بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس طاهره صفارزاده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن سبزه زندگاني بود و پاي باطل تو آن پاي بويناك‌ با چكمه‌هاي كور آن سبزه را شكست‌ آن سبزه‌ رويش آزادي‌ آن سبزه‌ آزادي بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن سبزه‌ كز ضخامت سيمان گذشت‌ و قشر سنگي را در كوچه‌ي شبانه‌ي بابُل‌ تا منتهاي پرده‌ي بودن‌ شكافت‌ آن سبزه زندگاني بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام اتّصال‌ِ به درياي معرفت‌ جان تو بندري ست‌ جاي ورود نور جاي صدور نور درياب لحظه‌هاي هدايت را درياب‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين بلع نور اين جذب نور بايد عصاره شود نيرو شود حركت شود به راه به پيوندد و گرنه‌ پرورش تــن‌ و پروراندن هوش‌ آن نطفه‌ي خصيم خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درياب‌ لحظه‌هاي هدايت را دريـــاب‌ هنگام اتّصال به درياي معرفت‌ جان تو بندري ست‌ جاي ورود نور جاي صدور نور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كج نيستند اين جماعت اَفرا از بيم سايه‌ خم شده‌ سر بهم آورده‌ تكيه بهم داده‌اند اَفراي تك‌ كز چارسو به نور رسيده‌ آرام و راست‌ بر پا ستاده‌ و پشتوانه‌ي تنهائي‌ بنياد سربلندي اوست‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و فطرت الهي انسان‌ بخش منوّر روح است‌ و چونكه مخزن انديشه‌ همجوار علم الهي‌ و در تلاش امر الهي باشد همخواني و مراوده‌ي ذهن و روح‌ امّاره را حتّي از احتمال تجاوز مأيوس مي‌كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معناي صلح چيست‌ در سرزمين من‌ در سرزمين تو در سرزمين ما و شما در سرزمين ايشان‌ معلول‌هاي جنگ‌ كه دنبال گمشده‌شان مي‌گردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشوري دانشمندي كه كيف به دست‌ شبانه‌روز دنبال "پول‌ِ براي پول‌" دوان است‌ او هم‌ كورانه‌ و دستيارانه‌ ديوار مرزهاي سياسي را مي‌سازد انبارهاي اسلحه را پر مي‌كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد به داوري بنشينيم‌ شوق رقابتي‌ست در بين واژه‌ها و عبارت‌ها و هر كدام مي‌خواهند معناي صلح را مرادف اوّل باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سفره‌ مرگ آمده است‌ صداي آمدن دندان بر لقمه‌ همراه با صداي گلوله‌ست‌ كه پشت همين ميدان‌ در ابتداي همين كوچه‌ بر سينه‌ي جوان تو مي‌تازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي صداي ناب اذان مي‌آيد دل در حضور مي‌آيد دل حاضر است‌ و سهم "گرم بودن‌" خود را از نور اين پيام قدسي بي‌مرز از بطن اين ستون صوتي معنا برمي‌دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رمزهاي رياضت‌ تو رازهاي رسالت‌ تو قصه‌هاي قساوت را مي‌داني‌ تو از قبيله‌ي شعري‌ من خويشاوندت هستم‌ و پشتم از تو گرم است‌ و پشتم از تو كه مي‌داني گرم است‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از قبيله‌ي شعري و شعر نامكتوب‌ و مي‌داني‌ كه خيمه‌ها همه خونين‌اند و تيرها همه نابينا و چشم‌ها همه بسته‌ و بوميان به شكار يكديگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر حرف هر نوشته‌ هر گام‌ چكمه‌اي ست‌ بر پايي از دروغ‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين سكون سكوت آلود پيكار پلكان را ياران بر خود با رنج اين خبر سال‌هاي سال هموار مي‌كنند امروز هم هوا دوباره گرفته‌ست‌ امروز هم هوا دوباره خراب است‌

