بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس واجبات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند عزو جل كه فرموده است: از صبر و نماز كمك بگيريد، صبر، روزه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسا روزه ‏دارى كه از روزه ‏اش جز گرسنگى و تشنگى بهره ‏اى ندارد و چه بسا شب زنده‏ دارى كه از نمازش جز بيخوابى و سختى سودى نمى ‏برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه اين افراد كامل نيست: 1 - كسى كه امام (رهبر) را نافرمانى كند. 2 - بنده فرارى تا زمانى كه برگردد. 3 - زنى كه اطاعت شوهر نكرده تا اينكه توبه كند. 4 - فرزندى كه نافرمان شده تا اينكه فرمانبردار شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه ‏دارى كه زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نكرده روزه ‏اش به چه كارش خواهد آمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه روزه مى ‏گيرى بايد چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه ‏دار باشند.«يعنى از گناهان پرهيز كند.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شكم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه پرهيز از حرامها است همچنانكه شخص از خوردنى و نوشيدنى پرهيز مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه نفس از لذتهاى دنيوى سودمندترين روزه‏ هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه گرفتن در گرما، جهاد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه سپر آتش (جهنم) است. «يعنى بواسطه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در امان خواهد بود.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى هر چيزى زكاتى است و زكات بدنها روزه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند روزه را واجب كرد تا به وسيله آن اخلاص خلق را بيازمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند روزه را واجب كرده تا بدين وسيله دارا و ندار (غنى و فقير) مساوى گردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسلام بر پنج چيز استوار است، بر نماز و زكات حج و روزه و ولايت (رهبرى اسلامى).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند نماز بنده ‏اى را كه دلش همراه بدنش نيست نمى‏ پذيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه به نماز ايستادى، با دل به خدا رو كن تا او نيز به تو رو كند.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس واجبات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند عزو جل كه فرموده است: از صبر و نماز كمك بگيريد، صبر، روزه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسا روزه ‏دارى كه از روزه ‏اش جز گرسنگى و تشنگى بهره ‏اى ندارد و چه بسا شب زنده‏ دارى كه از نمازش جز بيخوابى و سختى سودى نمى ‏برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه اين افراد كامل نيست: 1 - كسى كه امام (رهبر) را نافرمانى كند. 2 - بنده فرارى تا زمانى كه برگردد. 3 - زنى كه اطاعت شوهر نكرده تا اينكه توبه كند. 4 - فرزندى كه نافرمان شده تا اينكه فرمانبردار شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه ‏دارى كه زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نكرده روزه ‏اش به چه كارش خواهد آمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه روزه مى ‏گيرى بايد چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه ‏دار باشند.«يعنى از گناهان پرهيز كند.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شكم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه پرهيز از حرامها است همچنانكه شخص از خوردنى و نوشيدنى پرهيز مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه نفس از لذتهاى دنيوى سودمندترين روزه‏ هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه گرفتن در گرما، جهاد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه سپر آتش (جهنم) است. «يعنى بواسطه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در امان خواهد بود.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى هر چيزى زكاتى است و زكات بدنها روزه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند روزه را واجب كرد تا به وسيله آن اخلاص خلق را بيازمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند روزه را واجب كرده تا بدين وسيله دارا و ندار (غنى و فقير) مساوى گردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسلام بر پنج چيز استوار است، بر نماز و زكات حج و روزه و ولايت (رهبرى اسلامى).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند نماز بنده ‏اى را كه دلش همراه بدنش نيست نمى‏ پذيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه به نماز ايستادى، با دل به خدا رو كن تا او نيز به تو رو كند.