بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس حافــظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلک به مردم نادان دهد زمام مراد *** تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس . حافظ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد بنده ی طلعت آن باش که آنی دارد ... "حافظ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز نقش تو در نظر نیامد ما را جز کوی تو رهگذر نیامد ما را خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت حقا که به چشم در نیامد ما را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند خواجه آن است که باشد غم خدمتگارش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی دریاب ضعیفان را در وقت توانایی دایم گل این بستان شاداب نمی​ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا که قصر امل سخت سست بنیادست بیار باده که بنیاد عمر بر بادست غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل می​رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز باشد که بازبینیم دیدار آشنا را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی درودی چو نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگه پارسایی نمی​بینم از همدمان هیچ بر جای دلم خون شد از غصه ساقی کجایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحر با باد می​گفتم حدیث آرزومندی خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است بدین راه و روش می​رو که با دلدار پیوندی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظ وظیفه ء تو دعا گفتن است و بس در بند آن مباش که نشنید یا شنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب رندان مکن‌ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش هر کسی‌ آن دروَد عاقبت کار که کشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من این حروف نوشتم چنانچه غیر ندانست تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست... در انـــدرون مــــن خستـــه دل نـــدانــــم کــیســت کــــه مـــن خموشـــم و او در فغــان و در غوغاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  هـــر آن کــــه جانب اهـــل خدا نگــه دارد خـــداش در همـــه حـــال از بلا نگــــــه دارد حــدیث دوست نگــویم مگر به حضــرت دوست کــــــــه آشنــــا سـخـــــن آشنــــا نگـــــــه دارد...

گروه پیامک شعر / اس ام اس حافــظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلک به مردم نادان دهد زمام مراد *** تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس . حافظ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد بنده ی طلعت آن باش که آنی دارد ... "حافظ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز نقش تو در نظر نیامد ما را جز کوی تو رهگذر نیامد ما را خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت حقا که به چشم در نیامد ما را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند خواجه آن است که باشد غم خدمتگارش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی دریاب ضعیفان را در وقت توانایی دایم گل این بستان شاداب نمی​ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا که قصر امل سخت سست بنیادست بیار باده که بنیاد عمر بر بادست غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل می​رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز باشد که بازبینیم دیدار آشنا را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی درودی چو نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگه پارسایی نمی​بینم از همدمان هیچ بر جای دلم خون شد از غصه ساقی کجایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحر با باد می​گفتم حدیث آرزومندی خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است بدین راه و روش می​رو که با دلدار پیوندی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظ وظیفه ء تو دعا گفتن است و بس در بند آن مباش که نشنید یا شنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب رندان مکن‌ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش هر کسی‌ آن دروَد عاقبت کار که کشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من این حروف نوشتم چنانچه غیر ندانست تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست... در انـــدرون مــــن خستـــه دل نـــدانــــم کــیســت کــــه مـــن خموشـــم و او در فغــان و در غوغاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  هـــر آن کــــه جانب اهـــل خدا نگــه دارد خـــداش در همـــه حـــال از بلا نگــــــه دارد حــدیث دوست نگــویم مگر به حضــرت دوست کــــــــه آشنــــا سـخـــــن آشنــــا نگـــــــه دارد...