بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها یک چیز می‌دانم و آن اینکه هیچ نمی‌دانم. سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیک ترین چیزها مرگ و دورترین چیزها آرزوست. سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست. سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر بر مال دنیا حریص مباش که از مفقود شدنش اندوهناک شوی. سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا كه حقيقت نباشد همه چيز پست وزشت ومبتذل است(سقراط)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خاموش بنشيني تا ديگران به سخنت آورند ، بهتر از آنست كه سخن بگويي و خاموشت كنند (سقراط)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکترین چیزهامرگ ودورترین چیزهاآرزوهاست(سقراط)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دشمن نيز بايد مشورت كرد تا به ميزان <دشمني> او دست يابيم (سقراط)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن گفتن به جا و سكوت نمودن به جا نشانه عقل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تكاپو، تا بهتر از آن باشیم كه هستیم؛ بهتر از این شیوه ای برای زیستن نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام محبت خود را به یكباره برای دوستت ظاهر مكن؛ زیرا هر وقت اندك تغییری مشاهده كرد تو را دشمن می پندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله ترین دوستان ما خطرناكترین دشمنان هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش تمام دشمنان به نزدیكترین دشمن خود كه زبان است توجه داشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینی یك بار پیروزی به تلخی صدبار شكست می ارزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح درونی خود را زیبا كنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یكی شود

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنها یک چیز می‌دانم و آن اینکه هیچ نمی‌دانم. سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیک ترین چیزها مرگ و دورترین چیزها آرزوست. سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست. سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر بر مال دنیا حریص مباش که از مفقود شدنش اندوهناک شوی. سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا كه حقيقت نباشد همه چيز پست وزشت ومبتذل است(سقراط)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خاموش بنشيني تا ديگران به سخنت آورند ، بهتر از آنست كه سخن بگويي و خاموشت كنند (سقراط)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکترین چیزهامرگ ودورترین چیزهاآرزوهاست(سقراط)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دشمن نيز بايد مشورت كرد تا به ميزان <دشمني> او دست يابيم (سقراط)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن گفتن به جا و سكوت نمودن به جا نشانه عقل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تكاپو، تا بهتر از آن باشیم كه هستیم؛ بهتر از این شیوه ای برای زیستن نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام محبت خود را به یكباره برای دوستت ظاهر مكن؛ زیرا هر وقت اندك تغییری مشاهده كرد تو را دشمن می پندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله ترین دوستان ما خطرناكترین دشمنان هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش تمام دشمنان به نزدیكترین دشمن خود كه زبان است توجه داشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینی یك بار پیروزی به تلخی صدبار شكست می ارزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح درونی خود را زیبا كنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یكی شود