بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس فریـدون مشیـری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحر دیدم درخت ارغوانی کشیده سر به بام خسته جانی  به گوش ارغوان، آهسته گفتم  بهارت خوش که فکر دیگرانی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیینه چون شکست قابی سیاه و خالی از او به جای ماند با یاد دل که آینه ای بود در خود گریستم بی آینه چگونه درین قاب زیستم  فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر خاک چه نرم می خرامی ای مرد آن گونه که بر کفش تو ننشیند گرد فردا که جهان کنیم بدرود به درد آه آن همه خاک را چه می خواهد کرد فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لحظه های روز و شبم لحظه های شکفتن سحر است که سیاهی شکسته پا به گریز روشنایی گشوده بال و پر است  فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان فشرده شب تیره پا که پنداری هزار سال بدین حال باز می ماند به هیچ گوشه ای از چارسوی این مرداب خروس ایه آرامشی نمی خواند چه انتظار سیاهی سپیده می داند ؟ فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیگویم درین عالم گرم پو، تابنده، هستی بخش چون خورشید باش تا توانی پاک، روشن مثل باران مثل مروارید باش فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرسد دست تمنا چون به دامان شما می توان چشم دلی دوخت به ایوان شما از دلم تا لب ایوان شما راهی نیست نیمه جانی است درین فاصله قربان شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را دارم ای گل جهان با من است تو تا با منی جان جان با من است چو می تابد از دور پیشانی ات کران تا کران آسمان با من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی که بی تو می گذرد گرچه با یاد توست ثانیه هاش آرزو باز میکشد فریاد در کنار تو می گذشت ایکاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق پیروزت کند بر خویشتن عشق آتش می زند در ما و من عشق را دریاب و خود را واگذار تا بیابی جانِ نو، خورشیدوار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ و باد است جهان گفتی و باور کردی کاش یک روز به اندازه هیچ غم بیهوده نمی خوردی کاش یک لحظه به سرمستی باد شاد و آزاد به سر می بردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به ناله در آمد که ای صبور ملول درون سینه اینان نه دل که گِل بوده ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی آن را که تو خواندی به جهان یارترین سینه را ساختی از عشقش سرشارترین آنکه می گفت منم بهر تو غمخوارترین چه دلآزارترین شد چه دلآزارترین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز را به باد سپردم امشب کنار پنجره بیدار مانده ام دانم که بامداد امروز دیگری را با خود می آورد تا من دوباره آن را بسپارمش به باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار بوسه به سوی خدا فرستادم از آنکه دیدن تو قسمت خدایی بود شب از کرانه دنیای من جدا شده بود که هر چه بود تو بودی و روشنایی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی ای رفیق نیمه راهم که من در چاه شبهای سیاهم نمی بخشد کسی جز غم پناهم نه تنها از تو نالم کز خدا هم

گروه پیامک شعر / اس ام اس فریـدون مشیـری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحر دیدم درخت ارغوانی کشیده سر به بام خسته جانی  به گوش ارغوان، آهسته گفتم  بهارت خوش که فکر دیگرانی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیینه چون شکست قابی سیاه و خالی از او به جای ماند با یاد دل که آینه ای بود در خود گریستم بی آینه چگونه درین قاب زیستم  فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر خاک چه نرم می خرامی ای مرد آن گونه که بر کفش تو ننشیند گرد فردا که جهان کنیم بدرود به درد آه آن همه خاک را چه می خواهد کرد فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لحظه های روز و شبم لحظه های شکفتن سحر است که سیاهی شکسته پا به گریز روشنایی گشوده بال و پر است  فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان فشرده شب تیره پا که پنداری هزار سال بدین حال باز می ماند به هیچ گوشه ای از چارسوی این مرداب خروس ایه آرامشی نمی خواند چه انتظار سیاهی سپیده می داند ؟ فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیگویم درین عالم گرم پو، تابنده، هستی بخش چون خورشید باش تا توانی پاک، روشن مثل باران مثل مروارید باش فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرسد دست تمنا چون به دامان شما می توان چشم دلی دوخت به ایوان شما از دلم تا لب ایوان شما راهی نیست نیمه جانی است درین فاصله قربان شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را دارم ای گل جهان با من است تو تا با منی جان جان با من است چو می تابد از دور پیشانی ات کران تا کران آسمان با من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی که بی تو می گذرد گرچه با یاد توست ثانیه هاش آرزو باز میکشد فریاد در کنار تو می گذشت ایکاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق پیروزت کند بر خویشتن عشق آتش می زند در ما و من عشق را دریاب و خود را واگذار تا بیابی جانِ نو، خورشیدوار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ و باد است جهان گفتی و باور کردی کاش یک روز به اندازه هیچ غم بیهوده نمی خوردی کاش یک لحظه به سرمستی باد شاد و آزاد به سر می بردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به ناله در آمد که ای صبور ملول درون سینه اینان نه دل که گِل بوده ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی آن را که تو خواندی به جهان یارترین سینه را ساختی از عشقش سرشارترین آنکه می گفت منم بهر تو غمخوارترین چه دلآزارترین شد چه دلآزارترین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز را به باد سپردم امشب کنار پنجره بیدار مانده ام دانم که بامداد امروز دیگری را با خود می آورد تا من دوباره آن را بسپارمش به باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار بوسه به سوی خدا فرستادم از آنکه دیدن تو قسمت خدایی بود شب از کرانه دنیای من جدا شده بود که هر چه بود تو بودی و روشنایی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی ای رفیق نیمه راهم که من در چاه شبهای سیاهم نمی بخشد کسی جز غم پناهم نه تنها از تو نالم کز خدا هم