بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمي كه منفي‌باف و ترسو هستند و به آساني، همه چيز را رها مي‌كنند، هرگز كار مهمي انجام نخواهند داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه كه مي‌خواهيد انجام دهيد، مجسم كنيد كه انجام داده‌ايد و سپس از خرد خود بهره بگيريد؛ خواهيد ديد كه مي‌توانيد آن كار را انجام دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسي به راستي از شايستگي خود، بهره گرفته و سخت كار كند، همه چيز امكان‌پذير است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌خواهيد در اوج بمانيد، بايد به همان اندازه سخت‌تر كار كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سركش‌ترين كلمه حسد است با آن بازي نكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نشاط‌ترين كلمه کار است به آن بپرداز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سازنده ترين كلمه صبر است براي داشتنش دعا كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پوچ ترين كلمه طمع است آن را بكش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان همانند يك تير از كمان رها شده است كه هرگز بازنمي‌گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه قهرمان وقت باشيد و نه قرباني وقت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان را نه مي‌توان خريد، نه مي‌توان ذخيره كرد و نه مي‌توان متوقف ساخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت در كار يعني استفاده‌ي مطلوب از زمان .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آن چه از گذشته تجربه گرفته ايم درآينده به كار بريم، مثل اين است كه دوباره عمر كرده ايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر درباره‌ي آينده نيانديشيد يقيناً آينده‌اي هم نخواهيد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن هايي كه كار امروز را به فرد ا مي اندازند مطمئناً كار فردا را به روز بعد موكول خواهند كرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين راه آماده شدن براي فردا اين است كه كار امروز را عالي انجام دهيم.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمي كه منفي‌باف و ترسو هستند و به آساني، همه چيز را رها مي‌كنند، هرگز كار مهمي انجام نخواهند داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه كه مي‌خواهيد انجام دهيد، مجسم كنيد كه انجام داده‌ايد و سپس از خرد خود بهره بگيريد؛ خواهيد ديد كه مي‌توانيد آن كار را انجام دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسي به راستي از شايستگي خود، بهره گرفته و سخت كار كند، همه چيز امكان‌پذير است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌خواهيد در اوج بمانيد، بايد به همان اندازه سخت‌تر كار كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سركش‌ترين كلمه حسد است با آن بازي نكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نشاط‌ترين كلمه کار است به آن بپرداز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سازنده ترين كلمه صبر است براي داشتنش دعا كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پوچ ترين كلمه طمع است آن را بكش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان همانند يك تير از كمان رها شده است كه هرگز بازنمي‌گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه قهرمان وقت باشيد و نه قرباني وقت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان را نه مي‌توان خريد، نه مي‌توان ذخيره كرد و نه مي‌توان متوقف ساخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت در كار يعني استفاده‌ي مطلوب از زمان .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آن چه از گذشته تجربه گرفته ايم درآينده به كار بريم، مثل اين است كه دوباره عمر كرده ايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر درباره‌ي آينده نيانديشيد يقيناً آينده‌اي هم نخواهيد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن هايي كه كار امروز را به فرد ا مي اندازند مطمئناً كار فردا را به روز بعد موكول خواهند كرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين راه آماده شدن براي فردا اين است كه كار امروز را عالي انجام دهيم.