بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس باباطاهــر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی دلــش از درد دنــیا ریشــــتر بی   اگر بر سر نهی چون خســروان تاج به شیرین جانت آخر نیشتر بی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــکی درد و یــکی درمان پســـندد یک وصل و یکی هجران پسندد   من از درمان و درد و وصل و هجران پســندم آنچه را جانان پسـندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدا از رویت ای ماه دل افروز نه روز از شو شناسم نه شو از روز   وصــالت گر مـرا گردد میســر هـــمه روزم شـــود چون عید نوروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا خوبـــان دل خونیــــن پســـندند دلا خون شو که خوبان این پسندند   متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست گروهــــی آن گروهی این پســـندند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــزیــزان مـــوســـم جوش بهــاره چمن پر سبزه صحرا لاله زاره   دمی فرصت غنیمت دان درین فصل که دنیـــــای دنی بی اعتباره 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آهی گنبد خضرا بسوزم پس آن گه تودۀ غبرا بسوزم دو عالم سوزم ار کارم نسازی چه فرمایی، بسازی یا بسوزم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قبرستان گذر کردم کم وبیش بدیدم قبر دولتـــمند و درویــش  نه درویش بیکفن در خــاک رفته نه دولتمند برده یک کفن بیش بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ  اگر ملک سلیمانت ببخشند در آخر خاک راهی عاقبت هیچ  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشــا آنانکه تن از جان نداننــد تن و جانی بجز جانان ندانند  بدردش خو گرند سالان و ماهان بدرد خویشــتن درمان ندانند  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا آنانکه الله یارشان بی بحمد و قل هو الله کارشان بی  خوشا آنانکــه دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشـــان بی  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زدســـت دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد  بسازم خنجری نیشش ز فولاد زنــم بر دیــده تا دل گــــردد آزاد بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکن کاری که پا بر ســـنگت آیو جهان با این فراخـی تنگت آیو  چو فردا نامه خوانان نامه خونند تو وینی نامه‌ی خود ننگت آیو  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تا دست ازین عالم بداریم بیا تا پای دل از گل برآریم  بیا تا بردباری پیشـــه سازیم بیا تا تخم نیکوئی بکاریم  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا نه سر نه ســــامان آفریدن پریشانم پریشــان آفریدند  پریشان خاطران رفتند در خاک مرا از خاک ایشان آفریدند  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به صحرا بنگرم صــحرا ته وینم به دریا بنگرم دریا ته وینم  بهر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان روی زیبای ته وینم  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزا کاسه‌ی چشمم ســرایت میان هردو چشمم جای پایت  از آن ترسم که غافل پا نهی تو نشــنید خـــار مژگــانـم بپایت بابا طاهر

گروه پیامک شعر / اس ام اس باباطاهــر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی دلــش از درد دنــیا ریشــــتر بی   اگر بر سر نهی چون خســروان تاج به شیرین جانت آخر نیشتر بی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــکی درد و یــکی درمان پســـندد یک وصل و یکی هجران پسندد   من از درمان و درد و وصل و هجران پســندم آنچه را جانان پسـندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدا از رویت ای ماه دل افروز نه روز از شو شناسم نه شو از روز   وصــالت گر مـرا گردد میســر هـــمه روزم شـــود چون عید نوروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا خوبـــان دل خونیــــن پســـندند دلا خون شو که خوبان این پسندند   متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست گروهــــی آن گروهی این پســـندند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــزیــزان مـــوســـم جوش بهــاره چمن پر سبزه صحرا لاله زاره   دمی فرصت غنیمت دان درین فصل که دنیـــــای دنی بی اعتباره 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آهی گنبد خضرا بسوزم پس آن گه تودۀ غبرا بسوزم دو عالم سوزم ار کارم نسازی چه فرمایی، بسازی یا بسوزم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قبرستان گذر کردم کم وبیش بدیدم قبر دولتـــمند و درویــش  نه درویش بیکفن در خــاک رفته نه دولتمند برده یک کفن بیش بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ  اگر ملک سلیمانت ببخشند در آخر خاک راهی عاقبت هیچ  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشــا آنانکه تن از جان نداننــد تن و جانی بجز جانان ندانند  بدردش خو گرند سالان و ماهان بدرد خویشــتن درمان ندانند  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا آنانکه الله یارشان بی بحمد و قل هو الله کارشان بی  خوشا آنانکــه دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشـــان بی  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زدســـت دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد  بسازم خنجری نیشش ز فولاد زنــم بر دیــده تا دل گــــردد آزاد بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکن کاری که پا بر ســـنگت آیو جهان با این فراخـی تنگت آیو  چو فردا نامه خوانان نامه خونند تو وینی نامه‌ی خود ننگت آیو  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تا دست ازین عالم بداریم بیا تا پای دل از گل برآریم  بیا تا بردباری پیشـــه سازیم بیا تا تخم نیکوئی بکاریم  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا نه سر نه ســــامان آفریدن پریشانم پریشــان آفریدند  پریشان خاطران رفتند در خاک مرا از خاک ایشان آفریدند  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به صحرا بنگرم صــحرا ته وینم به دریا بنگرم دریا ته وینم  بهر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان روی زیبای ته وینم  بابا طاهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزا کاسه‌ی چشمم ســرایت میان هردو چشمم جای پایت  از آن ترسم که غافل پا نهی تو نشــنید خـــار مژگــانـم بپایت بابا طاهر