بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک شعر / اس ام اس ابوسعیـد ابوالخیـر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایزد که جهان به قبضه قدرت اوست/داده است تو را دو چیز کان هردو نکوست هم سیرت آنکه دوست داری کس را/هم صورت آنکه کس تو را دارد دوست (ابوسعید ابوالخیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست/تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست اجزای وجودم همگی دوست گرفت/نامی است ز من بر من و باقی همه اوست (ابوسعید ابوالخیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اهل زمانه عار می باید داشت/وز صحبتشان کنار می باید داشت از پیش کسی کار کسی نگشاید/امید به کردگار می باید داشت (ابوسعید ابوالخیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کشور عشق جای آسایش نیست/آنجا همه کاهش است،افزایش نیست بی درد و الم توقع درمان نیست/بی جرم و گنه امید بخشایش نیست (ابوسعید ابوالخیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی که مرا یار چه گفته ست امروز جز ما به کسی در منگر دیده بدوز از چهرۀ خویش آتشی افروزد یعنی که بیا و در ره دوست بسوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب نظری بر من سرگردان کن لطفی بمن دلشدهٔ حیران کن با من مکن آنچه من سزای آنم آنچ از کرم و لطف تو زیبد آن کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا طلبان ز حرص مستند همه موسی کش و فرعون پرستند همه هر عهد که با خدای بستند همه از دوستی حرص شکستند همه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمناکم و از کوی تو با غم نروم جز شاد و امیدوار و خرم نروم از درگه همچو تو کریمی هرگز نومید کسی نرفت و من هم نروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر خاک تویی خاک ترا خاک شدم چون خاک ترا خاک شدم پاک شدم غم سوی تو هرگز گذری می‌نکند آخر چه غمت از آنکه غمناک شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر سحری با تو همی گویم راز بر درگه تو همی کنم عرض نیاز بی منت بندگانت ای بنده نواز کار من بیچارهٔ سرگشته بساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون و پریشان توام دستم گیر سرگشته و حیران توام دستم گیر هر بی سر و پا چو دستگیری دارد من بی سر و سامان توام دستم گیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب بگشا گره ز کار من زار رحمی که زعقل عاجزم در همه کار جز در گه تو کی بودم در گاهی محروم ازین درم مکن یا غفار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز دلم از یاد تو غافل نشود گر جان بشود مهر تو از دل نشود افتاده ز روی تو در آیینهٔ دل عکسی که به هیچ وجه زایل نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل همه شرک و روی بر خاک چه سود با نفس پلید جامهٔ پاک چه سود زهرست گناه و توبه تریاک وی است چون زهر به جان رسید تریاک چه سود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم به کلیسیای ترسا و یهود دیدم همه با یاد تو در گفت و شنود با یاد وصال تو به بتخانه شدم تسبیح بتان زمزمه ذکر تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لطف تو هیچ بنده نومید نشد مقبول تو جز مقبل جاوید نشد مهرت بکدام ذره پیوست دمی کان ذره به از هزار خورشید نشد

گروه پیامک شعر / اس ام اس ابوسعیـد ابوالخیـر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایزد که جهان به قبضه قدرت اوست/داده است تو را دو چیز کان هردو نکوست هم سیرت آنکه دوست داری کس را/هم صورت آنکه کس تو را دارد دوست (ابوسعید ابوالخیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست/تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست اجزای وجودم همگی دوست گرفت/نامی است ز من بر من و باقی همه اوست (ابوسعید ابوالخیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اهل زمانه عار می باید داشت/وز صحبتشان کنار می باید داشت از پیش کسی کار کسی نگشاید/امید به کردگار می باید داشت (ابوسعید ابوالخیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کشور عشق جای آسایش نیست/آنجا همه کاهش است،افزایش نیست بی درد و الم توقع درمان نیست/بی جرم و گنه امید بخشایش نیست (ابوسعید ابوالخیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی که مرا یار چه گفته ست امروز جز ما به کسی در منگر دیده بدوز از چهرۀ خویش آتشی افروزد یعنی که بیا و در ره دوست بسوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب نظری بر من سرگردان کن لطفی بمن دلشدهٔ حیران کن با من مکن آنچه من سزای آنم آنچ از کرم و لطف تو زیبد آن کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا طلبان ز حرص مستند همه موسی کش و فرعون پرستند همه هر عهد که با خدای بستند همه از دوستی حرص شکستند همه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمناکم و از کوی تو با غم نروم جز شاد و امیدوار و خرم نروم از درگه همچو تو کریمی هرگز نومید کسی نرفت و من هم نروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر خاک تویی خاک ترا خاک شدم چون خاک ترا خاک شدم پاک شدم غم سوی تو هرگز گذری می‌نکند آخر چه غمت از آنکه غمناک شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر سحری با تو همی گویم راز بر درگه تو همی کنم عرض نیاز بی منت بندگانت ای بنده نواز کار من بیچارهٔ سرگشته بساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون و پریشان توام دستم گیر سرگشته و حیران توام دستم گیر هر بی سر و پا چو دستگیری دارد من بی سر و سامان توام دستم گیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب بگشا گره ز کار من زار رحمی که زعقل عاجزم در همه کار جز در گه تو کی بودم در گاهی محروم ازین درم مکن یا غفار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز دلم از یاد تو غافل نشود گر جان بشود مهر تو از دل نشود افتاده ز روی تو در آیینهٔ دل عکسی که به هیچ وجه زایل نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل همه شرک و روی بر خاک چه سود با نفس پلید جامهٔ پاک چه سود زهرست گناه و توبه تریاک وی است چون زهر به جان رسید تریاک چه سود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم به کلیسیای ترسا و یهود دیدم همه با یاد تو در گفت و شنود با یاد وصال تو به بتخانه شدم تسبیح بتان زمزمه ذکر تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لطف تو هیچ بنده نومید نشد مقبول تو جز مقبل جاوید نشد مهرت بکدام ذره پیوست دمی کان ذره به از هزار خورشید نشد