بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس فروغ فرخزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا غنچه شادی بودم دست عشق آمد و از شاخم چید شعله آه شدم صد افسوس که لبم باز برآن لب نرسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم خسته و افسرده و زارسوی منزلگه ویرانه خویش به خدا میبرم از شهر شما دل شوریده و دیوانه خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد بگذشته به دل ماند و دریغ نیست یاری که مرا یاد کند دیده ام خیره به ره ماند و نداد نامه ای تا دل من شاد کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لبهایم مزن قفل خموشی که در دل قصه ای ناگفته دارم ز پایم باز کن بند گران را کزین سودا دلی آشفته دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او شراب بوسه می خواهد ز من من چه گویم قلب پر امید را او به فکر لذت و غافل که من طالبم آن لذت جاوید را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ، که گم شوم چو یکی قطره اشک گرم در لابلای دامن شبرنگ زندگی رفتم ، که در سیاهی یک گور بی نشان فارغ شوم زکشمکش و جنگ زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد تاریکیست درد خواستن رفتن و بیهوده از خود کاستن سر نهادن بر سیه دل سینه ها سینه آلودن به چرک کینه ها در نوازش ، نیش ماران یافتن زهر در لبخند یاران یافتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا امید بر عشقی عبث بست ؟ چرا در بستر آغوش او خفت ؟ چرا راز دل دیوانه اش را به گوش عاشقی بیگانه خو گفت ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمی خیره شد شاید بیابد نهانگاه امید و آرزو را دریغا ، آن دو چشم آتش افروز به دامان گناه افکند او را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای شب از رویای تو رنگین شده سینه از عطر توام سنگین شده ای بروی چشم من گسترده خویش شادیم بخشیده از اندوه بیش همچو بارانی که شوید جسم خاک هستیم زآلودگی ها کرده پاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت بند سفر پایم بست می روم ، خنده به لب ، خونین دل می روم از دل من دست بدار ای امید عبث بی حاصل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم خموش (آری) و همچون نسیم صبح لرزان و بی قرار وزیدم به سوی تو اما تو هیچ بودی و دیدم هنوز هم در سینه هیچ نیست بجز آرزوی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آیا درون سایه هامان رنگ می گیرد؟ یا که ما خود سایه های سایه های خود هستیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمی خواهم سايه ام را لحظه ای از خود جدا سازم من نمی خواهم او بلغزد دور از من روی معبرها يا بيفتد خسته و سنگين زير پای رهگذرها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت خط جاده پایان یافت من رسیده ز ره غبار آلود تشنه بر چشمه ره نبرد و دریغ شهر من گور آرزویم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چه عشقی است که در دل دارم من از این عشق چه حاصل دارم می گیریزی زمن و در طلبت بازهم کوشش باطل دارم

گروه پیامک شعر / اس ام اس فروغ فرخزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا غنچه شادی بودم دست عشق آمد و از شاخم چید شعله آه شدم صد افسوس که لبم باز برآن لب نرسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم خسته و افسرده و زارسوی منزلگه ویرانه خویش به خدا میبرم از شهر شما دل شوریده و دیوانه خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد بگذشته به دل ماند و دریغ نیست یاری که مرا یاد کند دیده ام خیره به ره ماند و نداد نامه ای تا دل من شاد کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لبهایم مزن قفل خموشی که در دل قصه ای ناگفته دارم ز پایم باز کن بند گران را کزین سودا دلی آشفته دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او شراب بوسه می خواهد ز من من چه گویم قلب پر امید را او به فکر لذت و غافل که من طالبم آن لذت جاوید را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ، که گم شوم چو یکی قطره اشک گرم در لابلای دامن شبرنگ زندگی رفتم ، که در سیاهی یک گور بی نشان فارغ شوم زکشمکش و جنگ زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد تاریکیست درد خواستن رفتن و بیهوده از خود کاستن سر نهادن بر سیه دل سینه ها سینه آلودن به چرک کینه ها در نوازش ، نیش ماران یافتن زهر در لبخند یاران یافتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا امید بر عشقی عبث بست ؟ چرا در بستر آغوش او خفت ؟ چرا راز دل دیوانه اش را به گوش عاشقی بیگانه خو گفت ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمی خیره شد شاید بیابد نهانگاه امید و آرزو را دریغا ، آن دو چشم آتش افروز به دامان گناه افکند او را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای شب از رویای تو رنگین شده سینه از عطر توام سنگین شده ای بروی چشم من گسترده خویش شادیم بخشیده از اندوه بیش همچو بارانی که شوید جسم خاک هستیم زآلودگی ها کرده پاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت بند سفر پایم بست می روم ، خنده به لب ، خونین دل می روم از دل من دست بدار ای امید عبث بی حاصل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم خموش (آری) و همچون نسیم صبح لرزان و بی قرار وزیدم به سوی تو اما تو هیچ بودی و دیدم هنوز هم در سینه هیچ نیست بجز آرزوی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آیا درون سایه هامان رنگ می گیرد؟ یا که ما خود سایه های سایه های خود هستیم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمی خواهم سايه ام را لحظه ای از خود جدا سازم من نمی خواهم او بلغزد دور از من روی معبرها يا بيفتد خسته و سنگين زير پای رهگذرها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت خط جاده پایان یافت من رسیده ز ره غبار آلود تشنه بر چشمه ره نبرد و دریغ شهر من گور آرزویم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چه عشقی است که در دل دارم من از این عشق چه حاصل دارم می گیریزی زمن و در طلبت بازهم کوشش باطل دارم