بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس طالب آملی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه در آغوش، آن نخلم که طبع نکته‌سنج نکته را در دل به یاد قامتش موزون کند مهر بر لب، قفل بر مژگان‌زدن، طالب چه سود آن جگر پرخون نماید و ین جنون افزون کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامهٔ حسرت بر این نامحرمان مگشا مباد جذب الماس نظرها غارت مضمون کند شوق اگر این‌ست، این زودآ که جذب گریه‌ام دیدهٔ دریای دل را سینهٔ هامون کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون هوس بیهوش‌دارو در مِی افسون کند ناف لیلی را بلورین ساغر مجنون کند آهم از دل تا فلک صد عمر طی کرد و هنوز قدسیان چون طره‌اش بویند بوی خون کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی دارم که در آغوش مرهم زخم ناسورش نمک می‌گوید و خمیازه بر خمیازه می‌ریزد عجب گر نقشبندی‌های صبر ما درست آید که عشق این طرح بی‌پرگار، بی‌اندازه می‌ریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنون کز مو به مویم اضطراب تازه می‌ریزد نسیمی گر وزد اوراقم از شیرازه می‌ریزد لب عیشم به هر عمری نوایی می‌زند اما زبان شیونم هردم هزار آوازه می‌ریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عزت مکتوب او به دست آرید فرشته یی که به مرغان نامه بر ماند ز بس فتاده به هرگوشه پاره های دلم فضای دهر به دکان شیشه گر ماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو زلف یار به هم آنقدر نمی ماند که روز ما و شب ما به یکدگر ماند! نهاده ام به جگر داغ عشق و می ترسم جگر نماند و این داغ بر جگر ماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز گریه شام و سحر دیده چند تر ماند دعا کنیم که نی شام و نی سحر ماند ز غارت چمنت بر بهار، منت هاست که گل به دست تو از شاخه تازه تر ماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشدل ز خمی که بار مرهم نکشید آسوده دلی که ساغر جم نکشید من بلبل آن گلم که در گلشن راز پژمرده شد و منت شبنم نکشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به استقبال غم کشور به کشور می‌رویم چون ز پا محروم می‌مانیم با سر می‌رویم صد ره این ره رفته‌ایم و بار دیگر می‌رویم العطش‌گویان به استقبال ساغر می‌رویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نقدِ جان به خاکِ در دلسِتان سپُرد بوسید آستانْشْ وَ با بوسه جان سپرد اندوه عشق بر در غمخانهٔ دلم قفلی زد و کلید به دست فغان سپرد

گروه پیامک شعر / اس ام اس طالب آملی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه در آغوش، آن نخلم که طبع نکته‌سنج نکته را در دل به یاد قامتش موزون کند مهر بر لب، قفل بر مژگان‌زدن، طالب چه سود آن جگر پرخون نماید و ین جنون افزون کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامهٔ حسرت بر این نامحرمان مگشا مباد جذب الماس نظرها غارت مضمون کند شوق اگر این‌ست، این زودآ که جذب گریه‌ام دیدهٔ دریای دل را سینهٔ هامون کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون هوس بیهوش‌دارو در مِی افسون کند ناف لیلی را بلورین ساغر مجنون کند آهم از دل تا فلک صد عمر طی کرد و هنوز قدسیان چون طره‌اش بویند بوی خون کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی دارم که در آغوش مرهم زخم ناسورش نمک می‌گوید و خمیازه بر خمیازه می‌ریزد عجب گر نقشبندی‌های صبر ما درست آید که عشق این طرح بی‌پرگار، بی‌اندازه می‌ریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنون کز مو به مویم اضطراب تازه می‌ریزد نسیمی گر وزد اوراقم از شیرازه می‌ریزد لب عیشم به هر عمری نوایی می‌زند اما زبان شیونم هردم هزار آوازه می‌ریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عزت مکتوب او به دست آرید فرشته یی که به مرغان نامه بر ماند ز بس فتاده به هرگوشه پاره های دلم فضای دهر به دکان شیشه گر ماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو زلف یار به هم آنقدر نمی ماند که روز ما و شب ما به یکدگر ماند! نهاده ام به جگر داغ عشق و می ترسم جگر نماند و این داغ بر جگر ماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز گریه شام و سحر دیده چند تر ماند دعا کنیم که نی شام و نی سحر ماند ز غارت چمنت بر بهار، منت هاست که گل به دست تو از شاخه تازه تر ماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشدل ز خمی که بار مرهم نکشید آسوده دلی که ساغر جم نکشید من بلبل آن گلم که در گلشن راز پژمرده شد و منت شبنم نکشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به استقبال غم کشور به کشور می‌رویم چون ز پا محروم می‌مانیم با سر می‌رویم صد ره این ره رفته‌ایم و بار دیگر می‌رویم العطش‌گویان به استقبال ساغر می‌رویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نقدِ جان به خاکِ در دلسِتان سپُرد بوسید آستانْشْ وَ با بوسه جان سپرد اندوه عشق بر در غمخانهٔ دلم قفلی زد و کلید به دست فغان سپرد