی کای هرزه گرد بی سر و بی پا چه میکنی ما میرویم تا که بدوزیم پاره ای هر جا که می رسیم تو با ما چه میکنی خندید نخ که ما همه جا با تو همرهیم بنگر به روز تجربه تنها چی میکنی

گروه پیامک شعر / اس ام اس پرویـن اعتصـامــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گهر وقت بدین خیرگی از دست مده آخر این در گرانمایه بهائی دارد : پروین اعتصامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختر چرخ ادب پروين است گر چه جز تلخي از ايام نديد هر چه خواهي سخنش شيرين است صاحب آن همه گفتار امروز سائل فاتحه و ياسين است آدمي هر چه توانگر باشد چون بدين نقطه رسد مسکين است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز بگذشته خیالست که از نو آید فرصت رفته محالست که از سر گردد کشتزار دل تو کوش که تا سبز شود پیش از آن کاین رخ گلنار معصفر گردد زندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمرش نیست امید که همواره نفس بر گردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دست بانوئی به نخی گفت سوزنی کای هرزه گرد بی سر و بی پا چه میکنی ما میرویم تا که بدوزیم پاره ای هر جا که می رسیم تو با ما چه میکنی خندید نخ که ما همه جا با تو همرهیم بنگر به روز تجربه تنها چی میکنی