بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم به در میکده با طنازی دنبال ولنگاری و دختر بازی ناگاه مرا گرفت با غمازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان جان داده‌ام بهر دهانش بنگرید کو به چیزی مختصر چون باز می‌ماند ز من صبر کن حافظ که گر زین دست باشد درس غم عشق در هر گوشه‌ای افسانه‌ای خواند ز من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت به قصد جان من زار ناتوان انداخت نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان پیر است و بی بنیاد ازین فرهاد کش فریاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز وصل دوستداران یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد گر چه یاران فارغند از یاد من از من ایشان را هزاران یاد باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم : غم تودارم چیزی نگفت وبگذشت حافظ خوشابه حالت یارم گذشت و یارت گفتا غمت سرآید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در محفلی که خورشید اندر شمار ذره ست خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز نقش تو در نظر نیامد ما را جز کوی تو رهگذر نیامد ما را خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت حقا که به چشم در نیامد ما را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق ببست گردن صبرم به ریسمان فراق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الا ای آهوی وحشی کجایی مرا با توست چندین آشنایی دو تنها و دو سرگردان دو بیکس دد و دامت کمین از پیش و از پس بیا تا حال یکدیگر بدانیم مراد هم بجوییم ار توانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی مجنون به لیلی گفت : کای محبوب بی همتا ترا عاشق شود پیدا ، ولی مجنون نخواهد شد

گروه پیامک شعر / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم به در میکده با طنازی دنبال ولنگاری و دختر بازی ناگاه مرا گرفت با غمازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان جان داده‌ام بهر دهانش بنگرید کو به چیزی مختصر چون باز می‌ماند ز من صبر کن حافظ که گر زین دست باشد درس غم عشق در هر گوشه‌ای افسانه‌ای خواند ز من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت به قصد جان من زار ناتوان انداخت نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان پیر است و بی بنیاد ازین فرهاد کش فریاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز وصل دوستداران یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد گر چه یاران فارغند از یاد من از من ایشان را هزاران یاد باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم : غم تودارم چیزی نگفت وبگذشت حافظ خوشابه حالت یارم گذشت و یارت گفتا غمت سرآید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در محفلی که خورشید اندر شمار ذره ست خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز نقش تو در نظر نیامد ما را جز کوی تو رهگذر نیامد ما را خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت حقا که به چشم در نیامد ما را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق ببست گردن صبرم به ریسمان فراق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الا ای آهوی وحشی کجایی مرا با توست چندین آشنایی دو تنها و دو سرگردان دو بیکس دد و دامت کمین از پیش و از پس بیا تا حال یکدیگر بدانیم مراد هم بجوییم ار توانیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی مجنون به لیلی گفت : کای محبوب بی همتا ترا عاشق شود پیدا ، ولی مجنون نخواهد شد