بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس ایرج میرزا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بردار از دلم ای شاه            که تو اين مُلک را گدا کردی با تو هيچ آشتی نخواهم کرد      با همان پا که آمدی برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب مگر خواب تازه ای ديدی        که سحر ياد آشنا کردی؟ هيچ ديدی که اندرين مدت          از فراقت به ما چه ها کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلم پا به اختيار تو نبود               يا ز سهوالقلم خطا کردی؟ بی وفايی مگر چه عيبی داشت       که پشيمان شدی وفا کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب از کدام سمت دميد               که تو امروز ياد ما کردی؟ از چه دستی سحر بلند شدی         که تفقُد به بينوا کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وه چه خوب آمدی، صفا کردی         چه عجب شد که ياد ما کردی؟ ای بسا آرزوت می مُردم           خوب شد آمدی، صفا کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنشینید بر این خاک دمی          بگذارید بر خاکم قدمی گاهی از من به سخن یاد کنید        در دل خاک دلم شاد کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد چون رخت زدنیا بستم       باز در راه شما بنشستم گرچه امروز به خاکم ماواست            چشم من باز به دنبال شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همانم که در ایام حیات         بی شما صرف نکردم اوقات تامرا روح و روان در تن بود           شوق دیدار شما در من بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از مال جهان هستی بود             حرف عیش و طرب مستی بود هر که را روی خوش وخوی نکوست        مرده و زنده من عاشق اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدفن عشق جهان است اینجا           یک جهان عشق نهان است اینجا عاشقی بوده به دنیا فن من        مدفن عشق بود مدفن من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نکویان که در این دنیایید             یا از این بعد به دنیا آیید این که خفته است در این خاک منم       ایرجم، ایرج شیرین سخنم

گروه پیامک شعر / اس ام اس ایرج میرزا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بردار از دلم ای شاه            که تو اين مُلک را گدا کردی با تو هيچ آشتی نخواهم کرد      با همان پا که آمدی برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب مگر خواب تازه ای ديدی        که سحر ياد آشنا کردی؟ هيچ ديدی که اندرين مدت          از فراقت به ما چه ها کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلم پا به اختيار تو نبود               يا ز سهوالقلم خطا کردی؟ بی وفايی مگر چه عيبی داشت       که پشيمان شدی وفا کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب از کدام سمت دميد               که تو امروز ياد ما کردی؟ از چه دستی سحر بلند شدی         که تفقُد به بينوا کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وه چه خوب آمدی، صفا کردی         چه عجب شد که ياد ما کردی؟ ای بسا آرزوت می مُردم           خوب شد آمدی، صفا کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنشینید بر این خاک دمی          بگذارید بر خاکم قدمی گاهی از من به سخن یاد کنید        در دل خاک دلم شاد کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد چون رخت زدنیا بستم       باز در راه شما بنشستم گرچه امروز به خاکم ماواست            چشم من باز به دنبال شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همانم که در ایام حیات         بی شما صرف نکردم اوقات تامرا روح و روان در تن بود           شوق دیدار شما در من بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از مال جهان هستی بود             حرف عیش و طرب مستی بود هر که را روی خوش وخوی نکوست        مرده و زنده من عاشق اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدفن عشق جهان است اینجا           یک جهان عشق نهان است اینجا عاشقی بوده به دنیا فن من        مدفن عشق بود مدفن من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نکویان که در این دنیایید             یا از این بعد به دنیا آیید این که خفته است در این خاک منم       ایرجم، ایرج شیرین سخنم