بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس خواجوی کرمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشو خودبین، که نیکی با فقیران   نخستین فرض بودست اغنیا را   ز محتاجان خبر گیر، ایکه داری   چراغ دولت و گنج غنا را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن بازوت را دادند نیرو  که گیری دست هر بیدست و پا را  از آن معنی پزشکت کرد گردون  که بشناسی ز هم درد و دوا را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیکی کن بمسکین و تهیدست  که نیکی، خود سبب گردد دعا را  از آن بزمت چنین کردند روشن   که بخشی نور، بزم بی ضیا را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفای باغ هستی، نیک کاریست  چه رونق، باغ بیرنگ و صفا را به نومیدی، در شفقت گشودن بس است امید رحمت، پارسا را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشو گر ره شناسی، پیرو آز  که گمراهیست راه، این پیشوا را   نشاید خواست از درویش پاداش    نباید کشت، احسان و عطا را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزن دزدان راه عقل را راه مطیع خویش کن حرص و هوی را چه دادی جز یکی درهم که خواهی   بهشت و نعمت ارض و سما را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روان پاک را آلوده مپسند  حجاب دل مکن روی و ریا را           مکن هرگز بطاعت خودنمائی  بران زین خانه، نفس خودنما را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی داد یک درهم گدا را    که هنگام دعا یاد آر ما را                  یکی خندید و گفت این درهم خرد      نمی‌ارزید این بیع و شرا را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بساز بزم صبوحی کنون که خواجو را لب تو جام صبوحست و طلعت تو صباح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهد دو دیدهٔ من شرح مجمع البحرین کند جمال تو تقریر فالق الاصباح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروغ روی چو ماه تو مشرق الانوار کمند زلف سیاه تو قابض الارواح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تو زمرهٔ ارباب شوق را منزل غم تو مخزن اسرار عشق را مفتاح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب تو باده گساران روح را ساقیست رخ تو خلوتیان صبوح را مصباح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشوی دلق مرقع به آب دیدهٔ جام که بی قدح نبود در صلاح و تو به صلاح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بریز خون صراحی که در شریعت عشق شدست خون حریفان سبیل و خمر مباح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا بروی سمن عارضان سیم اندام عقیق ناب مروق ز سیمگران اقداح

گروه پیامک شعر / اس ام اس خواجوی کرمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشو خودبین، که نیکی با فقیران   نخستین فرض بودست اغنیا را   ز محتاجان خبر گیر، ایکه داری   چراغ دولت و گنج غنا را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن بازوت را دادند نیرو  که گیری دست هر بیدست و پا را  از آن معنی پزشکت کرد گردون  که بشناسی ز هم درد و دوا را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیکی کن بمسکین و تهیدست  که نیکی، خود سبب گردد دعا را  از آن بزمت چنین کردند روشن   که بخشی نور، بزم بی ضیا را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفای باغ هستی، نیک کاریست  چه رونق، باغ بیرنگ و صفا را به نومیدی، در شفقت گشودن بس است امید رحمت، پارسا را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشو گر ره شناسی، پیرو آز  که گمراهیست راه، این پیشوا را   نشاید خواست از درویش پاداش    نباید کشت، احسان و عطا را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزن دزدان راه عقل را راه مطیع خویش کن حرص و هوی را چه دادی جز یکی درهم که خواهی   بهشت و نعمت ارض و سما را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روان پاک را آلوده مپسند  حجاب دل مکن روی و ریا را           مکن هرگز بطاعت خودنمائی  بران زین خانه، نفس خودنما را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی داد یک درهم گدا را    که هنگام دعا یاد آر ما را                  یکی خندید و گفت این درهم خرد      نمی‌ارزید این بیع و شرا را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بساز بزم صبوحی کنون که خواجو را لب تو جام صبوحست و طلعت تو صباح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهد دو دیدهٔ من شرح مجمع البحرین کند جمال تو تقریر فالق الاصباح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروغ روی چو ماه تو مشرق الانوار کمند زلف سیاه تو قابض الارواح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تو زمرهٔ ارباب شوق را منزل غم تو مخزن اسرار عشق را مفتاح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب تو باده گساران روح را ساقیست رخ تو خلوتیان صبوح را مصباح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشوی دلق مرقع به آب دیدهٔ جام که بی قدح نبود در صلاح و تو به صلاح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بریز خون صراحی که در شریعت عشق شدست خون حریفان سبیل و خمر مباح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا بروی سمن عارضان سیم اندام عقیق ناب مروق ز سیمگران اقداح