بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام سپیده دم خروس سحری دانی که چرا همی کند نوحه گری یعنی که نمودند در آیینه صبح کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کارگه کوزه گری کردم رای بر پله چرخ دیدم استاد بپای می کرد دلیر کوزه را دسته و سر از کله پادشاه و از دست گدای خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر خیر و مخور غم جهان گذران خوش باشو دمی به شادمانی گذران در طبع جهان اگر وفایی بودی نوبت به تو خود نیامدی از دگران خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای صاحب فتوا ز تو پرکارتریم با این همه مستی زتو هُشیار تریم تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بده کدام خونخوار تریم؟ خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جمله رفتگان این راه دراز باز آمده ای کو که به ما گوید باز هان بر سر این دو راهه از سوی نیاز چیزی نگذاری که نمی آیی باز خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قطره آب بود و با دریا شد یک ذره خاک و با زمین یکتا شد آمد شدن تو اندرین عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قافله عمر عجب می گذرد دریاب دمی که با طرب می گذرد ساقی غم فردای حریفان چه خوری پیش آر پیاله را که شب می گذرد خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدم به سر عمارتی مردی فرد کو گِل بلگد می زد و خوارش می کرد وان گِل با زبان حال با او می گفت ساکن ، که چو من بسی لگد خواهی کرد خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود نی نام زما و نه نشان خواهد بود زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل زین پس چو نباشیم همان خواهد بود خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمرت تا کی به خودپرستی گذرد یا در پی نیستی و هستی گذرد می خور که چنین عمر که غم در پی اوست آن به که بخواب یا به مستی گذرد خیام  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که سرمایه زکف بیرون شد  در پای اجل بسی جگرها خون شد کس نامد از آن جهان که پرسم از وی کاحوال مسافران  دنیا چون شد خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساقی ، گل و سبزه بس طربناک شده است دریاب که هفته دگر خاک شده است می نوش و گلی بچین که تا درنگری گل خاک شده است سبزه خاشاک شده است خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی و بدی که در نهاد بشر است شادی و غمی که در قضا و قدر است با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از منزل کفر تا به دین یک قدم است وز عالم شک تا یقین یک نفس است این یک نفس عزیز را خوش میدار کز حاصل عمر ما همین یک نفس است خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کي غم آن خورم که دارم يا نه وين عمر به خوشدلي گذارم يا نه پرکن قدح باده که معلومم نيست کاين دم که فرو برم برآرم يا نه خیام  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي دل ز زمانه رسم احسان مطلب وز گردش دوران سرو سامان مطلب درمان طلبي درد تو افزون گردد با درد بسازو هيچ درمان مطلب خیام

گروه پیامک شعر / اس ام اس خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام سپیده دم خروس سحری دانی که چرا همی کند نوحه گری یعنی که نمودند در آیینه صبح کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کارگه کوزه گری کردم رای بر پله چرخ دیدم استاد بپای می کرد دلیر کوزه را دسته و سر از کله پادشاه و از دست گدای خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر خیر و مخور غم جهان گذران خوش باشو دمی به شادمانی گذران در طبع جهان اگر وفایی بودی نوبت به تو خود نیامدی از دگران خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای صاحب فتوا ز تو پرکارتریم با این همه مستی زتو هُشیار تریم تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بده کدام خونخوار تریم؟ خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جمله رفتگان این راه دراز باز آمده ای کو که به ما گوید باز هان بر سر این دو راهه از سوی نیاز چیزی نگذاری که نمی آیی باز خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قطره آب بود و با دریا شد یک ذره خاک و با زمین یکتا شد آمد شدن تو اندرین عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قافله عمر عجب می گذرد دریاب دمی که با طرب می گذرد ساقی غم فردای حریفان چه خوری پیش آر پیاله را که شب می گذرد خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدم به سر عمارتی مردی فرد کو گِل بلگد می زد و خوارش می کرد وان گِل با زبان حال با او می گفت ساکن ، که چو من بسی لگد خواهی کرد خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود نی نام زما و نه نشان خواهد بود زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل زین پس چو نباشیم همان خواهد بود خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمرت تا کی به خودپرستی گذرد یا در پی نیستی و هستی گذرد می خور که چنین عمر که غم در پی اوست آن به که بخواب یا به مستی گذرد خیام  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که سرمایه زکف بیرون شد  در پای اجل بسی جگرها خون شد کس نامد از آن جهان که پرسم از وی کاحوال مسافران  دنیا چون شد خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساقی ، گل و سبزه بس طربناک شده است دریاب که هفته دگر خاک شده است می نوش و گلی بچین که تا درنگری گل خاک شده است سبزه خاشاک شده است خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی و بدی که در نهاد بشر است شادی و غمی که در قضا و قدر است با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از منزل کفر تا به دین یک قدم است وز عالم شک تا یقین یک نفس است این یک نفس عزیز را خوش میدار کز حاصل عمر ما همین یک نفس است خیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کي غم آن خورم که دارم يا نه وين عمر به خوشدلي گذارم يا نه پرکن قدح باده که معلومم نيست کاين دم که فرو برم برآرم يا نه خیام  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي دل ز زمانه رسم احسان مطلب وز گردش دوران سرو سامان مطلب درمان طلبي درد تو افزون گردد با درد بسازو هيچ درمان مطلب خیام