بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس شیــخ بهــایــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دل، قدمی به راه حق ننهادی شرمت بادا که سخت دور افتادی صد بار عروس توبه را بستی عقد نایافته کام از او، طلاقش دادی شیخ بهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عاشق خام، از خدا دوری تو ما با تو چه کوشیم؟ که معذوری تو تو طاعت حق کنی به امید بهشت رو رو! تو نه عاشقی، که مزدوری تو شیخ بهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند که رند کوچه و بازاریم ای خواجه مپندار که بی‌مقداریم سری که به آصف سلیمان دادند داریم، ولی به هرکسی نسپاریم شیخ بهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که عمر خود تباهی کردیم صد قافلهٔ گناه، راهی کردیم در دفتر ما نماند یک نکته سفید از بس به شب و روز سیاهی کردیم شیخ بهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که زدم به شیشهٔ تقوی سنگ وز بس که به معصیت فرو بردم چنگ اهل اسلام از مسلمانی من صد ننگ کشیدند ز کفار فرنگ شیخ بهایی  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر درگه دوست، هر که صادق برود تا حشر ز خاطرش علائق برود صد ساله نماز عابد صومعه‌دار قربان سر نیاز عاشق برود شیخ بهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا نیست نگردی، ره هستت ندهند این مرتبه با همت پستت ندهند چون شمع قرار سوختن گر ندهی سر رشتهٔ روشنی به دستت ندهند شیخ بهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او را که دل از عشق مشوش باشد هر قصه که گوید همه دلکش باشد تو قصهٔ عاشقان، همی کم شنوی بشنو، بشنو که قصه‌شان خوش باشد شیخ بهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن حرف که از دلت غمی بگشاید در صحبت دل شکستگان می‌باید هر شیشه که بشکند، ندارد قیمت جز شیشهٔ دل که قیمتش افزاید شیخ بهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا منزل آدمی سرای دنیاست کارش همه جرم و کار حق، لطف و عطاست خوش باش که آن سرا چنین خواهد بود سالی که نکوست، از بهارش پیداست شیخ بهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا که از او دل اسیران ریش است پامال غمش، توانگر و درویش است نیشش، همه جانگزاتر از شربت مرگ نوشش، چو نکو نگه کنی، هم نیش است شیخ بهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دل، قدمی به راه حق ننهادی شرمت بادا که سخت دور افتادی صد بار عروس توبه را بستی عقد نایافته کام از او، طلاقش دادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عاشق خام، از خدا دوری تو ما با تو چه کوشیم؟ که معذوری تو تو طاعت حق کنی به امید بهشت رو رو! تو نه عاشقی، که مزدوری تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند که رند کوچه و بازاریم ای خواجه مپندار که بی‌مقداریم سری که به آصف سلیمان دادند داریم، ولی به هرکسی نسپاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که عمر خود تباهی کردیم صد قافلهٔ گناه، راهی کردیم در دفتر ما نماند یک نکته سفید از بس به شب و روز سیاهی کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که زدم به شیشهٔ تقوی سنگ وز بس که به معصیت فرو بردم چنگ اهل اسلام از مسلمانی من صد ننگ کشیدند ز کفار فرنگ

گروه پیامک شعر / اس ام اس شیــخ بهــایــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دل، قدمی به راه حق ننهادی شرمت بادا که سخت دور افتادی صد بار عروس توبه را بستی عقد نایافته کام از او، طلاقش دادی شیخ بهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عاشق خام، از خدا دوری تو ما با تو چه کوشیم؟ که معذوری تو تو طاعت حق کنی به امید بهشت رو رو! تو نه عاشقی، که مزدوری تو شیخ بهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند که رند کوچه و بازاریم ای خواجه مپندار که بی‌مقداریم سری که به آصف سلیمان دادند داریم، ولی به هرکسی نسپاریم شیخ بهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که عمر خود تباهی کردیم صد قافلهٔ گناه، راهی کردیم در دفتر ما نماند یک نکته سفید از بس به شب و روز سیاهی کردیم شیخ بهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که زدم به شیشهٔ تقوی سنگ وز بس که به معصیت فرو بردم چنگ اهل اسلام از مسلمانی من صد ننگ کشیدند ز کفار فرنگ شیخ بهایی  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر درگه دوست، هر که صادق برود تا حشر ز خاطرش علائق برود صد ساله نماز عابد صومعه‌دار قربان سر نیاز عاشق برود شیخ بهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا نیست نگردی، ره هستت ندهند این مرتبه با همت پستت ندهند چون شمع قرار سوختن گر ندهی سر رشتهٔ روشنی به دستت ندهند شیخ بهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او را که دل از عشق مشوش باشد هر قصه که گوید همه دلکش باشد تو قصهٔ عاشقان، همی کم شنوی بشنو، بشنو که قصه‌شان خوش باشد شیخ بهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن حرف که از دلت غمی بگشاید در صحبت دل شکستگان می‌باید هر شیشه که بشکند، ندارد قیمت جز شیشهٔ دل که قیمتش افزاید شیخ بهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا منزل آدمی سرای دنیاست کارش همه جرم و کار حق، لطف و عطاست خوش باش که آن سرا چنین خواهد بود سالی که نکوست، از بهارش پیداست شیخ بهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا که از او دل اسیران ریش است پامال غمش، توانگر و درویش است نیشش، همه جانگزاتر از شربت مرگ نوشش، چو نکو نگه کنی، هم نیش است شیخ بهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دل، قدمی به راه حق ننهادی شرمت بادا که سخت دور افتادی صد بار عروس توبه را بستی عقد نایافته کام از او، طلاقش دادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عاشق خام، از خدا دوری تو ما با تو چه کوشیم؟ که معذوری تو تو طاعت حق کنی به امید بهشت رو رو! تو نه عاشقی، که مزدوری تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند که رند کوچه و بازاریم ای خواجه مپندار که بی‌مقداریم سری که به آصف سلیمان دادند داریم، ولی به هرکسی نسپاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که عمر خود تباهی کردیم صد قافلهٔ گناه، راهی کردیم در دفتر ما نماند یک نکته سفید از بس به شب و روز سیاهی کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که زدم به شیشهٔ تقوی سنگ وز بس که به معصیت فرو بردم چنگ اهل اسلام از مسلمانی من صد ننگ کشیدند ز کفار فرنگ