بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس باباطاهــر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قبرستان گذر کردم کم وبیش بدیدم قبر دولتـــمند و درویــش   نه درویش بیکفن در خــاک رفته نه دولتمند برده یک کفن بیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ   اگر ملک سلیمانت ببخشند در آخر خاک راهی عاقبت هیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشــا آنانکه تن از جان نداننــد تن و جانی بجز جانان ندانند   بدردش خو گرند سالان و ماهان بدرد خویشــتن درمان ندانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا آنانکه الله یارشان بی بحمد و قل هو الله کارشان بی   خوشا آنانکــه دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشـــان بی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زدســـت دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد   بسازم خنجری نیشش ز فولاد زنــم بر دیــده تا دل گــــردد آزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکن کاری که پا بر ســـنگت آیو جهان با این فراخـی تنگت آیو   چو فردا نامه خوانان نامه خونند تو وینی نامه‌ی خود ننگت آیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تا دست ازین عالم بداریم بیا تا پای دل از گل برآریم   بیا تا بردباری پیشـــه سازیم بیا تا تخم نیکوئی بکاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا نه سر نه ســــامان آفریدن پریشانم پریشــان آفریدند   پریشان خاطران رفتند در خاک مرا از خاک ایشان آفریدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به صحرا بنگرم صــحرا ته وینم به دریا بنگرم دریا ته وینم   بهر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان روی زیبای ته وینم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزا کاسه‌ی چشمم ســرایت میان هردو چشمم جای پایت   از آن ترسم که غافل پا نهی تو  نشــنید خـــار مژگــانـم بپایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایی که مکانش لامکان بی صفابخــش جمــال گلــرخـان بی   پدید آرنده‌ی روز و شب و خلق که بر هر بنده او روزی رسان بی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا راهت پر از خار و خسک بی گــذرگــاه تـو بـــر اوج فـلـــــک بــی   شـــب تــار و بیـــابان دور منــزل خوشا آنکس که بارش کمترک بی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشــا آندل کــه از خود بیخبر بــی ندونه در ســـفر یا در حضر بی   بکوه و دشت و صحرا همچو مجنون پی لیلی دوان با چشم تر بی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا غافل ز سبحانی چه حاصل مطیع نفس و شیطانی چه حاصل   بــود قدر تو افـــزون از مــلایـــک تو قــدر خـود نمیـــدانی چه حاصل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت غم بجانم کرده ریشه بدرگــــــاه خدا نالــــم همـیـشــــه   رفیـــقان قدر یکدیــــگر بدانید اجل سنگست و آدم مثل شیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقیــــن از بند و از زنـــدان نترســـد  دل عـــاشـــــق بــود گــــرگ گرســـنـه که گرگ از هی هی چوپان نترسد

گروه پیامک شعر / اس ام اس باباطاهــر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قبرستان گذر کردم کم وبیش بدیدم قبر دولتـــمند و درویــش   نه درویش بیکفن در خــاک رفته نه دولتمند برده یک کفن بیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ   اگر ملک سلیمانت ببخشند در آخر خاک راهی عاقبت هیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشــا آنانکه تن از جان نداننــد تن و جانی بجز جانان ندانند   بدردش خو گرند سالان و ماهان بدرد خویشــتن درمان ندانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا آنانکه الله یارشان بی بحمد و قل هو الله کارشان بی   خوشا آنانکــه دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشـــان بی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زدســـت دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد   بسازم خنجری نیشش ز فولاد زنــم بر دیــده تا دل گــــردد آزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکن کاری که پا بر ســـنگت آیو جهان با این فراخـی تنگت آیو   چو فردا نامه خوانان نامه خونند تو وینی نامه‌ی خود ننگت آیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تا دست ازین عالم بداریم بیا تا پای دل از گل برآریم   بیا تا بردباری پیشـــه سازیم بیا تا تخم نیکوئی بکاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا نه سر نه ســــامان آفریدن پریشانم پریشــان آفریدند   پریشان خاطران رفتند در خاک مرا از خاک ایشان آفریدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به صحرا بنگرم صــحرا ته وینم به دریا بنگرم دریا ته وینم   بهر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان روی زیبای ته وینم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزا کاسه‌ی چشمم ســرایت میان هردو چشمم جای پایت   از آن ترسم که غافل پا نهی تو  نشــنید خـــار مژگــانـم بپایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایی که مکانش لامکان بی صفابخــش جمــال گلــرخـان بی   پدید آرنده‌ی روز و شب و خلق که بر هر بنده او روزی رسان بی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا راهت پر از خار و خسک بی گــذرگــاه تـو بـــر اوج فـلـــــک بــی   شـــب تــار و بیـــابان دور منــزل خوشا آنکس که بارش کمترک بی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشــا آندل کــه از خود بیخبر بــی ندونه در ســـفر یا در حضر بی   بکوه و دشت و صحرا همچو مجنون پی لیلی دوان با چشم تر بی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا غافل ز سبحانی چه حاصل مطیع نفس و شیطانی چه حاصل   بــود قدر تو افـــزون از مــلایـــک تو قــدر خـود نمیـــدانی چه حاصل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت غم بجانم کرده ریشه بدرگــــــاه خدا نالــــم همـیـشــــه   رفیـــقان قدر یکدیــــگر بدانید اجل سنگست و آدم مثل شیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقیــــن از بند و از زنـــدان نترســـد  دل عـــاشـــــق بــود گــــرگ گرســـنـه که گرگ از هی هی چوپان نترسد