بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس شهریار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذار آرد مه من گاهگاه از اشتباه اینجا فدای اشتباهی کآرد او را گاهگاه اینجا مگر ره گم کند کو را گذار افتد به ما یارب فراوان کن گذار آن مه گم کرده راه اینجا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای جگر گوشه کیست دمسازت با جگر حرف میزند سازت تارو پودم در اهتزاز آرد سیم ساز ترانه پردازت حیف نای فرشتگانم نیست تا کنم ساز دل هم آوازت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شعر عاقلی و دگر شعر عاشقی است سعدی یکی سخنور و حافظ قلندر است بگذار شهریار به گردون زند سریر کز خاک پای خواجه شیرازش افسر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آرزوی عشرت فانی نمی کنیم ما را سریر دولت باقی مسخر است راه خداپرستی ازین دلشکستگی است اقلیم خود پرستی از آن راه دیگر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر اگر آمده شیر آمده عذرش بپذیر که دل از چشم سیه عذرپذیر آمده است گنه از دور زمان است که از چنبر او آدمی را نه گریز و نه گزیر آمده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح من نیز به دنبال تو گیرد پرواز دگر از صحبت این دلشده سیر آمده است سر برآور ز دل خاک و ببین نسل جوان که مریدانه به پابوسی پیر آمده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوئی از چشم نظرباز تو بی پروانیست چون غزالی به سر کشته شیر آمده است خیز غوغای بهارست که پروانه شویم غنچه شوخ پر از شکر و شیر آمده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرجا سر بدرآور که امیر آمده است چه امیری که به عشق تو اسیر آمده است چون فرستاده سیمرغ به سهراب دلیر نوشداروست ولی حیف که دیر آمده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمان عزیزی که پی دیدن رویش همسایه همه سرکشد از بام و در اینجاست ساز خوش و آواز خوش و باده دلکش آی بیخبر آخر چه نشستی خبر اینجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نه من از شوق سر از پا نشناسم یک دسته چو من عاشق بی پا و سر اینجاست هر ناله که داری بکن ای عاشق شیدا جائی که کند ناله عاشق اثر اینجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری قمر آن قمری خوشخوان طبیعت آن نغمه سرا بلبل باغ هنر اینجاست شمعی که به سویش من جانسوخته از شوق پروانه صفت باز کنم بال و پر اینجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست آهسته به گوش فلک از بنده بگوئید چشمت ندود این همه یک شب قمر اینجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهره گو تا دم صبح ابد افسون بدمد چشمک نرگس مخمور به افسانه تست ای گدای سرخوانت همه شاهان جهان شهریار آمده دربان در خانه تست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع من دور تو گردم به کاخ شب وصل هر که توفیق پری یافته پروانه تست همه غواص ادب بودم و هر جا صدفیست همه بازش دهن از حیرت دردانه تست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همت ای پیر که کشکول گدائی در کف رندم و حاجتم آن همت رندانه تست ای کلید در گنجینه اسرار ازل عقل دیوانه گنجی که به ویرانه تست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاشو ای مست که دنیا همه دیوانه تست همه آفاق پر از نعره مستانه تست در دکان همه باده فروشان تخته است آن که باز است همیشه در میخانه تست

گروه پیامک شعر / اس ام اس شهریار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذار آرد مه من گاهگاه از اشتباه اینجا فدای اشتباهی کآرد او را گاهگاه اینجا مگر ره گم کند کو را گذار افتد به ما یارب فراوان کن گذار آن مه گم کرده راه اینجا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای جگر گوشه کیست دمسازت با جگر حرف میزند سازت تارو پودم در اهتزاز آرد سیم ساز ترانه پردازت حیف نای فرشتگانم نیست تا کنم ساز دل هم آوازت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شعر عاقلی و دگر شعر عاشقی است سعدی یکی سخنور و حافظ قلندر است بگذار شهریار به گردون زند سریر کز خاک پای خواجه شیرازش افسر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آرزوی عشرت فانی نمی کنیم ما را سریر دولت باقی مسخر است راه خداپرستی ازین دلشکستگی است اقلیم خود پرستی از آن راه دیگر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر اگر آمده شیر آمده عذرش بپذیر که دل از چشم سیه عذرپذیر آمده است گنه از دور زمان است که از چنبر او آدمی را نه گریز و نه گزیر آمده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح من نیز به دنبال تو گیرد پرواز دگر از صحبت این دلشده سیر آمده است سر برآور ز دل خاک و ببین نسل جوان که مریدانه به پابوسی پیر آمده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوئی از چشم نظرباز تو بی پروانیست چون غزالی به سر کشته شیر آمده است خیز غوغای بهارست که پروانه شویم غنچه شوخ پر از شکر و شیر آمده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرجا سر بدرآور که امیر آمده است چه امیری که به عشق تو اسیر آمده است چون فرستاده سیمرغ به سهراب دلیر نوشداروست ولی حیف که دیر آمده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمان عزیزی که پی دیدن رویش همسایه همه سرکشد از بام و در اینجاست ساز خوش و آواز خوش و باده دلکش آی بیخبر آخر چه نشستی خبر اینجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نه من از شوق سر از پا نشناسم یک دسته چو من عاشق بی پا و سر اینجاست هر ناله که داری بکن ای عاشق شیدا جائی که کند ناله عاشق اثر اینجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری قمر آن قمری خوشخوان طبیعت آن نغمه سرا بلبل باغ هنر اینجاست شمعی که به سویش من جانسوخته از شوق پروانه صفت باز کنم بال و پر اینجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست آهسته به گوش فلک از بنده بگوئید چشمت ندود این همه یک شب قمر اینجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهره گو تا دم صبح ابد افسون بدمد چشمک نرگس مخمور به افسانه تست ای گدای سرخوانت همه شاهان جهان شهریار آمده دربان در خانه تست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع من دور تو گردم به کاخ شب وصل هر که توفیق پری یافته پروانه تست همه غواص ادب بودم و هر جا صدفیست همه بازش دهن از حیرت دردانه تست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همت ای پیر که کشکول گدائی در کف رندم و حاجتم آن همت رندانه تست ای کلید در گنجینه اسرار ازل عقل دیوانه گنجی که به ویرانه تست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاشو ای مست که دنیا همه دیوانه تست همه آفاق پر از نعره مستانه تست در دکان همه باده فروشان تخته است آن که باز است همیشه در میخانه تست