بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمی که نگاه ملی و آرزوهای خویش را به فراموشی سپرده اند ، همچون بیماران آسیب پذیرند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه ماندگاری هر مراوده دوستانه ایی ، رسیدن به ساختاری مشترک است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواناترین آدمها ، بیشتر زمانها خود را ناتوان می یابند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دوستی بهتر از تنهایی ، برای اهل اندیشه نیست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندرز پیران ، بیشتر زمان ها مملو از خون و درد است که بدبختانه جوان از فهم آن ناتوان است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ، که همان رو راست پند گفتن است را برمی گزینیم . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است .  ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشتیبانی از داشته دیگران ، پشتیبانی از داشته خود ماست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی ست. ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .  ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراستی هایمان را بپذیریم چرا که بهانه آوردن ، دو چندان آنها را سنگین می کند  . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش گوش به تجربه ها بسپاریم آموختن تجربه ها مانع از رسیدن به خواری و زبونی است. ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می رسانند.  ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید در درون کسی که هنوز راهی را برای خویش برنگزیده جای نمی گیرد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار تا مردم پشتیبان تو باشند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن در هر حرفه و کاری . ارد بزرگ

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمی که نگاه ملی و آرزوهای خویش را به فراموشی سپرده اند ، همچون بیماران آسیب پذیرند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه ماندگاری هر مراوده دوستانه ایی ، رسیدن به ساختاری مشترک است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواناترین آدمها ، بیشتر زمانها خود را ناتوان می یابند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دوستی بهتر از تنهایی ، برای اهل اندیشه نیست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندرز پیران ، بیشتر زمان ها مملو از خون و درد است که بدبختانه جوان از فهم آن ناتوان است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ، که همان رو راست پند گفتن است را برمی گزینیم . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است .  ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشتیبانی از داشته دیگران ، پشتیبانی از داشته خود ماست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی ست. ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .  ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراستی هایمان را بپذیریم چرا که بهانه آوردن ، دو چندان آنها را سنگین می کند  . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش گوش به تجربه ها بسپاریم آموختن تجربه ها مانع از رسیدن به خواری و زبونی است. ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می رسانند.  ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید در درون کسی که هنوز راهی را برای خویش برنگزیده جای نمی گیرد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار تا مردم پشتیبان تو باشند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن در هر حرفه و کاری . ارد بزرگ