بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس شوریده شیرازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آن کایام در پیچد بهم طومار عمرم نامه‌ای از کوی یار دل‌نواز آید؟ نیاید... عاشق شوریده را در دل نباشد غیر جانان در دل محمود جز یاد ایاز آید؟نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن پریرو از درم روزی فراز آید؟ نیاید من همی‌خواهم که عمر رفته بازآید؟ نیاید بر سر من سایه ای زآن آفتاب افتد نیفتد در کف من دامن آن سرو ناز آید؟نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که خود فاش توانی دل یک شهر  ربودن  دل "شوریده" روا نیست که دزدیده ربایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چنین لعل لبان پیش درخت گل   سوری گر بخندی  تو  دل  از غنچۀ خندیده  ربایی دیگر از  چهرۀ  تابان  تو  در دست دل من   نیست تابی که بدین گیسوی  تابیده  ربایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطر خلق بدین روی پریوار ستانی طاقت جمع بدین موی پریشیده  ربایی آن که او را نتوان دل به دو صد شیوه ربودن  تو بدین روی خوش وخوی پسندیده  ربایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی بنمایی و دل از من شوریده ربایی  تو چه شوخی که دل از مردم بی دیده ربایی حسن گویند که چون دیده شود دل  برباید تو  بدین حسن دل از دیده ونادیده ربایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوصد قرن دگر،می نبود چون من و تو شاهد دیگر و شوریده ی شیدای دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل گهی طالب وصل است و گهی مایل هجر دارد این شیفته هر لحظه تمنای دگر ای خوش آن شب که سر زلف تو در دست آرم تا بدو شرح دهم قصه ی شبهای دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان مستم و افتاده زپا ،رفته زدست مست را  دست بگیرید به مینای دگر من از آن روز چشم خوش ساقی دیدم هوس جام دگرکردم و مینای دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می کند حسن تو هر لحظه تقاضای دگر هر زمان شور دگر دارد و غوغای دگر برسر صفحه ی دل منشی دیوان ازل ننوشته است جز ابروی تو طغرای دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه روی برو مرو راه خلاف دوستی  هر چه زنی بزن مزن طعنه به روزگار من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه کشی بکش مکش صید حرم که نیست خوش  هر چه شوی بشو مشو تشنه به خون زار من هر چه بری ببر مبر رشته الفت مـرا  هر چه کنی بکن مکن خـانه اختیار من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه کشــی بکش مکش باده به بزم مدعی  هر چه خوری بخور مخور خون من ای نگار من هر چه دهی بده مده زلف به باد ای صنم  هر چه نهی بنه منه پای به رهگــــذار من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه کنی بکن مکن ترک من ای نگار من  هر چه بری ببر مبر سنگدلی به کار من هر چه هلی بهل مهل پرده به روی چون قمر  هر چه دری بدر مدر پرده اعتبار من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکن ای دوست مکن اینهمه بیداد مکن خاطر خصم بر غم دل ما شاد مکن پاسخ نامه ما می نفرستی ز چه روی که ترا گفت که از عاشق خود یاد مکن

گروه پیامک شعر / اس ام اس شوریده شیرازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آن کایام در پیچد بهم طومار عمرم نامه‌ای از کوی یار دل‌نواز آید؟ نیاید... عاشق شوریده را در دل نباشد غیر جانان در دل محمود جز یاد ایاز آید؟نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن پریرو از درم روزی فراز آید؟ نیاید من همی‌خواهم که عمر رفته بازآید؟ نیاید بر سر من سایه ای زآن آفتاب افتد نیفتد در کف من دامن آن سرو ناز آید؟نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که خود فاش توانی دل یک شهر  ربودن  دل "شوریده" روا نیست که دزدیده ربایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چنین لعل لبان پیش درخت گل   سوری گر بخندی  تو  دل  از غنچۀ خندیده  ربایی دیگر از  چهرۀ  تابان  تو  در دست دل من   نیست تابی که بدین گیسوی  تابیده  ربایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطر خلق بدین روی پریوار ستانی طاقت جمع بدین موی پریشیده  ربایی آن که او را نتوان دل به دو صد شیوه ربودن  تو بدین روی خوش وخوی پسندیده  ربایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی بنمایی و دل از من شوریده ربایی  تو چه شوخی که دل از مردم بی دیده ربایی حسن گویند که چون دیده شود دل  برباید تو  بدین حسن دل از دیده ونادیده ربایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوصد قرن دگر،می نبود چون من و تو شاهد دیگر و شوریده ی شیدای دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل گهی طالب وصل است و گهی مایل هجر دارد این شیفته هر لحظه تمنای دگر ای خوش آن شب که سر زلف تو در دست آرم تا بدو شرح دهم قصه ی شبهای دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان مستم و افتاده زپا ،رفته زدست مست را  دست بگیرید به مینای دگر من از آن روز چشم خوش ساقی دیدم هوس جام دگرکردم و مینای دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می کند حسن تو هر لحظه تقاضای دگر هر زمان شور دگر دارد و غوغای دگر برسر صفحه ی دل منشی دیوان ازل ننوشته است جز ابروی تو طغرای دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه روی برو مرو راه خلاف دوستی  هر چه زنی بزن مزن طعنه به روزگار من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه کشی بکش مکش صید حرم که نیست خوش  هر چه شوی بشو مشو تشنه به خون زار من هر چه بری ببر مبر رشته الفت مـرا  هر چه کنی بکن مکن خـانه اختیار من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه کشــی بکش مکش باده به بزم مدعی  هر چه خوری بخور مخور خون من ای نگار من هر چه دهی بده مده زلف به باد ای صنم  هر چه نهی بنه منه پای به رهگــــذار من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه کنی بکن مکن ترک من ای نگار من  هر چه بری ببر مبر سنگدلی به کار من هر چه هلی بهل مهل پرده به روی چون قمر  هر چه دری بدر مدر پرده اعتبار من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکن ای دوست مکن اینهمه بیداد مکن خاطر خصم بر غم دل ما شاد مکن پاسخ نامه ما می نفرستی ز چه روی که ترا گفت که از عاشق خود یاد مکن