بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت، سکه ای است که روی دیگر آن ناکامی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ موفقیت حقیقی به دست نمی آید، مگر اینکه با ارزش های اساسی ما مطابقت داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا موفقیت بزرگی ببینید، انبوهی از ناکامی ها را در مسیر آن مشاهده می کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر افراد برای مرگ ناگهانی آماده ترند تا موفقیت ناگهانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه صبر بیشتر باشد، دقت بیشتر است و هرچه دقت بیشتر باشد، موفقیت بیشتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احسان منفی، ترمز موفقیت ماست؛ ترمزهای خود را رها کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دست آوردن آنچه که ما آرزویش را داریم موفقیت است، اما چیزی را که برای به دست آوردن آن تلاش نمی کنیم خوشبختی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از اشتباه بیش از موفقیت درس آموختم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روش عالی برای موفقیت در کار این است: افکارتان را روی کاغذ بیاورید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه سعی کنید مرد موفقیت باشید، سعی کنید مرد ارزش ها باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقیت آن است که شغل خود را جزء سرگرمی های خویش قرار دهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از کلیدهای موفقیت این است که پیوندی سازنده بین کارهایی که انجام می دهیم و چیزهایی که دوست داریم به وجود آوریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی افرادی به موفقیت های بزرگ می رسند، تنها به این دلیل ساده که ننمی دانند کاری که به آن دست زده اند، بسیار دشوار، بلکه غیرممکن است.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت، سکه ای است که روی دیگر آن ناکامی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ موفقیت حقیقی به دست نمی آید، مگر اینکه با ارزش های اساسی ما مطابقت داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا موفقیت بزرگی ببینید، انبوهی از ناکامی ها را در مسیر آن مشاهده می کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر افراد برای مرگ ناگهانی آماده ترند تا موفقیت ناگهانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه صبر بیشتر باشد، دقت بیشتر است و هرچه دقت بیشتر باشد، موفقیت بیشتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احسان منفی، ترمز موفقیت ماست؛ ترمزهای خود را رها کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دست آوردن آنچه که ما آرزویش را داریم موفقیت است، اما چیزی را که برای به دست آوردن آن تلاش نمی کنیم خوشبختی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از اشتباه بیش از موفقیت درس آموختم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روش عالی برای موفقیت در کار این است: افکارتان را روی کاغذ بیاورید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه سعی کنید مرد موفقیت باشید، سعی کنید مرد ارزش ها باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقیت آن است که شغل خود را جزء سرگرمی های خویش قرار دهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از کلیدهای موفقیت این است که پیوندی سازنده بین کارهایی که انجام می دهیم و چیزهایی که دوست داریم به وجود آوریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی افرادی به موفقیت های بزرگ می رسند، تنها به این دلیل ساده که ننمی دانند کاری که به آن دست زده اند، بسیار دشوار، بلکه غیرممکن است.