بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس برتراند راسل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چهل سالگی که مغزم خوب کار می‌کرد به ریاضیات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگی که ذهنم ضعیف شده‌بود به فلسفه روی آوردم و در اواخر که به‌کلی کله‌ام کار نمی‌کرد به سیاست! . برتراند راسل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــر عقــیده مخــالف ، شــما را عصـــبانی مـــی کند ؛ نشـــان آن اســـت که ناخـــود آگاه مــی دانید دلیــــل مناســـبی بــرای دفـــاع از آنـــچه فکـــر مــی کنیـــد ، نـــدارید !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمانهای ما فقط با درآمیختن با جهان به ثمر می رسند و چون از جهان جدا شوند عقیم می مانند. اما آرمانی كه از حقیقت بترسد یا از پیش بخواهد كه جهان موافق خواهشهای او باشد توانایی این آمیزش را ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بین ده زن، نه زن پیش از به کار بردن تازیانه، آن را از دست مردان می گیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینكه نظری را همه می پذیرند، نمی تواند دلیلی بر درست بودن آن نظر باشد. در حقیقت، با توجه به نادانی اكثریت نوع بشر، امكان نادرست بودن نظری كه همگان آن را می پذیرند بیشتر است تا عكس آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراستش را بخواهید هر تقلیدی خطرناك است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه تقلید محض همیشه مردود است، از آشنایی با نثر خوب، ثمره ی بسیاری به دست می آید؛ به ویژه در پروراندن زیبایی وزن نثر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگیزه هایی كه مردمان را به فلسفه كشانده گوناگون است. با حرمت ترین انگیزه ها میل به شناختن جهان بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه باید خطاپذیری ذهن بشر را به ما بفهماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چهل سالگی كه مغزم خوب كار می كرد، به ریاضیات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگی كه ذهنم ضعیف شده بود به فلسفه روی آوردم و در اواخر كه به كلی مغزم كار نمی كرد به سیاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما متوجه خواهیم شد كه محكمترین و تعصب آمیزترین باورهای ما آنهایی هستند كه كمترین دلیل ها برای درستی شان در دست است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آدمی آنقدر به غذا بی اعتنا باشد كه زرد و ناتوان شود، ما نباید او را تحسین كنیم؛ اما مردی كه از آگاهی به نیازهای خویش به مرحله ی همدردی با گرسنگان رسیده باشد سزاوار تحسین ما خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امید و آرزوی شما منحصر به خودتان یا كشورتان یا طبقه تان یا پیروان باورتان باشد خواهید دید كه به موازات لطف و مهر و محبت شما عواطف خصمانه وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بنا باشد كه جهان از فاجعه هایی كه آن را تهدید می كنند جان به در برد مردمان باید بیاموزند كه دامنه ی همدردی شان را گسترده تر سازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همكاری جهان با فن و صنعتی كه ما امروز داریم می تواند فقر را از میان بردارد و می تواند مرتبه ای از سعادت و رفاه را برای همه ی نوع بشر فراهم كند كه بشر هرگز به خود ندیده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلایل این ناتوانی مسخره و اندوهبار در اینكه چنان رفتار كنیم كه منافع همگان حكم می كند، در امور خارجی نیست، بلكه در طبیعت عاطفی خود ماست.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس برتراند راسل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چهل سالگی که مغزم خوب کار می‌کرد به ریاضیات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگی که ذهنم ضعیف شده‌بود به فلسفه روی آوردم و در اواخر که به‌کلی کله‌ام کار نمی‌کرد به سیاست! . برتراند راسل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــر عقــیده مخــالف ، شــما را عصـــبانی مـــی کند ؛ نشـــان آن اســـت که ناخـــود آگاه مــی دانید دلیــــل مناســـبی بــرای دفـــاع از آنـــچه فکـــر مــی کنیـــد ، نـــدارید !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمانهای ما فقط با درآمیختن با جهان به ثمر می رسند و چون از جهان جدا شوند عقیم می مانند. اما آرمانی كه از حقیقت بترسد یا از پیش بخواهد كه جهان موافق خواهشهای او باشد توانایی این آمیزش را ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بین ده زن، نه زن پیش از به کار بردن تازیانه، آن را از دست مردان می گیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینكه نظری را همه می پذیرند، نمی تواند دلیلی بر درست بودن آن نظر باشد. در حقیقت، با توجه به نادانی اكثریت نوع بشر، امكان نادرست بودن نظری كه همگان آن را می پذیرند بیشتر است تا عكس آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراستش را بخواهید هر تقلیدی خطرناك است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه تقلید محض همیشه مردود است، از آشنایی با نثر خوب، ثمره ی بسیاری به دست می آید؛ به ویژه در پروراندن زیبایی وزن نثر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگیزه هایی كه مردمان را به فلسفه كشانده گوناگون است. با حرمت ترین انگیزه ها میل به شناختن جهان بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه باید خطاپذیری ذهن بشر را به ما بفهماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چهل سالگی كه مغزم خوب كار می كرد، به ریاضیات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگی كه ذهنم ضعیف شده بود به فلسفه روی آوردم و در اواخر كه به كلی مغزم كار نمی كرد به سیاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما متوجه خواهیم شد كه محكمترین و تعصب آمیزترین باورهای ما آنهایی هستند كه كمترین دلیل ها برای درستی شان در دست است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آدمی آنقدر به غذا بی اعتنا باشد كه زرد و ناتوان شود، ما نباید او را تحسین كنیم؛ اما مردی كه از آگاهی به نیازهای خویش به مرحله ی همدردی با گرسنگان رسیده باشد سزاوار تحسین ما خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امید و آرزوی شما منحصر به خودتان یا كشورتان یا طبقه تان یا پیروان باورتان باشد خواهید دید كه به موازات لطف و مهر و محبت شما عواطف خصمانه وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بنا باشد كه جهان از فاجعه هایی كه آن را تهدید می كنند جان به در برد مردمان باید بیاموزند كه دامنه ی همدردی شان را گسترده تر سازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همكاری جهان با فن و صنعتی كه ما امروز داریم می تواند فقر را از میان بردارد و می تواند مرتبه ای از سعادت و رفاه را برای همه ی نوع بشر فراهم كند كه بشر هرگز به خود ندیده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلایل این ناتوانی مسخره و اندوهبار در اینكه چنان رفتار كنیم كه منافع همگان حكم می كند، در امور خارجی نیست، بلكه در طبیعت عاطفی خود ماست.