بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس شفیعـی کدکنــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین برگ سفرنامه ی باران  این است که زمین چرکین است شفیعی کدکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن بلوط کهن آنجا بنگر نیم پاییزی و نیمیش بهار مثل این است که جادوی خزان تا کمرگاهش با زحمت رفته ست و از آنجا دیگر نتوانسته بالا برود شفیعی کدکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...در دوردست باغ برهنه چکاوکی بر شاخه می سراید این چند برگ پیر وقتی گسست از شاخ آندم جوانه های جوان باز می شود  بیداری بهار آغاز می شود شفیعی کدکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین برگ سفرنامه ی باران این است که زمین چرکین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن بلوط کهن آنجا بنگر نیم پاییزی و نیمیش بهار مثل این است که جادوی خزان تا کمرگاهش با زحمت رفته ست و از آنجا دیگر نتوانسته بالا برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوردست باغ برهنه چکاوکی بر شاخه می سراید این چند برگ پیر وقتی گسست از شاخ آندم جوانه های جوان باز می شود بیداری بهار آغاز می شود

گروه پیامک شعر / اس ام اس شفیعـی کدکنــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین برگ سفرنامه ی باران  این است که زمین چرکین است شفیعی کدکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن بلوط کهن آنجا بنگر نیم پاییزی و نیمیش بهار مثل این است که جادوی خزان تا کمرگاهش با زحمت رفته ست و از آنجا دیگر نتوانسته بالا برود شفیعی کدکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...در دوردست باغ برهنه چکاوکی بر شاخه می سراید این چند برگ پیر وقتی گسست از شاخ آندم جوانه های جوان باز می شود  بیداری بهار آغاز می شود شفیعی کدکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین برگ سفرنامه ی باران این است که زمین چرکین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن بلوط کهن آنجا بنگر نیم پاییزی و نیمیش بهار مثل این است که جادوی خزان تا کمرگاهش با زحمت رفته ست و از آنجا دیگر نتوانسته بالا برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوردست باغ برهنه چکاوکی بر شاخه می سراید این چند برگ پیر وقتی گسست از شاخ آندم جوانه های جوان باز می شود بیداری بهار آغاز می شود