بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفی افراد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعصب چشم های بینا را نابینا و گوش های شنوا را ناشنوا می کند . ابوریحان ببِرونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که فکر نمی کند ، به ندرت دم فرو می بندد . نیوتن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه لازم است که انسان دیدگان خود راببندد ، زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است . نیوتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نادر شاه همچنان زنده بود و می توانستم در رکابش برای سربلندی ایران شمشیر بزنم . کریم خان زند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ایلخانان به تاریخ بها می دادند و از آن عبرت می گرفتند هیچگاه به ایران نمی آمدند و به این سرنوشت شوم گرفتار نمی شدند . خواجه نصرالدین توسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را فدا کنیم بهتر است تا دیگران را نابود کنیم. گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی از این که چرا گفتم. سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن چون از همه حیلتی فرو ماند سلسله دوستی بجنباند . پس آنگه به دوستی کارها کند که هیچ دشمنی نتواند . سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گرسنگی مردن بهتر که نان فرو مایگان خوردن . سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی نه اینستکه حمله آورد ، بلکه مردی آنستکه در وقت خشم خود را بر جای بدارد و پای از حد انصاف بیرون ننهد . سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدر به طبیعت نزدیک شوی ، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی . نیما یوشیج 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی هر گریه آخر خنده ای است. مولوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی. دیپاک چوپرا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را قربانی کنیم بهتر است تا دیگران را. گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال هایت را کنار بگذار و نیتت را خالص کن آنوقت حقیقت در قلبت می تابد . ملا صدرا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسروی بزرگتر ، بندگی بیشتر می خواهد . فردوسی خردمند 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس فلسفی افراد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعصب چشم های بینا را نابینا و گوش های شنوا را ناشنوا می کند . ابوریحان ببِرونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که فکر نمی کند ، به ندرت دم فرو می بندد . نیوتن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه لازم است که انسان دیدگان خود راببندد ، زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است . نیوتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نادر شاه همچنان زنده بود و می توانستم در رکابش برای سربلندی ایران شمشیر بزنم . کریم خان زند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ایلخانان به تاریخ بها می دادند و از آن عبرت می گرفتند هیچگاه به ایران نمی آمدند و به این سرنوشت شوم گرفتار نمی شدند . خواجه نصرالدین توسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را فدا کنیم بهتر است تا دیگران را نابود کنیم. گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی از این که چرا گفتم. سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن چون از همه حیلتی فرو ماند سلسله دوستی بجنباند . پس آنگه به دوستی کارها کند که هیچ دشمنی نتواند . سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گرسنگی مردن بهتر که نان فرو مایگان خوردن . سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی نه اینستکه حمله آورد ، بلکه مردی آنستکه در وقت خشم خود را بر جای بدارد و پای از حد انصاف بیرون ننهد . سعدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدر به طبیعت نزدیک شوی ، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی . نیما یوشیج 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی هر گریه آخر خنده ای است. مولوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی. دیپاک چوپرا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را قربانی کنیم بهتر است تا دیگران را. گاندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال هایت را کنار بگذار و نیتت را خالص کن آنوقت حقیقت در قلبت می تابد . ملا صدرا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسروی بزرگتر ، بندگی بیشتر می خواهد . فردوسی خردمند