بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون آب به جويباروچون باد به دشت روزي دگر از نوبت عمرم بگذشت هرگز غم دوروز مرا ياد نگشت روزي كه نيامدست و روزي كه گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر دشتي كه لاله زاري بوده است آن لاله ز خون شهرياري بوده است چو برگ بنفشه كز زمين مي رويد خاليست كه بر رخ نگاري بوده است خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن به كه در اين زمانه كم گيري دوست با اهل زمانه صحبت از دور نكوست آنكس كه به جمگي ترا تكيه بر اوست چون چشم خرد باز كني دشمنت اوست خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی هر لحظه به دام دگری پا بستی گفتا شیخا هر آن چه گویی هستم آیا تو چنان که می نمایی هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من وین حرف معما نه تو دانی و نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کارگه کوزه گری بودم دوش دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش هر یک به زبان حال با من گفتند کو کوزه گر و کوزه خرو کوزه فروش خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر به کودکی به استاد شدیم یک عمر زاستادی خود شاد شدیم افسوس ندانیم که ما را چه رسید از خاک بر آمدیم و بر باد شدیم خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس كه نامه جواني طي شد و آن تازه بهار زندگاني دي شد وآن مرغطرب كه نام او بود شباب فرياد ندانم كي آمدوكي شد خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی مجردی هرکی بهت میرسه میگه تو که همه چی داری چرا ازدواج نمیکنی؟ وقتی ازدواج کردی هرکی بهت میرسه میپرسه تو که همه چی داشتی واسه چی ازدواج کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوک رو میزارن زیر ذربین میبینن غضنفر با حیف نون دست تکون میدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام سپیده دم خروس سحری دانی که چرا همی کند نوحه گری یعنی که نمودند در آیینه صبح کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کارگه کوزه گری کردم رای بر پله چرخ دیدم استاد بپای می کرد دلیر کوزه را دسته و سر از کله پادشاه و از دست گدای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای صاحب فتوا ز تو پرکارتریم با این همه مستی زتو هُشیار تریم تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بده کدام خونخوار تریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قطره آب بود و با دریا شد یک ذره خاک و با زمین یکتا شد آمد شدن تو اندرین عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدم به سر عمارتی مردی فرد کو گِل بلگد می زد و خوارش می کرد وان گِل با زبان حال با او می گفت ساکن ، که چو من بسی لگد خواهی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمرت تا کی به خودپرستی گذرد یا در پی نیستی و هستی گذرد می خور که چنین عمر که غم در پی اوست آن به که بخواب یا به مستی گذرد

گروه پیامک شعر / اس ام اس خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون آب به جويباروچون باد به دشت روزي دگر از نوبت عمرم بگذشت هرگز غم دوروز مرا ياد نگشت روزي كه نيامدست و روزي كه گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر دشتي كه لاله زاري بوده است آن لاله ز خون شهرياري بوده است چو برگ بنفشه كز زمين مي رويد خاليست كه بر رخ نگاري بوده است خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن به كه در اين زمانه كم گيري دوست با اهل زمانه صحبت از دور نكوست آنكس كه به جمگي ترا تكيه بر اوست چون چشم خرد باز كني دشمنت اوست خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی هر لحظه به دام دگری پا بستی گفتا شیخا هر آن چه گویی هستم آیا تو چنان که می نمایی هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من وین حرف معما نه تو دانی و نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کارگه کوزه گری بودم دوش دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش هر یک به زبان حال با من گفتند کو کوزه گر و کوزه خرو کوزه فروش خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر به کودکی به استاد شدیم یک عمر زاستادی خود شاد شدیم افسوس ندانیم که ما را چه رسید از خاک بر آمدیم و بر باد شدیم خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس كه نامه جواني طي شد و آن تازه بهار زندگاني دي شد وآن مرغطرب كه نام او بود شباب فرياد ندانم كي آمدوكي شد خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی مجردی هرکی بهت میرسه میگه تو که همه چی داری چرا ازدواج نمیکنی؟ وقتی ازدواج کردی هرکی بهت میرسه میپرسه تو که همه چی داشتی واسه چی ازدواج کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوک رو میزارن زیر ذربین میبینن غضنفر با حیف نون دست تکون میدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام سپیده دم خروس سحری دانی که چرا همی کند نوحه گری یعنی که نمودند در آیینه صبح کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کارگه کوزه گری کردم رای بر پله چرخ دیدم استاد بپای می کرد دلیر کوزه را دسته و سر از کله پادشاه و از دست گدای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای صاحب فتوا ز تو پرکارتریم با این همه مستی زتو هُشیار تریم تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بده کدام خونخوار تریم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قطره آب بود و با دریا شد یک ذره خاک و با زمین یکتا شد آمد شدن تو اندرین عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدم به سر عمارتی مردی فرد کو گِل بلگد می زد و خوارش می کرد وان گِل با زبان حال با او می گفت ساکن ، که چو من بسی لگد خواهی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمرت تا کی به خودپرستی گذرد یا در پی نیستی و هستی گذرد می خور که چنین عمر که غم در پی اوست آن به که بخواب یا به مستی گذرد