بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس شهریار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه تو به کام من کوه نورد تشنه را کوزه آب زندگی توشه راه کردنست خود برسان به شهریار ای که در این محیط غم بی تو نفس کشیدنم عمر تباه کردنست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عهد تو سایه و صبا گو بشکن که راه من رو به حریم کعبه لطف اله کردنست گاه به گاه پرسشی کن که زکات زندگی پرسش حال دوستان گاه به گاه کردنست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت کائنات را جنبش سایه ها همه سجده به کاخ کبریا خواه نخواه کردنست از غم خود بپرس کو با دل ما چه می کند این هم اگر چه شکوه شحنه به شاه کردنست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه عباد تست و من با لب روزه دار ازین قول و غزل نوشتنم بیم گناه کردنست لیک چراغ ذوق هم این همه کشته داشتن چشمه به گل گرفتن و ماه به چاه کردنست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون تو نه در مقابلی عکس تو پیش رونهیم اینهم از آب و آینه خواهش ماه کردنست نو گل نازنین من تا تو نگاه می کنی لطف بهار عارفان در تو نگاه کردنست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب همه بی تو کار من شکوه به ماه کردنست روز ستاره تا سحر تیره به آه کردنست متن خبر که یک قلم بی تو سیاه شد جهان حاشیه رفتنم دگر نامه سیاه کردنست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاه فقر بسی هست در جهان لیکن نگین تاج شهان در پر کلاه من است شکستن صف من کار بی صفایان نیست که شهریارم و صاحبدلان سپاه من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جای ناله گر آغوشم از سه تار تهی است که نغمه قلمم شور و چارگاه من است خطوط دفتر من سیم ساز را ماند قلم معاینه مضراب سر به راه من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه من نتواند جمال جانان جست جمال اوست که جوینده نگاه من است من از تو هیچ نخواهم جز آنچه بپسندی که دلپسند تو ای دوست دل بخواه من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنون که رو به غروب آفتاب مهر و وفاست هر آنکه شمع دلی برفروخت ماه من است تو هرکه را که چپ و راست تاخت فرزین گوی پیاده گر به خط مستقیم شاه من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمانده کس از دوستان من بر جا وفای عهد مرا دشمنان گواه من است هر آن گیاه که بر خاک ما دمیده ببوی اگر که بوی وفا می دهد گیاه من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صلای صبح تو دادم به نالهٔ شبگیر چه روزها که سپید از شب سیاه من است به عالمی که در او دشمنی به جان بخرند عجب مدار اگر عاشقی گناه من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم که شعر و تغزل پناهگاه من است چنانکه قول و غزل نیز در پناه من است صفای گلشن دلها به ابر و باران نیست که این وظیفه محول به اشک و آه من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرت به صحبت من روی رغبتی باشد بیا که با تو مرا حق صحبت است ای دوست به چشم باز توان شب شناخت راه از چاه که شهریار چراغ هدایت است ای دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا که پرده پاییز خاطرات انگیز گشوده اند و عجب لوح عبرتست ای دوست مآل کار جهان و جهانیان خواهی بیا ببین که خزان طبیعتست ای دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کام دشمن دون دست دوستان بستن به دوستی که نه شرط مروتست ای دوست فلک همیشه به کام یکی نمی گردد که آسیای طبیعت به نوبتست ای دوست

گروه پیامک شعر / اس ام اس شهریار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه تو به کام من کوه نورد تشنه را کوزه آب زندگی توشه راه کردنست خود برسان به شهریار ای که در این محیط غم بی تو نفس کشیدنم عمر تباه کردنست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عهد تو سایه و صبا گو بشکن که راه من رو به حریم کعبه لطف اله کردنست گاه به گاه پرسشی کن که زکات زندگی پرسش حال دوستان گاه به گاه کردنست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت کائنات را جنبش سایه ها همه سجده به کاخ کبریا خواه نخواه کردنست از غم خود بپرس کو با دل ما چه می کند این هم اگر چه شکوه شحنه به شاه کردنست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه عباد تست و من با لب روزه دار ازین قول و غزل نوشتنم بیم گناه کردنست لیک چراغ ذوق هم این همه کشته داشتن چشمه به گل گرفتن و ماه به چاه کردنست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون تو نه در مقابلی عکس تو پیش رونهیم اینهم از آب و آینه خواهش ماه کردنست نو گل نازنین من تا تو نگاه می کنی لطف بهار عارفان در تو نگاه کردنست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب همه بی تو کار من شکوه به ماه کردنست روز ستاره تا سحر تیره به آه کردنست متن خبر که یک قلم بی تو سیاه شد جهان حاشیه رفتنم دگر نامه سیاه کردنست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاه فقر بسی هست در جهان لیکن نگین تاج شهان در پر کلاه من است شکستن صف من کار بی صفایان نیست که شهریارم و صاحبدلان سپاه من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جای ناله گر آغوشم از سه تار تهی است که نغمه قلمم شور و چارگاه من است خطوط دفتر من سیم ساز را ماند قلم معاینه مضراب سر به راه من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه من نتواند جمال جانان جست جمال اوست که جوینده نگاه من است من از تو هیچ نخواهم جز آنچه بپسندی که دلپسند تو ای دوست دل بخواه من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنون که رو به غروب آفتاب مهر و وفاست هر آنکه شمع دلی برفروخت ماه من است تو هرکه را که چپ و راست تاخت فرزین گوی پیاده گر به خط مستقیم شاه من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمانده کس از دوستان من بر جا وفای عهد مرا دشمنان گواه من است هر آن گیاه که بر خاک ما دمیده ببوی اگر که بوی وفا می دهد گیاه من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صلای صبح تو دادم به نالهٔ شبگیر چه روزها که سپید از شب سیاه من است به عالمی که در او دشمنی به جان بخرند عجب مدار اگر عاشقی گناه من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم که شعر و تغزل پناهگاه من است چنانکه قول و غزل نیز در پناه من است صفای گلشن دلها به ابر و باران نیست که این وظیفه محول به اشک و آه من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرت به صحبت من روی رغبتی باشد بیا که با تو مرا حق صحبت است ای دوست به چشم باز توان شب شناخت راه از چاه که شهریار چراغ هدایت است ای دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا که پرده پاییز خاطرات انگیز گشوده اند و عجب لوح عبرتست ای دوست مآل کار جهان و جهانیان خواهی بیا ببین که خزان طبیعتست ای دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کام دشمن دون دست دوستان بستن به دوستی که نه شرط مروتست ای دوست فلک همیشه به کام یکی نمی گردد که آسیای طبیعت به نوبتست ای دوست