بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جواهر لعل نهرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین نشانه ی تمدن، وجود انسان بزرگوار و نیك است كه خودخواه نباشد و همراه با دیگران برای خوشبختی همه كار كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهیم چیزی درباره ی دنیای خودمان بدانیم نباید تنها به كشور كوچكی كه ممكن است در آن به دنیا آمده باشیم بیندیشیم بلكه باید به تمام كشورها و تمام مردمی كه بر روی زمین هستند فكر كنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكنون روزگاری است كه شخصی كه هیچ كار نمی كند پولهای اضافی هنگفتی به دست می آورد، در حالی كه بیشتر كسانی كه با زحمت و سختی، كار زیادی انجام می دهند هیچ سهمی از آن به دست نمی آورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكنون در هر كشوری مردم تصور می كنند كه خودشان بهتر و باهوش ترین مردمانند و دیگران به خوبی و شایستگی ایشان نیستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدان جنگ به كسی فرصت مطالعه نمی دهد؛ هركس هر چه می داند باید به كار ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنداشتن بسیار شیرین است زیرا ما با پنداشته های خود می توانیم افسانه های پریان را هم بسازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پول برای تهیه ی چیزهایی كه مورد نیازمان است صرف نشود هیچ ثمره ای ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر مردم معمولاً دلیل كارهای خود را از یاد می برند و بعدها بدون اینكه بفهمند چرا، از كارهای دیگران پیروی می كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان در ظرف دو سال یك كارخانه ذوب آهن ساخت، ولی برای تربیت یك مدیر برای این صنعت باید بیست سال وقت صرف كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرداندن تصاویر آویخته بر دیوار، مسیر تاریخ را دگرگون نمی كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گذشته خود هرگز نمی اندیشم، مگر آنكه بخواهم از آن نتیجه ای بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم داشت احترام از هیچ كس نداشته باش تا احترامی كه به تو می گذارند، شیرین تر جلوه كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیل بسیار بزرگ و نیرومند است، بسیار نیرومندتر از فیلبان كوچكی كه روی گردنش می نشیند. با این همه فیلبان می تواند بیندیشد و چون بهتر از فیل می اندیشد ارباب و آقای فیل شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه می‌توان باور کرد که می‌شود ملتی را برای همیشه سرکوب کرد آنهم ملتی که برای آزادی تلاش می‌کند و آماده است بهای زیان‌های تلاش‌هایش را هم بپردازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما باید بكوشیم تا سراسر جهان به گونه ای در آید كه بتوان در آن شادمان تر و خوشبخت تر زندگی كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار نكردن و دیگران را برای خود به كار واداشتن، مایه ی افتخار و غرور آدمی نیست.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جواهر لعل نهرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین نشانه ی تمدن، وجود انسان بزرگوار و نیك است كه خودخواه نباشد و همراه با دیگران برای خوشبختی همه كار كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهیم چیزی درباره ی دنیای خودمان بدانیم نباید تنها به كشور كوچكی كه ممكن است در آن به دنیا آمده باشیم بیندیشیم بلكه باید به تمام كشورها و تمام مردمی كه بر روی زمین هستند فكر كنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكنون روزگاری است كه شخصی كه هیچ كار نمی كند پولهای اضافی هنگفتی به دست می آورد، در حالی كه بیشتر كسانی كه با زحمت و سختی، كار زیادی انجام می دهند هیچ سهمی از آن به دست نمی آورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكنون در هر كشوری مردم تصور می كنند كه خودشان بهتر و باهوش ترین مردمانند و دیگران به خوبی و شایستگی ایشان نیستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدان جنگ به كسی فرصت مطالعه نمی دهد؛ هركس هر چه می داند باید به كار ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنداشتن بسیار شیرین است زیرا ما با پنداشته های خود می توانیم افسانه های پریان را هم بسازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پول برای تهیه ی چیزهایی كه مورد نیازمان است صرف نشود هیچ ثمره ای ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر مردم معمولاً دلیل كارهای خود را از یاد می برند و بعدها بدون اینكه بفهمند چرا، از كارهای دیگران پیروی می كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان در ظرف دو سال یك كارخانه ذوب آهن ساخت، ولی برای تربیت یك مدیر برای این صنعت باید بیست سال وقت صرف كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرداندن تصاویر آویخته بر دیوار، مسیر تاریخ را دگرگون نمی كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گذشته خود هرگز نمی اندیشم، مگر آنكه بخواهم از آن نتیجه ای بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم داشت احترام از هیچ كس نداشته باش تا احترامی كه به تو می گذارند، شیرین تر جلوه كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیل بسیار بزرگ و نیرومند است، بسیار نیرومندتر از فیلبان كوچكی كه روی گردنش می نشیند. با این همه فیلبان می تواند بیندیشد و چون بهتر از فیل می اندیشد ارباب و آقای فیل شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه می‌توان باور کرد که می‌شود ملتی را برای همیشه سرکوب کرد آنهم ملتی که برای آزادی تلاش می‌کند و آماده است بهای زیان‌های تلاش‌هایش را هم بپردازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما باید بكوشیم تا سراسر جهان به گونه ای در آید كه بتوان در آن شادمان تر و خوشبخت تر زندگی كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار نكردن و دیگران را برای خود به كار واداشتن، مایه ی افتخار و غرور آدمی نیست.