بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس شیخ محمود شبستری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد دارد از این صد گونه اشگفت که «ولتصنع علی عینی» چرا گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجود ما همه مستی است یا خواب چه نسبت خاک را با رب ارباب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیاید در دو چشمش جمله هستی در او چون آید آخر خواب و مستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو از چشم و لبش اندیشه کردند جهانی می‌پرستی پیشه کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز «لمح بالبصر» شد حشر عالم ز نفخ روح پیدا گشت آدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از او یک غمزه و جان دادن از ما وز او یک بوسه و استادن از ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز غمزه عالمی را کار سازد به بوسه هر زمان جان می‌نوازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو از چشم و لبش جویی کناری مر این گوید که نه آن گوید آری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غمزه چشم او دل می‌رباید به عشوه لعل او جان می‌فزاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز چشمش خون ما در جوش دائم ز لعلش جان ما مدهوش دائم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز غمزه می‌دهد هستی به غارت به بوسه می‌کند بازش عمارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از او هر غمزه دام و دانه‌ای شد وز او هر گوشه‌ای میخانه‌ای شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شوخی جان دمد در آب و در خاک به دم دادن زند آتش بر افلاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمی از مردمی دلها نوازد دمی بیچارگان را چاره سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز چشم او همه دلها جگرخوار لب لعلش شفای جان بیمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز چشم اوست دلها مست و مخمور ز لعل اوست جانها جمله مستور

گروه پیامک شعر / اس ام اس شیخ محمود شبستری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد دارد از این صد گونه اشگفت که «ولتصنع علی عینی» چرا گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجود ما همه مستی است یا خواب چه نسبت خاک را با رب ارباب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیاید در دو چشمش جمله هستی در او چون آید آخر خواب و مستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو از چشم و لبش اندیشه کردند جهانی می‌پرستی پیشه کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز «لمح بالبصر» شد حشر عالم ز نفخ روح پیدا گشت آدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از او یک غمزه و جان دادن از ما وز او یک بوسه و استادن از ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز غمزه عالمی را کار سازد به بوسه هر زمان جان می‌نوازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو از چشم و لبش جویی کناری مر این گوید که نه آن گوید آری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غمزه چشم او دل می‌رباید به عشوه لعل او جان می‌فزاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز چشمش خون ما در جوش دائم ز لعلش جان ما مدهوش دائم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز غمزه می‌دهد هستی به غارت به بوسه می‌کند بازش عمارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از او هر غمزه دام و دانه‌ای شد وز او هر گوشه‌ای میخانه‌ای شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شوخی جان دمد در آب و در خاک به دم دادن زند آتش بر افلاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمی از مردمی دلها نوازد دمی بیچارگان را چاره سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز چشم او همه دلها جگرخوار لب لعلش شفای جان بیمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز چشم اوست دلها مست و مخمور ز لعل اوست جانها جمله مستور