بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناصب چشم پرکن وعناوین دهن پرکن ، ذره ای شخصیت به ما نمی دهند ، آنها گاه تمام شخصیتِ پنهان مارا افشا وعیان میکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه آن شدم که خواستی! نه آن شدم که خواستم!  تکلیف من این وسط چیست خدایا؟ خدایا اشتباهم این بود ،جای تو ،خودم را به خودم سپردم! وای به این اعتماد به نفس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقیانوس هرچند پهناوراست پایانی دارد قطره هرچند کوچک است ،آغازی دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ببخش که یک عمر عاشقانه هایم را خرج این و آن کردم! و به تو  فقط یک مشت خمیازه و کسلی و بی حوصلگی تحویل دادم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جبران آنچه به سبب خاموش ماندنت به دست نیاورده ای آسان تر است از به دست آوردن آنچه به گفتن از دست داده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـه خواستــی در مـورد کـسـی قـضــاوت کنـــی… آروم تـو دلـــت بگـــو مگـه خـودم کیــم…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزشی که فرد به وقت خـــــــود می دهد بهتــــرین معیار بـــرای ارزیابــی اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بیهوده وقت شما را می گیرد در واقع جنگ طلبی است که عمر شما را به غنیمت گرفته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرانرژی روزانه  خودمان را جدول بندی نکنیم  ناشیانه به جدول می زنیم وانرژی مان بی مورد تخلیه می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانطور که حساب پولتان را دارید  حساب وقتتان را نیز داشته باشید . از کسی که برنامه ریزی زمانی درستی در زندگی ندارد،  حتی نپرسید که ساعت چند است !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندرزگویی راست گو تر و نرم خوتر از ساعت کهنه دیواری و تیک تاک  های مدام ومداومش سراغ ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اخلاقی نا نجیبانه ناسور گدازه‌يي گرگم‌بهواو جانورخو نیز به همین ترتیب، رجيم غيرخودمختار تشجيع‌كننده مارچوبه آوردگاهحاصل در سر پروراندن اندیشه حسن‌رضا فريد ميرعزيزخانهای حقیرانه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت با ارزش ترین منبع مالی و تمام موجودی شما برای خرید چیزهایی است که در زندگی خواهان آن هستید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﯿﺘﺎﺭ ﻭ ﺳﻨﺘﻮﺭ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮﻑ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺧﻼﻗﯽ : ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﻭ ﻣﻔﯿﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺳﺮ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺧﻼﻗﯽ : ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯽ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺧﻼﻗﯽ : ﻭﺭﺯﯾﺪﻩ ﺷﺪﻥ

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناصب چشم پرکن وعناوین دهن پرکن ، ذره ای شخصیت به ما نمی دهند ، آنها گاه تمام شخصیتِ پنهان مارا افشا وعیان میکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه آن شدم که خواستی! نه آن شدم که خواستم!  تکلیف من این وسط چیست خدایا؟ خدایا اشتباهم این بود ،جای تو ،خودم را به خودم سپردم! وای به این اعتماد به نفس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقیانوس هرچند پهناوراست پایانی دارد قطره هرچند کوچک است ،آغازی دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ببخش که یک عمر عاشقانه هایم را خرج این و آن کردم! و به تو  فقط یک مشت خمیازه و کسلی و بی حوصلگی تحویل دادم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جبران آنچه به سبب خاموش ماندنت به دست نیاورده ای آسان تر است از به دست آوردن آنچه به گفتن از دست داده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـه خواستــی در مـورد کـسـی قـضــاوت کنـــی… آروم تـو دلـــت بگـــو مگـه خـودم کیــم…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزشی که فرد به وقت خـــــــود می دهد بهتــــرین معیار بـــرای ارزیابــی اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بیهوده وقت شما را می گیرد در واقع جنگ طلبی است که عمر شما را به غنیمت گرفته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرانرژی روزانه  خودمان را جدول بندی نکنیم  ناشیانه به جدول می زنیم وانرژی مان بی مورد تخلیه می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانطور که حساب پولتان را دارید  حساب وقتتان را نیز داشته باشید . از کسی که برنامه ریزی زمانی درستی در زندگی ندارد،  حتی نپرسید که ساعت چند است !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندرزگویی راست گو تر و نرم خوتر از ساعت کهنه دیواری و تیک تاک  های مدام ومداومش سراغ ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اخلاقی نا نجیبانه ناسور گدازه‌يي گرگم‌بهواو جانورخو نیز به همین ترتیب، رجيم غيرخودمختار تشجيع‌كننده مارچوبه آوردگاهحاصل در سر پروراندن اندیشه حسن‌رضا فريد ميرعزيزخانهای حقیرانه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت با ارزش ترین منبع مالی و تمام موجودی شما برای خرید چیزهایی است که در زندگی خواهان آن هستید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﯿﺘﺎﺭ ﻭ ﺳﻨﺘﻮﺭ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮﻑ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺧﻼﻗﯽ : ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﻭ ﻣﻔﯿﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺳﺮ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺧﻼﻗﯽ : ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯽ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺧﻼﻗﯽ : ﻭﺭﺯﯾﺪﻩ ﺷﺪﻥ