بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس سعدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان همه عمر پاره بردوخته‌اند قوتی به هزار حیله اندوخته‌اند فردای قیامت به گناه ایشان را شاید که نسوزند که خود سوخته‌اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادان همه جا با همه کس آمیزد چون غرقه به هر چه دید دست آویزد با مردم زشت نام همراه مباش کز صحبت دیگدان سیاهی خیزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز وگرنه سیل چو بگرفت،سد نشایدبست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی گفتی شبی کنم دلشادت وز بند غمان خود کنم آزادت دیدی که از آن روز چه شبها بگذشت وز گفته‌ی خود هیچ نیامد یادت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیین برادری و شرط یاری آن نیست که عیب من هنر پنداری آنست که گر خلاف شایسته روم از غایت دوستیم دشمن داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون ما و شما مقارب یکدگریم به زان نبود که پرده‌ی هم ندریم ای خواجه تو عیب من مگو تا من نیز عیب تو نگویم که یک از یک بتریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل که هنوز نو به دست آمده بود نشکفته تمام باد قهرش بربود بیچاره بسی امید در خاطر داشت امید دراز و عمر کوتاه چه سود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کیست که دل نهاد و فارغ بنشست پنداشت که مهلتی و تأخیری هست گو میخ مزن که خیمه می‌باید کند گو رخت منه که بار می‌باید بست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای طفل که دفع مگس از خود نتوانی   هر چند که بالغ شدی آخر تو آنی  شکرانه‌ی زور آوری روز جوانی   آنست که قدر پدر پیر بدانی / سعدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو می‌دانستی افتادن به ناچار   نبایستی چنین بالا نشستن  به پای خویش رفتن به نبودی   کز اسب افتادن و گردن شکستن؟/ سعدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگسی گفت عنکبوتی را   کاین چه ساقست و ساعد باریک  گفت اگر در کمند من افتی  پیش چشمت جهان کنم تاریک / سعدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو رنج برنتوانی گرفتن از رنجور   قدم ز رفتن و پرسیدنش دریغ مدار  هزار شربت شیرین و میوه‌ی مشموم   چنان مفید نباشد که بوی صحبت یار / سعدی  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن گفته دگر باز نیاید به دهن   اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد  تا زمانی دگر اندیشه نباید کردن   که چرا گفتم و اندیشه‌ی باطل باشد / سعدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیو اگر صومعه داری کند اندر ملکوت  همچو ابلیس همان طینت ماضی دارد  ناکسست آنکه به دراعه و دستار کسست   دزد دزدست وگر جامه‌ی قاضی دارد / سعدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز پر طاووس کسی گفت که زشتست؟   یا دیو کسی گفت که رضوان بهشتست؟  نیکی و بدی در گهر خلق سرشتست  از نامه نخوانند مگر آنچه نوشتست / سعدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای صاحب مال، فضل کن بر درویش  گر فضل خدای می‌شناسی بر خویش  نیکویی کن که مردم نیک‌اندیش   از دولت بختش همه نیک آید پیش / سعدی

گروه پیامک شعر / اس ام اس سعدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان همه عمر پاره بردوخته‌اند قوتی به هزار حیله اندوخته‌اند فردای قیامت به گناه ایشان را شاید که نسوزند که خود سوخته‌اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادان همه جا با همه کس آمیزد چون غرقه به هر چه دید دست آویزد با مردم زشت نام همراه مباش کز صحبت دیگدان سیاهی خیزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز وگرنه سیل چو بگرفت،سد نشایدبست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی گفتی شبی کنم دلشادت وز بند غمان خود کنم آزادت دیدی که از آن روز چه شبها بگذشت وز گفته‌ی خود هیچ نیامد یادت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیین برادری و شرط یاری آن نیست که عیب من هنر پنداری آنست که گر خلاف شایسته روم از غایت دوستیم دشمن داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون ما و شما مقارب یکدگریم به زان نبود که پرده‌ی هم ندریم ای خواجه تو عیب من مگو تا من نیز عیب تو نگویم که یک از یک بتریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل که هنوز نو به دست آمده بود نشکفته تمام باد قهرش بربود بیچاره بسی امید در خاطر داشت امید دراز و عمر کوتاه چه سود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کیست که دل نهاد و فارغ بنشست پنداشت که مهلتی و تأخیری هست گو میخ مزن که خیمه می‌باید کند گو رخت منه که بار می‌باید بست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای طفل که دفع مگس از خود نتوانی   هر چند که بالغ شدی آخر تو آنی  شکرانه‌ی زور آوری روز جوانی   آنست که قدر پدر پیر بدانی / سعدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو می‌دانستی افتادن به ناچار   نبایستی چنین بالا نشستن  به پای خویش رفتن به نبودی   کز اسب افتادن و گردن شکستن؟/ سعدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگسی گفت عنکبوتی را   کاین چه ساقست و ساعد باریک  گفت اگر در کمند من افتی  پیش چشمت جهان کنم تاریک / سعدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو رنج برنتوانی گرفتن از رنجور   قدم ز رفتن و پرسیدنش دریغ مدار  هزار شربت شیرین و میوه‌ی مشموم   چنان مفید نباشد که بوی صحبت یار / سعدی  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن گفته دگر باز نیاید به دهن   اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد  تا زمانی دگر اندیشه نباید کردن   که چرا گفتم و اندیشه‌ی باطل باشد / سعدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیو اگر صومعه داری کند اندر ملکوت  همچو ابلیس همان طینت ماضی دارد  ناکسست آنکه به دراعه و دستار کسست   دزد دزدست وگر جامه‌ی قاضی دارد / سعدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز پر طاووس کسی گفت که زشتست؟   یا دیو کسی گفت که رضوان بهشتست؟  نیکی و بدی در گهر خلق سرشتست  از نامه نخوانند مگر آنچه نوشتست / سعدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای صاحب مال، فضل کن بر درویش  گر فضل خدای می‌شناسی بر خویش  نیکویی کن که مردم نیک‌اندیش   از دولت بختش همه نیک آید پیش / سعدی