بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس باباطاهــر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایی که مکانش لامکان بی صفابخــش جمــال گلــرخـان بی  پدید آرنده‌ی روز و شب و خلق که بر هر بنده او روزی رسان بی  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا راهت پر از خار و خسک بی گــذرگــاه تـو بـــر اوج فـلـــــک بــی  شـــب تــار و بیـــابان دور منــزل خوشا آنکس که بارش کمترک بی بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشــا آندل کــه از خود بیخبر بــی ندونه در ســـفر یا در حضر بی  بکوه و دشت و صحرا همچو مجنون پی لیلی دوان با چشم تر بی بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا غافل ز سبحانی چه حاصل مطیع نفس و شیطانی چه حاصل  بــود قدر تو افـــزون از مــلایـــک تو قــدر خـود نمیـــدانی چه حاصل  بابا طاهر  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت غم بجانم کرده ریشه بدرگــــــاه خدا نالــــم همـیـشــــه  رفیـــقان قدر یکدیــــگر بدانید اجل سنگست و آدم مثل شیشه بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی دلــش از درد دنــیا ریشــــتر بی  اگر بر سر نهی چون خســروان تاج به شیرین جانت آخر نیشتر بی بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــکی درد و یــکی درمان پســـندد یک وصل و یکی هجران پسندد  من از درمان و درد و وصل و هجران پســندم آنچه را جانان پسـندد  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدا از رویت ای ماه دل افروز نه روز از شو شناسم نه شو از روز  وصــالت گر مـرا گردد میســر هـــمه روزم شـــود چون عید نوروز  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا خوبـــان دل خونیــــن پســـندند دلا خون شو که خوبان این پسندند  متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست گروهــــی آن گروهی این پســـندند بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــزیــزان مـــوســـم جوش بهــاره چمن پر سبزه صحرا لاله زاره  دمی فرصت غنیمت دان درین فصل که دنیـــــای دنی بی اعتباره  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قبرستان گذر کردم کم وبیش بدیدم قبر دولتـــمند و درویــش نه درویش بیکفن در خــاک رفته نه دولتمند برده یک کفن بیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ اگر ملک سلیمانت ببخشند در آخر خاک راهی عاقبت هیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشــا آنانکه تن از جان نداننــد تن و جانی بجز جانان ندانند بدردش خو گرند سالان و ماهان بدرد خویشــتن درمان ندانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا آنانکه الله یارشان بی بحمد و قل هو الله کارشان بی خوشا آنانکــه دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشـــان بی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زدســـت دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد بسازم خنجری نیشش ز فولاد زنــم بر دیــده تا دل گــــردد آزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا نه سر نه ســــامان آفریدن پریشانم پریشــان آفریدند پریشان خاطران رفتند در خاک مرا از خاک ایشان آفریدند

گروه پیامک شعر / اس ام اس باباطاهــر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایی که مکانش لامکان بی صفابخــش جمــال گلــرخـان بی  پدید آرنده‌ی روز و شب و خلق که بر هر بنده او روزی رسان بی  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا راهت پر از خار و خسک بی گــذرگــاه تـو بـــر اوج فـلـــــک بــی  شـــب تــار و بیـــابان دور منــزل خوشا آنکس که بارش کمترک بی بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشــا آندل کــه از خود بیخبر بــی ندونه در ســـفر یا در حضر بی  بکوه و دشت و صحرا همچو مجنون پی لیلی دوان با چشم تر بی بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا غافل ز سبحانی چه حاصل مطیع نفس و شیطانی چه حاصل  بــود قدر تو افـــزون از مــلایـــک تو قــدر خـود نمیـــدانی چه حاصل  بابا طاهر  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت غم بجانم کرده ریشه بدرگــــــاه خدا نالــــم همـیـشــــه  رفیـــقان قدر یکدیــــگر بدانید اجل سنگست و آدم مثل شیشه بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی دلــش از درد دنــیا ریشــــتر بی  اگر بر سر نهی چون خســروان تاج به شیرین جانت آخر نیشتر بی بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــکی درد و یــکی درمان پســـندد یک وصل و یکی هجران پسندد  من از درمان و درد و وصل و هجران پســندم آنچه را جانان پسـندد  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدا از رویت ای ماه دل افروز نه روز از شو شناسم نه شو از روز  وصــالت گر مـرا گردد میســر هـــمه روزم شـــود چون عید نوروز  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا خوبـــان دل خونیــــن پســـندند دلا خون شو که خوبان این پسندند  متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست گروهــــی آن گروهی این پســـندند بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــزیــزان مـــوســـم جوش بهــاره چمن پر سبزه صحرا لاله زاره  دمی فرصت غنیمت دان درین فصل که دنیـــــای دنی بی اعتباره  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قبرستان گذر کردم کم وبیش بدیدم قبر دولتـــمند و درویــش نه درویش بیکفن در خــاک رفته نه دولتمند برده یک کفن بیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ اگر ملک سلیمانت ببخشند در آخر خاک راهی عاقبت هیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشــا آنانکه تن از جان نداننــد تن و جانی بجز جانان ندانند بدردش خو گرند سالان و ماهان بدرد خویشــتن درمان ندانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا آنانکه الله یارشان بی بحمد و قل هو الله کارشان بی خوشا آنانکــه دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشـــان بی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زدســـت دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد بسازم خنجری نیشش ز فولاد زنــم بر دیــده تا دل گــــردد آزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا نه سر نه ســــامان آفریدن پریشانم پریشــان آفریدند پریشان خاطران رفتند در خاک مرا از خاک ایشان آفریدند