بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ یك از امور بشری، سزاوار آن نیست كه انسان، زیاد آن را جدی بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه كردن، هم‌كلامی روح با خودش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد، نه با گذشت سال‌ها، بلكه به همت انسان به دست می‌آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز مرد خردمند، كسی نیست كه خود به تنهایی، ضامن [=پذیرفتار] نیكبختی خویش باشد، یعنی در میان مردم، شخص خردمند كمتر از همه، نیازمند وجود دیگران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد خردمند، مرگ را برای خردمند دیگر كه دوست او باشد، امر ترسناكی نخواهد دانست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس نمی‌خواهد شریف‌ترین جزء وجود خود را به دروغ بیالاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اندازه چیزی كامل‌تر باشد، دگرگونی و امور بیرونی كمتری در آن نفوذ دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه خوب باشد، مسبب همه چیز نمی‌تواند بود، بلكه تنها سبب خیر است، نه سبب شر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه سبب شر نباشد، مسبب شر نیز نخواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید تا می‌توانیم بكوشیم نخستین داستان‌هایی كه برای كودكانمان گفته می‌شود، مشوق نیكویی اخلاق باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه خوب باشد، زیان‌آور نمی‌تواند بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه سبب شر نباشد، مسبب شر نیز نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه خوب باشد، زیان‌آور نمی‌تواند بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید تا می‌توانیم بكوشیم نخستین داستان‌هایی كه برای كودكانمان گفته می‌شود، مشوق نیكویی اخلاق باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودك نمی‌تواند استعاره را از جز آن، بازشناسد و آنچه در كودكی به او آموخته می‌شود، ممكن است همواره در ذهن وی پابرجا مانده، از بین نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تربیت در همان جوانی، كارساز بوده و بنای هر نقشی كه در آن هنگام بریزد، پابرجا خواهد ماند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ یك از امور بشری، سزاوار آن نیست كه انسان، زیاد آن را جدی بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه كردن، هم‌كلامی روح با خودش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد، نه با گذشت سال‌ها، بلكه به همت انسان به دست می‌آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز مرد خردمند، كسی نیست كه خود به تنهایی، ضامن [=پذیرفتار] نیكبختی خویش باشد، یعنی در میان مردم، شخص خردمند كمتر از همه، نیازمند وجود دیگران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد خردمند، مرگ را برای خردمند دیگر كه دوست او باشد، امر ترسناكی نخواهد دانست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس نمی‌خواهد شریف‌ترین جزء وجود خود را به دروغ بیالاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اندازه چیزی كامل‌تر باشد، دگرگونی و امور بیرونی كمتری در آن نفوذ دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه خوب باشد، مسبب همه چیز نمی‌تواند بود، بلكه تنها سبب خیر است، نه سبب شر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه سبب شر نباشد، مسبب شر نیز نخواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید تا می‌توانیم بكوشیم نخستین داستان‌هایی كه برای كودكانمان گفته می‌شود، مشوق نیكویی اخلاق باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه خوب باشد، زیان‌آور نمی‌تواند بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه سبب شر نباشد، مسبب شر نیز نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه خوب باشد، زیان‌آور نمی‌تواند بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید تا می‌توانیم بكوشیم نخستین داستان‌هایی كه برای كودكانمان گفته می‌شود، مشوق نیكویی اخلاق باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودك نمی‌تواند استعاره را از جز آن، بازشناسد و آنچه در كودكی به او آموخته می‌شود، ممكن است همواره در ذهن وی پابرجا مانده، از بین نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تربیت در همان جوانی، كارساز بوده و بنای هر نقشی كه در آن هنگام بریزد، پابرجا خواهد ماند