گروه پیامک شعر / اس ام اس طاهره صفارزاده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن سبزه زندگاني بود و پاي باطل تو آن پاي بويناك‌ با چكمه‌هاي كور آن سبزه را شكست‌ آن سبزه‌ رويش آزادي‌ آن سبزه‌ آزادي بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن سبزه‌ كز ضخامت سيمان گذشت‌ و قشر سنگي را در كوچه‌ي شبانه‌ي بابُل‌ تا منتهاي پرده‌ي بودن‌ شكافت‌ آن سبزه زندگاني بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام اتّصال‌ِ به درياي معرفت‌ جان تو بندري ست‌ جاي ورود نور جاي صدور نور درياب لحظه‌هاي هدايت را درياب‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين بلع نور اين جذب نور بايد عصاره شود نيرو شود حركت شود به راه به پيوندد و گرنه‌ پرورش تــن‌ و پروراندن هوش‌ آن نطفه‌ي خصيم خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درياب‌ لحظه‌هاي هدايت را دريـــاب‌ هنگام اتّصال به درياي معرفت‌ جان تو بندري ست‌ جاي ورود نور جاي صدور نور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كج نيستند اين جماعت اَفرا از بيم سايه‌ خم شده‌ سر بهم آورده‌ تكيه بهم داده‌اند اَفراي تك‌ كز چارسو به نور رسيده‌ آرام و راست‌ بر پا ستاده‌ و پشتوانه‌ي تنهائي‌ بنياد سربلندي اوست‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و فطرت الهي انسان‌ بخش منوّر روح است‌ و چونكه مخزن انديشه‌ همجوار علم الهي‌ و در تلاش امر الهي باشد همخواني و مراوده‌ي ذهن و روح‌ امّاره را حتّي از احتمال تجاوز مأيوس مي‌كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معناي صلح چيست‌ در سرزمين من‌ در سرزمين تو در سرزمين ما و شما در سرزمين ايشان‌ معلول‌هاي جنگ‌ كه دنبال گمشده‌شان مي‌گردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشوري دانشمندي كه كيف به دست‌ شبانه‌روز دنبال "پول‌ِ براي پول‌" دوان است‌ او هم‌ كورانه‌ و دستيارانه‌ ديوار مرزهاي سياسي را مي‌سازد انبارهاي اسلحه را پر مي‌كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد به داوري بنشينيم‌ شوق رقابتي‌ست در بين واژه‌ها و عبارت‌ها و هر كدام مي‌خواهند معناي صلح را مرادف اوّل باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سفره‌ مرگ آمده است‌ صداي آمدن دندان بر لقمه‌ همراه با صداي گلوله‌ست‌ كه پشت همين ميدان‌ در ابتداي همين كوچه‌ بر سينه‌ي جوان تو مي‌تازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي صداي ناب اذان مي‌آيد دل در حضور مي‌آيد دل حاضر است‌ و سهم "گرم بودن‌" خود را از نور اين پيام قدسي بي‌مرز از بطن اين ستون صوتي معنا برمي‌دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رمزهاي رياضت‌ تو رازهاي رسالت‌ تو قصه‌هاي قساوت را مي‌داني‌ تو از قبيله‌ي شعري‌ من خويشاوندت هستم‌ و پشتم از تو گرم است‌ و پشتم از تو كه مي‌داني گرم است‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از قبيله‌ي شعري و شعر نامكتوب‌ و مي‌داني‌ كه خيمه‌ها همه خونين‌اند و تيرها همه نابينا و چشم‌ها همه بسته‌ و بوميان به شكار يكديگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر حرف هر نوشته‌ هر گام‌ چكمه‌اي ست‌ بر پايي از دروغ‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين سكون سكوت آلود پيكار پلكان را ياران بر خود با رنج اين خبر سال‌هاي سال هموار مي‌كنند امروز هم هوا دوباره گرفته‌ست‌ امروز هم هوا دوباره خراب است‌