بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس واجبات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین کارها در نزد خدا نماز به وقت است ، آنگاه نیکی به پدر و مادر ، آنگاه جنگ در راه خدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نماز قلعه و دژ محکمی است که نمازگزار را از حملات شیطان نگاه می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضیلت خواندن نماز در اول وقت نسبت به تأ خیر انداختن آن، مثل فضیلت آخرت بر دنیاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چيز مانع مى شود كه هر گاه بر يكى از شما غم و اندوه دنيايى رسيد، وضو بگيرد و به سجده گاه خود رود و دو ركعت نماز گزارد و در آن دعا كند؟ مگر نشنيده اى كه خداوند مى فرمايد: «از صبر و نماز مدد بگيريد»؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس پاكيزه غم و اندوه را مى برد و موجب پاكيزگى نماز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس دو رکعت نماز بخواند و بداند چه می گوید، از نماز فارغ می شود، درحالی که میان او و میان خدای عز و جل گناهی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که از روی بی میلی،بدون عذر و علت نماز جماعت را که اجتماع مسلمانان است ترک کند، نمازی برای او نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهد رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز دارای سیماست، سیمای دین شما نماز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکمیل روزه به پرداخت زکاة یعنى فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) کمال نماز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکترین حالات بنده به پروردگارت حالت سجده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فريب نماز و روزه مردم را نخوريد، زيرا آدمى گاه چنان به نماز و روزه خو مى كند كه اگر آنها را ترك گويد، احساس ترس مى كند، بلكه آنها را به راستگويى و امانتدارى بيازماييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پاسخ به كسى كه عرض كرد: من در عمل ناتوانم و نماز و روزه كم به جا مى آورم اما سعى مى كنم جز حلال نخورم و جز با حلال نزديكى نكنم فرمودند: چه جهادى برتر از پاك نگهداشتن شكم و شرمگاه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از مرد يا زن مسلمانى غيبت كند، خداوند تا چهل شبانه روز نماز و روزه او را نپذيرد مگر اين كه غيبت شونده او را ببخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زيادى نماز و روزه و حج و احسان و مناجات شبانه مردم نگاه نكنيد، بلكه به راستگويى و امانتدارى آنها توجه كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا به چيزى با فضيلت تر از نماز و روزه و صدقه (زكات) آگاهتان نكنم؟ و آن اصلاح ميان مردم است، زيرا تيره شدن رابطه بين مردم ريشه كن كننده دين است.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس واجبات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین کارها در نزد خدا نماز به وقت است ، آنگاه نیکی به پدر و مادر ، آنگاه جنگ در راه خدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نماز قلعه و دژ محکمی است که نمازگزار را از حملات شیطان نگاه می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضیلت خواندن نماز در اول وقت نسبت به تأ خیر انداختن آن، مثل فضیلت آخرت بر دنیاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چيز مانع مى شود كه هر گاه بر يكى از شما غم و اندوه دنيايى رسيد، وضو بگيرد و به سجده گاه خود رود و دو ركعت نماز گزارد و در آن دعا كند؟ مگر نشنيده اى كه خداوند مى فرمايد: «از صبر و نماز مدد بگيريد»؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس پاكيزه غم و اندوه را مى برد و موجب پاكيزگى نماز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس دو رکعت نماز بخواند و بداند چه می گوید، از نماز فارغ می شود، درحالی که میان او و میان خدای عز و جل گناهی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که از روی بی میلی،بدون عذر و علت نماز جماعت را که اجتماع مسلمانان است ترک کند، نمازی برای او نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهد رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز دارای سیماست، سیمای دین شما نماز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکمیل روزه به پرداخت زکاة یعنى فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) کمال نماز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکترین حالات بنده به پروردگارت حالت سجده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فريب نماز و روزه مردم را نخوريد، زيرا آدمى گاه چنان به نماز و روزه خو مى كند كه اگر آنها را ترك گويد، احساس ترس مى كند، بلكه آنها را به راستگويى و امانتدارى بيازماييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پاسخ به كسى كه عرض كرد: من در عمل ناتوانم و نماز و روزه كم به جا مى آورم اما سعى مى كنم جز حلال نخورم و جز با حلال نزديكى نكنم فرمودند: چه جهادى برتر از پاك نگهداشتن شكم و شرمگاه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از مرد يا زن مسلمانى غيبت كند، خداوند تا چهل شبانه روز نماز و روزه او را نپذيرد مگر اين كه غيبت شونده او را ببخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زيادى نماز و روزه و حج و احسان و مناجات شبانه مردم نگاه نكنيد، بلكه به راستگويى و امانتدارى آنها توجه كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا به چيزى با فضيلت تر از نماز و روزه و صدقه (زكات) آگاهتان نكنم؟ و آن اصلاح ميان مردم است، زيرا تيره شدن رابطه بين مردم ريشه كن كننده دين است.