بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه مردم با خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه خدا از ملامت و نكوهش ملامتگران نترس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اهل بیت رسول خدصلی الله علیه و آله  وسیله ارتباط خدا با مخلوقاتیم ما برگزیدگان خداییم و جایگاه پاکی ها، ما دلیل های روشن خداییم و وارث پیامران الهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از خدا خير بخواهد و به آنچه خدا خواسته راضى باشد، خداوند حتما براى او خير خواهد خواست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس چهل روز خود را براى خدا خالص كند چشمه هاى حكمت از قلب وى بر زبانش جارى مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنده اى نيست كه به خداوند خوش گمان باشد مگر آن كه خداوند نيز طبق همان گمان با او رفتار كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به خاطر خداى سبحان از چيزى بگذرد، خداوند بهتر از آن را به او عوض خواهد داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به سعادت كسیكه عمل، علم، دوستى، دشمنى، گرفتن، رها كردن، سخن،سكوت ،كردار و گفتارش را براى خدا خالص گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند به شكل شما و اموال شما نگاه نمى كند بلكه به دلها و اعمال شما توجه مى نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس رابطه اش را با خدا اصلاح كند، خداوند رابطه او را با مردم اصلاح خواهد نمود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه كارهاى خود را به خدا بسپارد همواره از آسايش و خير و بركت در زندگى برخوردار است و واگذارنده حقيقى كارها به خدا، كسى است كه تمام همّتش تنها بسوى خدا باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بنده اى بخواهد چيزى بخواند و يا كارى انجام دهد و بسم اللّه  الرحمن الرحيم بگويد در كارش بركت داده مى شود.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه مردم با خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه خدا از ملامت و نكوهش ملامتگران نترس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اهل بیت رسول خدصلی الله علیه و آله  وسیله ارتباط خدا با مخلوقاتیم ما برگزیدگان خداییم و جایگاه پاکی ها، ما دلیل های روشن خداییم و وارث پیامران الهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از خدا خير بخواهد و به آنچه خدا خواسته راضى باشد، خداوند حتما براى او خير خواهد خواست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس چهل روز خود را براى خدا خالص كند چشمه هاى حكمت از قلب وى بر زبانش جارى مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنده اى نيست كه به خداوند خوش گمان باشد مگر آن كه خداوند نيز طبق همان گمان با او رفتار كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به خاطر خداى سبحان از چيزى بگذرد، خداوند بهتر از آن را به او عوض خواهد داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به سعادت كسیكه عمل، علم، دوستى، دشمنى، گرفتن، رها كردن، سخن،سكوت ،كردار و گفتارش را براى خدا خالص گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند به شكل شما و اموال شما نگاه نمى كند بلكه به دلها و اعمال شما توجه مى نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس رابطه اش را با خدا اصلاح كند، خداوند رابطه او را با مردم اصلاح خواهد نمود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه كارهاى خود را به خدا بسپارد همواره از آسايش و خير و بركت در زندگى برخوردار است و واگذارنده حقيقى كارها به خدا، كسى است كه تمام همّتش تنها بسوى خدا باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بنده اى بخواهد چيزى بخواند و يا كارى انجام دهد و بسم اللّه  الرحمن الرحيم بگويد در كارش بركت داده مى شود.