بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس باباطاهــر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا راهت پر از خار و خسک بی گــذرگــاه تـو بـــر اوج فـلـــــک بــی شـــب تــار و بیـــابان دور منــزل خوشا آنکس که بارش کمترک بی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشــا آندل کــه از خود بیخبر بــی ندونه در ســـفر یا در حضر بی بکوه و دشت و صحرا همچو مجنون پی لیلی دوان با چشم تر بی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا غافل ز سبحانی چه حاصل مطیع نفس و شیطانی چه حاصل بــود قدر تو افـــزون از مــلایـــک تو قــدر خـود نمیـــدانی چه حاصل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت غم بجانم کرده ریشه بدرگــــــاه خدا نالــــم همـیـشــــه رفیـــقان قدر یکدیــــگر بدانید اجل سنگست و آدم مثل شیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقیــــن از بند و از زنـــدان نترســـد دل عـــاشـــــق بــود گــــرگ گرســـنـه که گرگ از هی هی چوپان نترسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی دلــش از درد دنــیا ریشــــتر بی اگر بر سر نهی چون خســروان تاج به شیرین جانت آخر نیشتر بی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــکی درد و یــکی درمان پســـندد یک وصل و یکی هجران پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران پســندم آنچه را جانان پسـندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدا از رویت ای ماه دل افروز نه روز از شو شناسم نه شو از روز وصــالت گر مـرا گردد میســر هـــمه روزم شـــود چون عید نوروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا خوبـــان دل خونیــــن پســـندند دلا خون شو که خوبان این پسندند متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست گروهــــی آن گروهی این پســـندند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــزیــزان مـــوســـم جوش بهــاره چمن پر سبزه صحرا لاله زاره دمی فرصت غنیمت دان درین فصل که دنیـــــای دنی بی اعتباره

گروه پیامک شعر / اس ام اس باباطاهــر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا راهت پر از خار و خسک بی گــذرگــاه تـو بـــر اوج فـلـــــک بــی شـــب تــار و بیـــابان دور منــزل خوشا آنکس که بارش کمترک بی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشــا آندل کــه از خود بیخبر بــی ندونه در ســـفر یا در حضر بی بکوه و دشت و صحرا همچو مجنون پی لیلی دوان با چشم تر بی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا غافل ز سبحانی چه حاصل مطیع نفس و شیطانی چه حاصل بــود قدر تو افـــزون از مــلایـــک تو قــدر خـود نمیـــدانی چه حاصل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت غم بجانم کرده ریشه بدرگــــــاه خدا نالــــم همـیـشــــه رفیـــقان قدر یکدیــــگر بدانید اجل سنگست و آدم مثل شیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقیــــن از بند و از زنـــدان نترســـد دل عـــاشـــــق بــود گــــرگ گرســـنـه که گرگ از هی هی چوپان نترسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی دلــش از درد دنــیا ریشــــتر بی اگر بر سر نهی چون خســروان تاج به شیرین جانت آخر نیشتر بی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــکی درد و یــکی درمان پســـندد یک وصل و یکی هجران پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران پســندم آنچه را جانان پسـندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدا از رویت ای ماه دل افروز نه روز از شو شناسم نه شو از روز وصــالت گر مـرا گردد میســر هـــمه روزم شـــود چون عید نوروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا خوبـــان دل خونیــــن پســـندند دلا خون شو که خوبان این پسندند متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست گروهــــی آن گروهی این پســـندند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــزیــزان مـــوســـم جوش بهــاره چمن پر سبزه صحرا لاله زاره دمی فرصت غنیمت دان درین فصل که دنیـــــای دنی بی اعتباره