بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس صادق سرمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن به مدح علی کس نگفت چون سرمد اگر هزار سراینده و دبیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود باد بر ایران که انتقام علی ز روبهان بگرفت و به کام شیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود باد بر ایران که نقش تاریخش ز مهر آل علی نقش هر ضمیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مهر آل علی غاصب از عجم بگریخت به دوستی علی شو که دستگیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غدیر خم نه همین عید مذهبی ماراست که عید ملی ما نیز در غدیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود باد بر آن ملتی که رهبر وی چنین باشد مقام و چنین خطیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی ز مظلمهٔ خلق سخت می‌ترسید که حق به مظلمۀ خلق سختگیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی ستم نکشید و حقیر ظالم نشد نشد حقیر که ظالم برش حقیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی غنی نشد الا به یمن دولت فقر که دولتش به طرفداری فقیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی نخورد غذایی که سیر برخیزد مگر که سیر خورد آن که نیم سیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی نداد به باطل حقی ز بیت‌المال که از حساب و کتاب خدا خبیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیر خلق کجا و اسیر نفس کجا که سربلند نشد هر که سر به زیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسیر نفس نشد یک نفس علی ولی نشد اسیر که بر مؤمنین امیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی است رهبر آزادگان که از سر جان گذشت در ره آزادی و اسیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که پیشوایی ملت نصیب مردانی است که سبق خدمتشان بر جوان و پیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصایت علی آموخت حکمتی ما را که بر حکومت اقوام دلپذیر آمد

گروه پیامک شعر / اس ام اس صادق سرمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن به مدح علی کس نگفت چون سرمد اگر هزار سراینده و دبیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود باد بر ایران که انتقام علی ز روبهان بگرفت و به کام شیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود باد بر ایران که نقش تاریخش ز مهر آل علی نقش هر ضمیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مهر آل علی غاصب از عجم بگریخت به دوستی علی شو که دستگیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غدیر خم نه همین عید مذهبی ماراست که عید ملی ما نیز در غدیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود باد بر آن ملتی که رهبر وی چنین باشد مقام و چنین خطیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی ز مظلمهٔ خلق سخت می‌ترسید که حق به مظلمۀ خلق سختگیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی ستم نکشید و حقیر ظالم نشد نشد حقیر که ظالم برش حقیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی غنی نشد الا به یمن دولت فقر که دولتش به طرفداری فقیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی نخورد غذایی که سیر برخیزد مگر که سیر خورد آن که نیم سیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی نداد به باطل حقی ز بیت‌المال که از حساب و کتاب خدا خبیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیر خلق کجا و اسیر نفس کجا که سربلند نشد هر که سر به زیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسیر نفس نشد یک نفس علی ولی نشد اسیر که بر مؤمنین امیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی است رهبر آزادگان که از سر جان گذشت در ره آزادی و اسیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که پیشوایی ملت نصیب مردانی است که سبق خدمتشان بر جوان و پیر آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصایت علی آموخت حکمتی ما را که بر حکومت اقوام دلپذیر آمد